JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
11.6.2024 15.30

Ruoko on pääroolissa Livonsaaren kylämark­ki­noilla

Li­von­saa­ren ky­lä­mark­ki­na­päi­vää vie­te­tään pe­rin­tei­seen ta­paan lau­an­tai­na 15.6. kel­lo 10–14 Li­von­saa­ren seu­ran­ta­lol­la ja pi­has­sa (Vel­ku­an­tie 987). To­ril­la on tar­jol­la al­ku­ke­sän tuo­rei­ta pai­kal­li­sia vil­je­lys­tuot­tei­ta sekä muu­ta han­kit­ta­vaa, lap­sil­le viih­dy­ket­tä, val­mis­ta suu­hun­pan­ta­vaa mut­ta myös asi­aoh­jel­maa.

Tänä vuon­na asi­aoh­jel­ma kes­kit­tyy jär­vi­ruo­koon. Li­von­saa­ri si­jait­see Saa­ris­to­me­rel­lä ma­ta­la­ve­ti­sen My­nä­lah­den suul­la, jos­sa ran­noil­la kas­vaa pal­jon jär­vi­ruo­koa. Saa­ris­to­me­ren ve­den laa­tu on heik­ko ja ta­voit­tee­na on sen pa­ran­ta­mi­nen.

Asi­aan on Li­von­saa­res­sa tar­tut­tu ja pa­rin vuo­den ajan on teh­ty yh­teis­työ­tä Tu­run Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa Ruo­kop­ro­jek­tis­sa, jos­sa on ke­hi­tel­ty kor­juu­ta­po­ja sekä käyt­tö­koh­tei­ta ruo’ol­le.

Ky­lä­mark­ki­noil­la on esil­lä eri­lai­sia jär­vi­ruo’on hyö­ty­käy­tön ta­po­ja. Tar­jol­la on os­tet­ta­vak­si ruo’os­ta teh­ty­jä tuot­tei­ta. Työ­näy­tök­se­nä teh­dään Li­von­saa­ren ruo’os­ta kais­la­mat­toa, mitä myös ylei­sö pää­see ko­kei­le­maan.

Seu­ran­ta­lon pi­hal­la ja sa­lis­sa pi­tä­vät ruo­ko­a­si­an­tun­ti­jat ly­hy­et tie­tois­kut omis­ta ko­ke­muk­sis­taan sekä ker­to­vat vi­reil­lä ole­vis­ta hank­keis­ta Saa­ris­to­me­ren alu­eel­la. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä on mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la hei­dän kans­saan.

Ruo­kop­ro­jek­tin ta­voit­tee­na on ruo­koa kor­jaa­mal­la pois­taa me­res­tä ra­vin­tei­ta, li­sä­tä ve­den vir­taus­ta ja ava­ta nä­ky­mää mök­ki­ran­noil­le sekä saa­da ruo­ko kaik­ki­ne osi­neen hyö­ty­käyt­töön.

Li­von­saa­ren ky­läyh­dis­tyk­sen puo­les­ta vas­tuu­hen­ki­lö­nä on Vir­ve Myl­ly­mä­ki ja Tu­run AMK:n vesi- ja ym­pä­ris­tö­tek­nii­kas­ta pro­jek­ti­pääl­lik­kö on Noo­ra No­ro­ky­tö.

Tä­hän men­nes­sä ruo’on kor­juun pi­lot­ti­a­lu­eet ovat ol­leet saa­reen joh­ta­van sil­lan koh­dal­la Van­gen­rau­mas­sa sekä sen itä- ja län­si­puo­lel­la.

– Asi­as­sa on läh­det­ty kir­jai­mel­li­ses­ti ai­van alus­ta. Eri­lai­sia kor­juu­ta­po­ja on ko­keil­tu sir­pis­tä al­ka­en. Muu­ta­ma ve­des­sä sekä maal­la tal­vel­la toi­mi­va lai­te­kin on ko­keil­tu, to­te­aa li­von­saa­re­lais­ten puo­les­ta Vir­ve Myl­ly­mä­ki.

Ran­noil­la kas­va­va jär­vi­ruo­ko oli­si raa­ka-ai­ne mo­neen te­ol­li­suu­den­kin tar­pee­seen, kun kor­juu- ja ja­los­tusp­ro­ses­sit saa­daan te­hok­kaik­si. Nii­tä ke­hi­tel­lään use­am­mas­sa­kin Tu­run Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun pro­jek­tis­sa.

– Ta­voit­tee­nam­me on edis­tää ra­vin­tei­den pois­toon ran­nik­ko­ve­sis­tä joh­ta­via pro­ses­se­ja. Ruo’on pois­to li­sää myös mah­dol­li­suuk­sia ran­ta­niit­ty­jen kans­sa ka­don­neen lin­nus­ton pa­luul­le. My­nä­lah­ti ja Li­von­saa­ri on seu­tu, jol­la olem­me ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa use­am­pi­vuo­ti­sis­sa pro­jek­teis­sa, vah­vis­taa No­ro­ky­tö.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely