JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Vehmaa
22.6.2022 12.01

Radan perus­pa­ran­nukseen liittyvät maasto­tut­ki­mukset alkavat Vehmaalla

Osa­na Tur­ku–Uu­si­kau­pun­ki- ja Rai­sio–Naan­ta­li-ra­ta­o­suu­den pe­rus­pa­ran­nus­han­ket­ta maas­to­tut­ki­muk­set al­ka­vat Veh­maal­la kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa. Työt al­ka­vat ju­han­nuk­sen jäl­keen kaa­pe­li­kar­toi­tuk­sil­la ja mit­taus­koh­tei­den mer­kit­se­mi­sel­lä maas­tos­sa.

Maa­pe­rän kai­raus­työt aloi­te­taan hei­nä­kuus­sa. Maas­to­tut­ki­mus­töi­tä teh­dään koko Veh­maan alu­een ra­ta­o­suu­del­la. Työt teh­dään pää­o­sin rau­ta­tie­a­lu­een si­sä­puo­lel­la, joka on ul­ko­puo­li­sil­ta sul­jet­tu.

Ra­ta­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sen aloit­ta­mi­ses­ta on teh­ty 20.4. ra­ta­lain mu­kai­nen kuu­lu­tus.

Tu­run ja Uu­den­kau­pun­gin vä­lil­le suun­ni­tel­laan rau­ta­tien ja ta­so­ris­teyk­sien pe­rus­pa­ran­nuk­sia.

Yk­si­rai­tei­nen, 65 ki­lo­met­riä pit­kä ta­va­ra­lii­ken­teen ra­ta­o­sa Tu­run ja Uu­den­kau­pun­gin vä­lil­lä kul­kee Tu­run, Rai­si­on, Mas­kun, Nou­si­ai­sen, My­nä­mä­en, Veh­maan ja Uu­den­kau­pun­gin alu­eel­la. Rai­si­on ja Naan­ta­lin vä­li­sel­le ra­ta­o­suu­del­le suun­ni­tel­laan ta­so­ris­teyk­sien ja pe­rus­pa­ran­nuk­sen li­säk­si myös ra­dan säh­köis­tä­mis­tä.

Hank­keen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa ra­ta­ver­kon ja tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suut­ta. Ra­dan kor­jaa­mi­nen yl­lä­pi­tää lii­ken­teen toi­mi­vuut­ta ja tu­kee alu­eel­lis­ta saa­vu­tet­ta­vuut­ta sekä kan­sain­vä­lis­ten yh­teyk­sien toi­mi­vuut­ta. Ra­ta­o­suu­den säh­köis­tys vä­hen­tää lii­ken­teen il­mas­to­vai­ku­tuk­sia ja pa­ran­taa rai­de­lii­ken­teen kil­pai­lu­ky­kyä.