JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
25.1.2024 6.15

Printtilehtien ilmes­ty­mis­päivät vähenivät yhä viime vuonna

Vesa Pent­ti­lä

Jour­na­lis­ti-leh­ti kir­ja­si tä­män vuo­den en­sim­mäi­ses­sä nu­me­ros­saan pit­kän lis­tan me­di­ois­ta, joi­den print­ti­leh­tien il­mes­ty­mis­päi­vät vä­he­ni­vät vii­me vuon­na. Suo­meen jäi vuo­den 2023 rat­kai­su­jen jäl­keen 12 seit­sen­päi­väis­tä print­ti­leh­teä.

Jopa use­at maa­kun­tien yk­kös­leh­dis­tä päät­ti­vät luo­pua sun­nun­tai­nu­me­rois­taan. Näi­tä leh­tiä oli­vat ai­em­min seit­se­män ker­taa vii­kos­sa il­mes­ty­neet Ka­le­va, Kar­ja­lai­nen, Ilk­ka-Poh­ja­lai­nen, Kes­ki­poh­jan­maa, Kou­vo­lan Sa­no­mat, Ky­men Sa­no­mat, Län­si-Savo ja Ete­lä-Sai­maa. Li­säk­si Kes­ki­poh­jan­maa lo­pet­ti myös maa­nan­tain print­ti­leh­den.

Kuu­si­päi­väi­sis­tä leh­dis­tä vii­teen pie­ne­ni­vät Ii­sal­men Sa­no­mat, Fors­san Leh­ti ja Kai­nuun Sa­no­mat. Ai­em­min vii­si­päi­väi­nen War­kau­den Leh­ti ty­pis­tyi pa­pe­ril­la kol­me ker­taa vii­kos­sa il­mes­ty­väk­si.

Var­si­nais-Suo­men naa­pu­ri­maa­kun­nas­sa Sa­ta­kun­nas­sa to­teu­tuu hel­mi­kuun alus­sa mer­kit­tä­vä leh­tiu­u­dis­tus, kun vii­si­päi­väi­nen rau­ma­lai­nen Län­si-Suo­mi yh­dis­tyy po­ri­lai­seen Sa­ta­kun­nan Kan­saan.

Suo­men Jour­na­lis­ti­lii­ton am­mat­ti­leh­den mu­kaan pai­kal­lis- ja kau­pun­ki­leh­dis­tä il­mes­ty­mis­päi­vi­ään vä­hen­si­vät vii­me vuon­na muun mu­as­sa Sisä-Savo, Piek­sä­mä­en Leh­ti, Raa­hen Seu­tu, Hel­sin­gin Uu­ti­set, Län­si­väy­lä, Van­taan Sa­no­mat ja Lo­vii­san Sa­no­mat.

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien lä­hi­a­lu­een pai­kal­lis­leh­dis­tä Tu­run Tie­noo ja Ran­nik­ko­seu­tu ovat muut­tu­neet muu­ta­man vii­me vuo­den ai­ka­na yk­si­päi­väi­sik­si.

Uu­tis­me­di­an Lii­ton 45 jä­sen­leh­teä on ko­ko­naan lo­pe­tet­tu vuo­den 2010 jäl­keen.

Näköislehdet

Kysely