JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vaarjoen reitin varrelta rannasta löytyy laavu grillipaikkoineen.

Vaarjoen reitin varrelta rannasta löytyy laavu grillipaikkoineen.

Petra Sundell / Naantalin kaupunki

Uutiset
Naantali
14.10.2021 18.55

Pohjois-Naantalin uusi luontopolku vie Vaarjoen maisemiin

Naan­ta­lin poh­joi­so­saan on saa­tu uu­si ul­koi­lu­reit­ti. Uu­si Vaar­jo­en luon­to­pol­ku kul­kee Soi­ni­sis­sa, Naan­ta­lin ja Mas­kun ra­jal­la kul­ke­van Vaar­jo­en ran­ta­tör­mää pit­kin. Rei­tin var­rel­ta ran­nas­ta löy­tyy laa­vu gril­li­paik­koi­neen sekä huol­to­ra­ken­nus, jos­sa on huus­si ja puu­va­ja. Laa­vun lä­hel­lä on lai­tu­ri, jo­ten alu­eel­le voi saa­pua myös ka­noo­til­la.

Reit­ti al­kaa Soi­nis­ten­tiel­tä en­nen Ha­ka­pel­lon kap­pe­lia sekä Ase­mie­hen­tien pääs­tä. Py­sä­köin­ti­ti­laa löy­tyy Soi­nis­ten­tien var­res­ta sekä Ase­mie­hen­tien puo­lel­la Kar­ta­non­tien py­säk­ki­a­lu­een reu­nas­ta.

– Rei­tin var­rel­la ole­vis­sa vii­toi­tus­kyl­teis­sä osoi­te­taan suun­nat ja vä­li­mat­kat laa­vul­le ja rei­tin al­ku­pis­teel­le sekä oi­ko­pol­ku­ja. Pol­ku­ja yh­dis­te­le­mäl­lä voi kul­kea it­sel­leen so­pi­van rei­tin, par­haim­mil­laan use­am­pia ki­lo­met­re­jä, ker­too Naan­ta­lin kau­pun­gin lii­kun­ta-alu­ei­den työn­joh­ta­ja Max Holm­berg.

Soi­nis­ten­tiel­tä on laa­vul­le mat­kaa 1,2 ki­lo­met­riä ja Ase­mie­hen­tiel­tä 1,1 ki­lo­met­riä. Vir­kis­ty­sa­lu­ee­seen voi tu­tus­tua myös es­teet­tö­mäs­ti, sil­lä laa­vul­le on es­tee­tön kul­ku­reit­ti Ase­mie­hen­tiel­tä huol­to­reit­tiä pit­kin. Se on tar­koi­tet­tu vain es­teet­tö­mäk­si kul­ku­rei­tik­si sekä huol­to­a­joon.

– Ul­koi­lu­rei­tin al­ku­pis­tei­siin on vie­lä tu­los­sa opas­te­kyl­tit, joi­den kart­ta­ku­vis­sa on ku­vat­tu alu­een po­lut, Holm­berg sa­noo.

Työt Vaar­jo­es­sa al­koi­vat huol­to­rei­tin ra­ken­ta­mi­sel­la maa­lis­kuus­sa. Ke­sän ai­ka­na alu­eel­le saa­tiin lai­tu­ri, laa­vu sekä huol­to­ra­ken­nus. Alu­een pol­ku­ja on kun­nos­tet­tu hel­pot­ta­maan kul­kua, esi­mer­kik­si ka­pe­al­la ran­taa myö­täi­le­väl­lä rei­til­lä, jos­sa on ajoit­tain kos­te­aa.

Syk­syn ai­ka­na on teh­ty ja teh­dään vie­lä kul­ku­sil­to­ja ran­ta­pen­ke­rei­den yli hel­pot­ta­maan kul­kua.

Luon­to­pol­ku kul­kee pää­a­si­as­sa pel­to­reit­te­jä, pai­koi­tel­len myös lä­hel­lä asu­tus­ta, sekä kais­lik­kois­ta ja hei­nik­kois­ta Vaar­jo­en ran­ta­tör­mää. Met­sä­mai­se­mis­sa luon­to­pol­ku ei oi­ke­as­taan kul­je, ja Holm­berg luon­neh­tii­kin sitä en­nem­min ul­koi­lu­rei­tik­si.

Uu­den rei­tin piti kul­kea kau­pun­gin mail­la ei­kä sitä sen vuok­si voi­tu teh­dä met­sään.

Luon­to­po­lun ra­ken­ta­mi­sen ku­lut on ka­tet­tu osit­tain Ely-kes­kuk­sen myön­tä­mäl­lä kun­tien lä­hi­vir­kis­ty­sa­lu­ei­den kun­nos­tus- ja ke­hit­tä­mi­sa­vus­tuk­sel­la.

Vaar­jo­en luon­to­po­lun to­teut­ta­mi­nen on osa Man­ner-Naan­ta­lin ja Luon­non­maan pyö­räi­ly- ja ul­koi­lu­reit­tien ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­maa, jon­ka to­teut­ta­mi­nen al­koi vii­me vuon­na.

– Vir­kis­ty­sa­lue tuo uu­sia ul­koi­lu­mah­dol­li­suuk­sia Poh­jois-Naan­ta­liin, jos­ta vas­taa­via reit­te­jä ei ole vie­lä löy­ty­nyt. Luon­to­pol­ku myös jat­kaa suo­sit­tua ul­koi­lu­reit­tiä Ran­ta­rait­tia Van­has­ta­kau­pun­gis­ta Ha­ka­pel­lon hau­taus­maal­le saak­ka, Holm­berg ker­too.

Tu­le­vai­suu­des­sa aja­tuk­se­na oli­si, et­tä Luik­ki­on­lah­del­ta saa­tai­siin avat­tua me­lon­ta­reit­ti Vaar­jo­kea pit­kin. Joki on täl­lä het­kel­lä var­sin re­he­vöi­ty­nyt, mikä han­ka­loit­taa ka­noo­til­la liik­ku­mis­ta.

Man­ner-Naan­ta­lin ja Luon­non­maan pyö­räi­ly- ja ul­koi­lu­reit­tien ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­sa aja­tuk­se­na on, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa Vaar­jo­el­ta voi­si ol­la yh­tey­det esi­mer­kik­si Rai­si­on ul­koi­lu­rei­teil­le.

Ava­jai­sia uu­del­la vir­kis­ty­sa­lu­eel­la vie­te­tään tiis­tai­na 19.10. kel­lo 17 al­ka­en, jol­loin voi tu­tus­tua vir­kis­ty­sa­lu­ee­seen ja naut­tia ret­kei­ly­ai­hei­ses­ta oh­jel­mas­ta. Ta­pah­tu­ma on suun­nat­tu naan­ta­li­lai­sil­le per­heil­le, ja sen jär­jes­tä­vät Naan­ta­lin lii­kun­ta­pal­ve­lut, lii­kun­ta-alu­eet sekä Ar­mon­laak­son Va­el­ta­jat ry.