JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
8.6.2023 11.14

Peuraa voi metsästää keinovalon ja yötähtäimen avulla ensi kaudella

Met­säs­tä­jä­liit­to on saa­nut 5.6. Suo­men riis­ta­kes­kuk­sel­ta uu­den poik­keus­lu­van kei­no­va­lon ja asee­seen kiin­ni­tet­tä­vien yö­täh­täin­lait­tei­den käyt­töön val­ko­hän­tä­peu­ran met­säs­tyk­ses­sä peu­ran ti­hen­ty­mä­a­lu­eel­le.

Lupa on myön­net­ty yh­dek­si vuo­dek­si ja kat­taa val­ko­hän­tä­peu­ran ti­hen­ty­mä­a­lu­eet Lou­nais-Suo­men suun­nal­la sa­mal­la laa­juu­del­la kuin vuon­na 2022.

Edel­li­sel­lä jah­ti­kau­del­la poik­keus­lu­paa hyö­dyn­si run­saat 300 seu­raa ja seu­ru­et­ta, ja lä­hes kaik­ki oli­vat kiin­nos­tu­nei­ta jat­ka­maan ko­kei­lus­sa, jos uu­si poik­keus­lu­pa myön­ne­tään.

Uu­si poik­keus­lu­pa on voi­mas­sa 1.9.2023–15.2.2024 Hel­sin­ki-Tam­pe­re-Pori-alu­een lou­nais­puo­lel­la poik­keus­lu­vas­sa mai­nit­tu­jen riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­ten alu­eil­la. Koko Var­si­nais-Suo­mi kuu­luu alu­ee­seen.

Näi­den riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­ten alu­eil­la val­ko­hän­tä­peu­ran pyyn­ti­lu­paa ha­ke­neen seu­ran tai seu­ru­een koko met­säs­ty­sa­lue on käy­tet­tä­vis­sä riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­ten ra­jois­ta riip­pu­mat­ta. Poik­keus­lu­van pii­rin voi­vat Met­säs­tä­jä­lii­ton kaut­ta ha­keu­tua niin lii­ton jä­sen­seu­rat kuin liit­toon kuu­lu­mat­to­mat seu­rat ja seu­ru­eet.

Tut­ki­mus­pe­rus­tei­suu­des­ta joh­tu­en poik­keus­lu­pa­me­net­te­ly ei jat­ku­ne usei­ta vuo­sia, jo­ten en­si kau­si jää­nee tä­män lu­pa­me­net­te­lyn vii­mei­sek­si. Nor­maa­li­ti­lan­tees­sa Ber­nin kan­sain­vä­li­sen so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti kei­no­va­lon ja yö­täh­täi­mien käyt­tö on kiel­let­tyä hir­vie­läin­ten met­säs­tyk­ses­sä. Met­säs­tä­jä­liit­to haki poik­keus­lu­paa, jot­ta ver­tai­lu­ai­neis­toa saa­daan li­sää ja voi­daan sel­vit­tää, mi­ten tek­nii­koi­ta osa­taan ja voi­daan hyö­dyn­tää, mi­kä­li lu­mi­o­lo­suh­teet ovat eri­lai­set kuin edel­li­sil­lä hy­vä­lu­mi­sil­la jah­ti­kau­sil­la.

Val­ko­hän­tä­peu­ra­kan­ta on saa­tu vih­doin kään­ty­mään las­ke­vak­si. Suun­nan säi­lyt­tä­mi­nen tar­vit­see edel­leen voi­ma­kas­ta met­säs­tys­tä ja Met­säs­tä­jä­liit­to on edel­leen kan­nus­ta­nut run­sai­den pyyn­ti­lu­pa­mää­rien ha­ke­mi­seen peu­ra­kan­nan ti­hen­ty­mä­a­lu­eil­la.

Näköislehdet

Kysely