JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
25.11.2021 11.35

Perhetalon rakentaminen alkaa Naantalissa

Luon­non­maan per­he­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen al­kaa Naan­ta­lis­sa. Per­he­ta­lo ra­ken­ne­taan Ry­mät­ty­län­tien ete­lä­puo­lel­le uu­del­le Au­rin­ko­tuu­len alu­eel­le. Per­he­ta­lo on tar­koi­tus ot­taa käyt­töön elo­kuus­sa 2023.

Luon­non­maan per­he­ta­lon bud­jet­ti on 14,5 mil­joo­naa eu­roa. Ky­sees­sä on Naan­ta­lin kau­pun­gin suu­rin kiin­teis­töin­ves­toin­ti 25 vuo­teen.

– Per­he­ta­lon han­ke on ol­lut jo iso pon­nis­tus. On hie­noa näh­dä, kun ra­ken­nus läh­tee nyt nou­se­maan. Kas­va­val­le ja ke­hit­ty­väl­le Kuos­ta­non alu­eel­le on tu­los­sa mo­der­nia, laa­du­kas­ta ja tur­val­lis­ta ti­laa lap­sil­le ja muil­le naan­ta­li­lai­sil­le käyt­tä­jil­le, kau­pun­gin ra­ken­nut­ta­jain­si­nöö­ri Il­ma­ri Pent­ti­lä to­te­aa.

Per­he­ta­lo ko­ko­aa sa­man ka­ton al­le per­hei­den pal­ve­lui­ta. Noin 5400 ne­li­ön ra­ken­nuk­seen on tu­los­sa var­hais­kas­va­tuk­sen, esi­o­pe­tuk­sen sekä pe­ru­so­pe­tuk­sen 1–6 luok­kien ti­lat sekä kä­den­tai­to­jen ti­lo­ja ja lii­kun­ta- ja ta­pah­tu­ma­ti­laa.

Per­he­ta­los­ta on va­rat­tu ti­lo­ja myös so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luil­le, ku­ten op­pi­las­huol­lol­le ja ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­nal­le. Uu­dis­ra­ken­nuk­seen on tu­los­sa alu­e­keit­tiö, jos­sa tu­le­vai­suu­des­sa val­mis­te­taan ate­ri­oi­ta myös mui­hin kau­pun­gin yk­si­köi­hin.

– Mo­ni­käyt­töi­syys, muun­to­jous­ta­vuus ja kes­tä­vyys ovat ol­leet Luon­non­maan per­he­ta­lon suun­nit­te­lus­sa avai­na­se­mas­sa. Ra­ken­nus on suun­ni­tel­tu niin, et­tä ti­lo­jen koko jous­taa ikä­luok­kien koon mu­kaan. Suu­rem­mal­le ryh­mäl­le ti­laa voi­daan ava­ta siir­to­sei­nin ja pie­nem­mäl­le ryh­mäl­le pie­nen­tää. Suun­nit­te­lu­rat­kai­sut ja ma­te­ri­aa­li­va­lin­nat on teh­ty niin, et­tä per­he­ta­lo kes­tää seu­raa­vat sata vuot­ta. Ra­ken­nuk­sen hii­li­ja­lan­jäl­keen on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta koko ra­ken­nuk­sen elin­kaa­ren ajal­ta.