JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vesa Penttilä ja Antti Linnakylä seurasivat taustalla, kun Janne Vuorela ja Matti Käki allekirjoittivat uuden painosopimuksen.

Vesa Penttilä ja Antti Linnakylä seurasivat taustalla, kun Janne Vuorela ja Matti Käki allekirjoittivat uuden painosopimuksen.

Jenni Kylänpää

Uutiset
25.10.2021 11.50

Parempi paperilaatu jatkaa Vakan kehitystyötä

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat jat­kaa leh­den ke­hit­tä­mis­tä. Seu­raa­va uu­dis­tus to­teu­tuu en­si vuo­den alus­sa, kun print­ti­leh­den pai­na­tuk­ses­sa ote­taan käyt­töön ny­kyis­tä ta­sok­kaam­pi pa­pe­ri­laa­tu. Va­kan käyt­tä­mä ny­kyi­nen sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­ri kes­tää laa­tu­ver­tai­lun, mut­ta nyt leh­ti ha­lu­aa ot­taa vie­lä as­ke­leen en­tis­tä pa­rem­paan tuot­tee­seen.

Uu­dis­tus liit­tyy Va­kan pai­no­so­pi­muk­seen, joka jat­kuu seu­raa­vat kol­me vuot­ta Sa­no­ma Manu Oy:n kans­sa. Kun yh­teis­työ on toi­mi­nut mo­lem­min puo­lin su­ju­vas­ti, Vak­ka esit­ti jat­ko­toi­min­nan li­suk­keek­si pa­pe­ri­laa­dun ko­hen­ta­mis­ta.

– Leh­den ko­ko­nais­le­vik­ki on ke­hit­ty­nyt myön­tei­ses­ti. Prin­tin ti­lauk­set ovat li­sään­ty­neet eri­tyi­ses­ti Uu­den­kau­pun­gin alu­eel­la. Näen myös hy­vin po­si­tii­vi­se­na Lai­ti­lan suun­nas­ta tul­leen kiin­nos­tuk­sen läh­teä mu­kaan leh­tem­me omis­ta­mi­seen. Vak­ka on ai­ka­naan pe­rus­tet­tu vah­vis­ta­maan kun­nal­lis­ten asi­oi­den tie­dot­ta­mis­ta ja tämä to­teu­tuu edel­leen laa­jal­la kah­den seu­tu­kun­nan alu­eel­la, toi­mi­tus­joh­ta­ja Jan­ne Vuo­re­la to­te­aa.

– Vaik­ka kas­vum­me on vah­vas­ti verk­ko­leh­den lu­vuis­sa, tu­lee suu­ri osa lii­ke­vaih­dos­ta edel­leen ja vie­lä pit­kään print­ti­leh­den puo­lel­ta. Yh­teis­työ Sa­no­ma Ma­nun kans­sa on toi­mi­nut hy­vin ja pai­no­laa­tuun olem­me eri­tyi­sen tyy­ty­väi­siä. Ison pai­no­ta­lon asi­ak­kaa­na olem­me edel­lä­kä­vi­jä alam­me laa­dun­ke­hi­tyk­ses­sä.

Vuo­re­la on tyy­ty­väi­nen sii­tä, et­tä uu­si pai­no­so­pi­mus mah­dol­lis­taa pa­nos­tuk­sen en­tis­tä pa­rem­paan sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­riin.

– Tämä kort­ti ha­lut­tiin käyt­tää ja tar­jo­am­me jat­kos­sa en­tis­tä laa­duk­kaam­man print­ti­tuot­teen. Tuot­teem­me on kun­nos­sa ja tu­lem­me pa­nos­ta­maan leh­den nä­ky­vyy­teen sekä tar­jo­a­maan en­tis­tä enem­män mah­dol­li­suuk­sia tu­tus­tua leh­teen. Kan­nus­tan lu­ki­joi­ta ja il­moit­ta­jia käyt­tä­mään mo­ni­puo­li­ses­ti tar­jon­taam­me hyö­dyn­tä­mäl­lä prin­tin ja ver­kon nä­ky­vyy­det. Yh­des­sä ne an­ta­vat enem­män.

Vuo­re­la al­le­kir­joit­ti per­jan­tai­na Vak­ka-Suo­men Me­dia Osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen ai­em­min hy­väk­sy­män jat­ko­pai­no­so­pi­muk­sen Sa­no­ma Manu Oy:n joh­ta­jan Mat­ti Käen ja myyn­ti­joh­ta­jan Ant­ti Lin­na­ky­län kans­sa.

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa poh­dit­tiin pa­pe­ri­laa­dun va­lin­taa jo ai­em­min tänä vuon­na en­nen pää­tök­siä tu­le­vas­ta pai­no­so­pi­muk­ses­ta. Sekä il­moi­tus­myyn­ti et­tä toi­mi­tus ty­käs­tyi­vät uu­teen vaih­to­eh­toon.

– Pa­pe­ri­laa­dun vaih­ta­mi­nen ei ole jä­ri­syt­tä­vä muu­tos, mut­ta se ker­too sii­tä, et­tä me­dia-alan vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta Vak­ka ha­lu­aa yhä ke­hit­tää di­gi­pal­ve­lui­den ohel­la myös pa­pe­ri­leh­teä. Tämä on täl­lai­nen po­si­tii­vi­nen uu­ti­nen print­ti­me­di­an ny­ky­ti­lan­teen sur­kut­te­lun kes­kel­lä, pää­toi­mit­ta­ja Vesa Pent­ti­lä sa­noo.

Pent­ti­län mu­kaan pa­pe­ri­vaih­dos so­pii jat­keek­si tänä vuon­na teh­tyi­hin ul­ko­a­su­muu­tok­siin.

– Syk­syl­lä 2016 teim­me ison ul­ko­a­su-uu­dis­tuk­sen. Sen trim­maa­mis­ta olem­me jat­ka­neet pie­nem­mil­lä muu­tok­sil­la. Tänä vuon­na leh­den kak­kos- ja kol­mos­si­vu­ja uu­dis­tet­tiin niin, et­tä pää­uu­ti­sil­le saa­tiin enem­män ti­laa ja sa­mal­la li­sää vaih­to­eh­toi­sia rat­kai­su­ja tuon au­ke­a­man koos­ta­mi­seen. Li­säk­si mie­li­pi­de­pals­tal­le tuli pe­li­va­raa. Puo­len vuo­den ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la nämä muu­tok­set ovat osoit­tau­tu­neet on­nis­tu­neik­si.

Uu­den pa­pe­ri­laa­dun li­säk­si Vak­kaan on tu­los­sa vuo­den­vaih­tees­sa pien­tä muok­kaus­ta. Esi­mer­kik­si ta­ka­si­vul­le avau­tuu li­sä­ti­laa jut­tu­ai­neis­tol­le.

– Isos­ta ul­ko­a­su­re­mon­tis­ta on vas­ta vii­si vuot­ta. Näin suu­ria mul­lis­tuk­sia ei ole ta­pa­na al­va­riin­sa teh­dä, jo­ten nyt ete­nem­me pie­nin ja har­ki­tuin as­ke­lein.

Uu­sit­tu pai­no­so­pi­mus säi­lyt­tää ai­ka­tau­lut en­ti­sel­lään.

– Tämä on tär­ke­ää, jot­ta saam­me vie­lä il­lal­la uu­ti­sia seu­raa­van päi­vän leh­teen. Esi­mer­kik­si maa­nan­tai-il­to­jen val­tuus­to­jen tär­keim­mis­tä pää­tök­sis­tä pys­tym­me pää­sään­töi­ses­ti ker­to­maan jo tiis­tain leh­des­sä.