JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
4.4.2024 17.00

Ohitus­kais­talta tavarat uudelleen käyttöön – Vastaanotto mukana Siiran pysähdyksillä

Lou­nais-Suo­men Jä­te­huol­lon ja Tu­run Eko­to­rin Ohi­tus­kais­ta uu­del­leen­käyt­töön -vas­taa­not­to on tänä vuon­na mu­ka­na osas­sa LSJH:n liik­ku­van la­jit­te­lu­a­se­man Sii­ran py­säh­dyk­siä.

– Ohi­tus­kais­tal­le voi tuo­da uu­del­leen­käyt­tö­kel­pois­ta ta­va­raa sa­mal­la, kun tuo jät­tei­tä Sii­raan. Tu­run Eko­to­rin työn­te­ki­jät ar­vi­oi­vat, mit­kä ta­va­rois­ta voi­daan vas­taa­not­taa Ohi­tus­kais­tal­le, ker­too LSJH:n pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja Kai­sa Jus­si­la

Ohi­tus­kais­ta on mu­ka­na Sii­ran Va­kan alu­eel­la My­nä­mä­en py­säh­dyk­sil­lä 9.4., 4.6. ja 8.10., Ry­mät­ty­län Röö­län py­säh­dyk­sil­lä 11.6. ja 16.7. ja Vel­ku­an py­säh­dyk­sil­lä 23.7. ja 13.8.

Sii­ran Ohi­tus­kais­tal­le voi tuo­da esi­mer­kik­si vie­lä hy­vä­kun­toi­sia ka­lus­tei­ta, pyö­riä ja pien­ta­va­raa. Hy­vä­kun­toi­set ta­va­rat jat­ka­vat mat­kaan­sa Tu­run Eko­to­rin myy­mä­löi­hin, mis­tä ne pää­ty­vät uu­del­leen­käyt­töön uu­sil­le omis­ta­jil­le. 

– On tär­ke­ää, et­tä vie­lä eh­jä tuo­te tai ma­te­ri­aa­li jat­kaa elä­mään­sä, ei­kä jou­du jät­teek­si en­nen ai­ko­jaan, to­te­aa Jus­si­la. 

Ku­lu­va­na vuon­na pal­ve­lu­va­li­koi­maan on li­sät­ty myös Ran­ni­kon Sii­ra, joka pal­ve­lee saa­ris­tos­sa asu­via ja oles­ke­le­via.

– Ran­ni­kon Sii­ra py­säh­tyy ni­men­sä mu­kai­ses­ti me­ren­ran­nal­la, jo­ten sin­ne on mah­dol­lis­ta tuo­da jät­tei­tä myös ve­neel­lä, ker­too LSJH:n pal­ve­lu­a­si­an­tun­ti­ja Jan­ne Pent­ti­nen.

Se py­säh­tyy Va­kan alu­eel­la Röö­län sa­ta­man Rin­ki-eko­pis­teel­lä 11.6. ja 16.7. sekä täy­sin uu­sil­la py­säh­dys­pai­koil­la Uu­den­kau­pun­gin Le­päi­sil­lä 9.7. ja Pit­kä­luo­don ka­la­sa­ta­mas­sa 20.8.

Näköislehdet

Kysely