JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pienestäkin kolaroinnista hirvieläimen kanssa tulisi aina ilmoittaa hätäkeskukseen.

Pienestäkin kolaroinnista hirvieläimen kanssa tulisi aina ilmoittaa hätäkeskukseen.

Uutiset
15.4.2024 10.19

Nuoret hirvieläimet poukkoilevat liikenteessä

Nuo­ret hir­vie­läi­met et­si­vät ke­vääl­lä omia eli­na­lu­ei­taan. Ko­ke­mat­to­mat eläi­met ek­sy­vät toi­si­naan taa­ja­miin ja run­sas­lii­ken­tei­sil­le teil­le.

Ne voi­vat ai­heut­taa ar­vaa­mat­to­mal­la käyt­täy­ty­mi­sel­lään lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta.

Ke­vään lop­pu­puo­lel­la ja al­ku­ke­säs­tä hir­vie­läi­miä voi ta­va­ta epä­ta­val­li­sis­sa pai­kois­sa. Eläi­met saat­ta­vat käyt­täy­tyä ute­li­aas­ti, liik­kua asu­tuk­sen lä­hel­lä ja ol­la höl­mis­ty­nei­tä.

– Usein poik­keuk­sel­li­ses­ti käyt­täy­ty­vä eläin on nuo­ri yk­si­lö, jon­ka emo on vie­roit­ta­nut, riis­ta­suun­nit­te­li­ja Rei­ma Laa­ja Suo­men riis­ta­kes­kuk­ses­ta ker­too.

Va­so­jen it­se­näi­sen elä­män opet­te­lu saat­taa joh­taa yl­lät­tä­viin koh­taa­mi­siin taa­ja­mis­sa.

– Taa­ja­maan ek­sy­mi­nen on yl­lä­tys eläi­mel­le it­sel­leen­kin ja epä­miel­lyt­tä­vä ti­lan­ne muut­tuu hel­pos­ti vauh­kok­si pa­ke­ne­mi­sek­si, Laa­ja sa­noo.

Taa­ja­maan ek­sy­nyt hir­vie­läin py­ri­tään oh­jaa­maan tur­val­li­sem­mil­le alu­eil­le po­lii­sin ja SRVA-toi­mi­joi­den yh­teis­työl­lä. Eten­kin hir­vi iso­na eläi­me­nä voi ai­heut­taa ra­ken­ne­tus­sa ym­pä­ris­tös­sä liik­ku­es­saan vaa­ra­ti­lan­tei­ta.

Ta­pah­tu­nees­ta hir­vie­läi­non­net­to­muu­des­ta pi­tää ai­na il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen. Hel­poi­ten se on­nis­tuu pu­he­li­meen la­dat­ta­val­la 112 Suo­mi -mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la.

Soit­to hä­tä­kes­kuk­seen käyn­nis­tää ta­pah­tu­ma­ket­jun, jon­ka päät­teek­si po­lii­sin vir­ka-apu­na toi­mi­va riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen suur­riis­ta­vir­ka-apu (SRVA) käy nou­ta­mas­sa kuol­leen eläi­men tai käyn­nis­tää louk­kaan­tu­neen eläi­men jäl­jes­tyk­sen.

Tark­ka tie­to on­net­to­muus­pai­kas­ta on eläi­men koh­ta­lon sel­vit­tä­mi­sen kan­nal­ta tär­ke­ää. Ko­la­ri­pai­kan voi mer­ki­tä riis­ta.fi -si­vuil­ta la­dat­ta­val­la riis­ta­on­net­to­muus­mer­kil­lä tai mil­lä ta­han­sa muul­la au­tos­ta löy­ty­väl­lä.

– Au­tos­ta löy­ty­vä muo­vi­pus­si tai muun vas­taa­van esi­neen kiin­nit­tä­mi­nen tien­lai­taan nä­ky­väl­le pai­kal­le eläi­men pois­tu­mis­suun­nan puo­lel­le riit­tää, Laa­ja ker­too.

Toi­si­naan ko­la­ris­ta pie­nen hir­vie­läi­men kans­sa ei il­moi­te­ta. Syy­nä voi ol­la ajo­neu­vol­le ai­heu­tu­neet vä­häi­set va­hin­got. Eh­jä au­to ei ai­na tar­koi­ta eläi­men sel­viy­ty­mis­tä vä­hil­lä vau­ri­oil­la. Il­man il­moi­tus­ta eläin­tä ei osa­ta et­siä ja pa­him­mil­laan sen koh­ta­lo­na on hi­das kuo­le­ma.

SRVA-toi­mi­jat pyr­ki­vät tar­kas­ta­maan on­net­to­muuk­sis­sa osal­li­se­na ol­leen eläi­men kun­non. Käy­tän­nös­sä he jäl­jes­tä­vät hir­vie­läin­tä koi­rien avul­la ja yrit­tä­vät saa­da ha­vain­to­ja eläi­men liik­keis­tä ja louk­kaan­tu­mi­sas­tees­ta. Pa­hoin louk­kaan­tu­neet eläi­met jou­du­taan lo­pet­ta­maan eläin­suo­je­lul­li­sis­ta syis­tä.

– Jos­kus eläin sel­vi­ää säi­käh­dyk­sel­lä tai pie­nil­lä vam­moil­la isos­ta­kin tör­mäyk­ses­tä ja jäl­jes­tys saa on­nel­li­sen lo­pun, jos­kus taas pie­nin­kin kop­sah­dus on si­ne­töi­nyt eläi­men koh­ta­lon, Laa­ja ker­too.

Fak­ta

Hir­vie­läin­ko­la­rin sat­tu­es­sa:

1. Huo­leh­di louk­kaan­tu­neis­ta.

2. Es­tä li­sä­on­net­to­muu­det ja va­roi­ta muu­ta lii­ken­net­tä va­roi­tus­kol­mi­ol­la.

3. Soi­ta 112.

4. Mer­kit­se on­net­to­muus­paik­ka.

Näköislehdet

Kysely