JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kari Virtanen luovutti Jarno Johanssonille tositekopion avustussummasta Nousiaisten vanhalla asemalla.

Kari Virtanen luovutti Jarno Johanssonille tositekopion avustussummasta Nousiaisten vanhalla asemalla.

Pekka Tähtinen

Uutiset
Nousiainen
23.3.2023 14.01

Nousiaisista apua lapsille Ukrainaan

Nou­si­ais­ten Ro­ta­ryk­lu­bin ja Nou­si­ais­ten seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mä hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti maa­lis­kuun alus­sa sai run­saas­ti kuu­li­joi­ta Nou­si­ais­ten Py­hän Hen­ri­kin kirk­koon. Ih­mi­siä tuli kuun­te­le­maan Joel Hal­li­kai­sen gos­pel-kon­sert­tia myös mel­ko pit­kän mat­kan pääs­tä, to­te­si Nou­si­ais­ten vs. kirk­ko­her­ra Jar­no Jo­hans­son.

Ro­ta­rit luo­vut­ti­vat 22.3. Jo­hans­so­nil­le to­si­te­ko­pi­on 3385,75 eu­ron ra­ha­sum­mas­ta, joka lah­joi­tet­tiin Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun toi­min­taan Poh­jois-Uk­rai­nan Tšer­ni­hi­vin alu­een las­ten kou­lun­käyn­nin tu­ke­mi­seen.

Ro­ta­rien pre­si­dent­ti Kari Vir­ta­nen ja Jar­no Jo­hans­son to­te­si­vat tyy­ty­väi­si­nä yh­tei­sen uu­ras­tuk­sen tuo­ton ol­leen po­si­tii­vi­nen yl­lä­tys. Sii­tä kii­tos Ro­ta­rien ak­tii­vi­sel­le myyn­ti­työl­le.

Ro­ta­rien ja seu­ra­kun­nan yh­teis­työ oli hy­vin luon­te­vaa ja si­tou­tu­nut­ta ja sik­si voi­mien yh­dis­tä­mi­nen jos­kus myö­hem­min, eh­kä tyys­tin eri­lai­sen ta­pah­tu­man luo­mi­ses­sa, voi­si ol­la mah­dol­lis­ta, sa­noi Jar­no Jo­hans­son.

Sa­mal­la hän jat­koi, et­tä Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun toi­min­ta on lä­pi­nä­ky­vää ja avoin­ta ja sin­ne osoi­te­tuis­ta lah­joi­tus­va­rois­ta 90 pro­sent­tia oh­ja­taan avus­tus­työ­hön, ko­ti­maan­toi­min­to­jen ja yleis­hal­lin­non ku­lu­jen ol­les­sa 10 pro­sent­tia.

Kari Vir­ta­nen kiit­ti myös kon­sert­tiy­lei­söä hy­väs­tä tu­lok­ses­ta.

– On hie­noa to­de­ta ih­mis­ten halu aut­taa lä­him­mäis­tä, ol­koon hän sit­ten Suo­mes­sa tai jos­sain kau­em­pa­na. Lah­joi­tet­tu ke­räys­sum­ma saat­taa tun­tua pie­nel­tä mut­ta pi­tää muis­taa, et­tä se mo­nin­ker­tais­tuu avus­tus­maas­sa ja siel­lä sil­lä on jo mer­ki­tys­tä.

– Aut­ta­mis­ha­lu oli lä­hel­lä sy­dän­tä myös erääl­lä lu­me­nau­raus­ta teh­neel­lä mie­hel­lä, joka tuli kirk­koon, os­ti li­pun ja läh­ti jat­ka­maan töi­tään. Elee­nä tämä oli kos­ket­ta­va. Kon­ser­tin jäl­keen li­pun­myy­jil­le vie­lä ly­kät­tiin se­te­lei­tä kä­teen han­ket­ta tu­ke­maan, niin kon­sert­ti si­säl­töi­neen lie­nee täyt­tä­nyt tar­koi­tuk­sen­sa. Us­ko ih­mi­siin ja hei­dän aut­ta­mis­ha­luun­sa kas­voi kum­mas­ti.