JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Nousiainen
16.11.2020 21.29

Nousiainen ei kiristä verotusta

Vesa Pent­ti­lä

Pää­tös Nou­si­ais­ten kun­nan en­si vuo­den tu­lo­ve­rop­ro­sen­tis­ta sai uu­den kään­teen val­tuus­tos­sa maa­nan­tai­na. Val­tuus­to pää­tyi kol­men ää­nes­tyk­sen jäl­keen sii­hen, et­tä tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti on edel­leen 21,50. Kun­nan­hal­li­tus esit­ti ää­nin 7–2 ve­rop­ro­sen­tin nos­ta­mis­ta 22,00:aan.

Val­tuus­tos­sa Pet­te­ri Paa­na­nen (kok.) ja Min­na Lem­pi­äi­nen (kesk.) esit­ti­vät mo­lem­mat tu­lo­ve­rop­ro­sen­tin säi­lyt­tä­mis­tä ny­ky­ta­sol­la. Pe­rus­te­luis­sa oli kui­ten­kin ero­ja, jo­ten eh­do­tuk­set oli­vat vas­tak­kain en­sim­mäi­ses­sä ää­nes­tyk­ses­sä. Lem­pi­äi­sen eh­do­tus voit­ti nu­me­roin 21–5, yk­si tyh­jä.

Toi­ses­sa ää­nes­tyk­ses­sä Lem­pi­äi­sen esi­tys ku­kis­ti val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan Rei­ma Ran­ta­sen (vas.) eh­do­tuk­sen ve­rop­ro­sen­tin nos­ta­mi­ses­ta 21,75:een lu­ke­min 21–6.

Rat­kai­se­vas­sa ää­nes­tyk­ses­sä ny­kyi­nen ve­rop­ro­sent­ti ku­kis­ti kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen nu­me­roin 24–3.

Ylei­nen kiin­teis­tö­ve­rop­ro­sent­ti on Nou­si­ai­sis­sa en­si vuon­na edel­leen 1,00, va­ki­tuis­ten asuin­ra­ken­nus­ten ve­rop­ro­sent­ti 0,50 ja mui­den asuin­ra­ken­nus­ten ve­rop­ro­sent­ti 1,20. Yleis­hyö­dyl­lis­ten yh­tei­sö­jen ei tar­vit­se mak­saa kiin­teis­tö­ve­roa.

Ai­noa muu­tos kiin­teis­tö­ve­rop­ro­sent­tei­hin oli se, et­tei kun­ta peri en­si vuon­na ve­roa ra­ken­ta­mat­to­mis­ta ra­ken­nus­pai­kois­ta. Pää­tös syn­tyi ää­nin 14–13, sil­lä kan­na­tus­ta sai myös ve­rop­ro­sen­tin säi­lyt­tä­mi­nen 2,00:ssa.

Val­tuus­to hy­väk­syi kun­nan hal­lin­to­sään­nön päi­vi­tyk­sen.

Kun­ta myy en­si vuon­na Kar­hun­per­kon ja Kir­kon­seu­dun alu­eil­ta yh­teen­sä kah­dek­san oma­ko­ti­tont­tia huu­to­kau­pal­la. Esi­tys asi­an pa­laut­ta­mi­ses­ta uu­teen val­mis­te­luun kaa­tui ää­nin 17–9.

Val­tuus­to hy­väk­syi tä­män vuo­den ta­lou­sar­vi­on li­sä­mää­rä­ra­hat sekä käyt­tö­ta­lou­den ja in­ves­toin­ti­oh­jel­man mää­rä­ra­ha­muu­tok­set.

Val­tuus­to hy­väk­syi pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lin en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­on ja seu­raa­van vuo­den ta­lous­suun­ni­tel­man.

Val­tuus­to hy­väk­syi Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin pe­rus­so­pi­muk­sen muu­tok­sen.

Val­tuus­to ni­me­si tek­ni­sen lau­ta­kun­nan va­ra­jä­se­nek­si Mat­ti Ha­ku­lan ti­lal­le Jar­mo Vir­ta­sen ja kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan va­ra­jä­se­nek­si Tyrs­ky Ma­ju­rin ti­lal­le Pir­jo Va­ha­lan.