JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
20.11.2020 9.36

Nesteen henki­lös­tö­ryh­miltä kritiikkiä yt-neuvotteluista

Nes­teen yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­luis­sa mu­ka­na ol­leet hen­ki­lös­tö­e­dus­ta­jat pi­tä­vät yh­ti­ös­sä käy­ty­jä neu­vot­te­lu­ja on­gel­mal­li­si­na muu­tok­sen suu­ruu­teen näh­den, jopa nä­en­näi­si­nä. Vaa­ra­na on me­net­tää vält­tä­mä­tön­tä osaa­mis­ta ja tuo­tan­non käy­tet­tä­vyys sekä tur­val­li­suus.

Öl­jy-yh­tiö Nes­teen joh­to ja hen­ki­lös­tö­ryh­mät ko­koon­tui­vat tors­tai­na vii­mei­seen yt-neu­vot­te­luis­tun­toon. Yh­tiö il­moit­taa pää­tök­set lä­hi­viik­koi­na.

Neu­vot­te­lu­jen pii­ris­sä oli lä­hes 1500 hen­ki­lön työ­teh­tä­vät. Vä­hen­nys­tar­peek­si työ­nan­ta­ja il­moit­ti yt-neu­vot­te­lu­jen al­ka­es­sa 470 hen­ki­löä. Asi­a­lis­tal­la oli­vat muun mu­as­sa Naan­ta­lin öl­jyn­ja­los­tus­toi­min­nan lak­kaut­ta­mi­nen ja hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set.

Hen­ki­lös­tö­ryh­mien yh­tei­sen nä­ke­myk­sen työ­nan­ta­ja käyt­ti neu­vot­te­lu­a­jan asi­oi­den kä­sit­te­le­mi­seen niin ylei­sel­lä ta­sol­la, et­tä hen­ki­lös­tö­ryh­mien oli vai­kea saa­da suun­ni­tel­luis­ta muu­tok­sis­ta ko­ko­nais­ku­vaa. Li­säk­si työ­nan­ta­ja toi neu­vot­te­lu­pöy­tään sin­ne kuu­lu­mat­to­mia asi­oi­ta, ku­ten Nes­teel­lä teh­dyt pai­kal­li­set so­pi­muk­set.

– Olem­me yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä meil­lä ei ol­lut riit­tä­väs­ti tie­toa ei­kä ai­kaa tai edes mah­dol­li­suut­ta vaih­to­eh­tois­ten rat­kai­su­jen val­mis­te­le­mi­seen, hen­ki­lös­tön edus­ta­jat sa­no­vat.

Nes­teel­lä on ai­em­min käy­ty kah­det näin laa­ja­muo­toi­set toi­min­nan muut­ta­mi­seen ja hen­ki­lös­tön vä­hen­tä­mi­seen täh­tää­vät yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut.

– Ai­kai­sem­mis­sa neu­vot­te­luis­sa asi­oi­ta kä­si­tel­tiin yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti vaih­to­eh­to­ja et­sien, hen­ki­lös­tön nä­ke­myk­siä kuun­nel­len ja esi­mer­kik­si työ­ryh­mä­työs­ken­te­lyä so­vel­ta­en. Nyt täl­lais­ta me­net­te­ly­ta­paa nou­da­tet­tiin hy­vin niu­kas­ti, ei­kä rat­kai­su­ja ha­et­tu yh­des­sä. Työ­nan­ta­ja an­toi pal­jon tie­toa vii­me ti­pas­sa ja vain yh­teen asi­aan ker­ral­laan ei­kä asi­an kä­sit­te­lyyn ol­lut riit­tä­väs­ti ai­kaa. Ko­ko­nais­ku­van muo­dos­tu­mi­nen jäi si­ten hä­mä­räk­si.

Hen­ki­lös­tö­ryh­mät ovat toi­min­nan ala­sa­jon li­säk­si huo­lis­saan osaa­mi­sen vä­hen­ty­mi­ses­tä tai sen ul­kois­tuk­ses­ta Nes­teel­lä.

– Kun osaa­mi­nen vä­hen­tyy, lai­tos­ten käy­tet­tä­vyys hei­ken­tyy. Se vie poh­jaa tu­lok­sen­te­ko­ky­vyl­tä. Toi­saal­ta vah­va osaa­mi­nen on tur­val­li­suu­den tae, hen­ki­lös­tö­ryh­mät to­te­a­vat.

Nes­te ta­voit­te­lee kaa­vai­le­mil­laan vä­hen­nyk­sil­lä 50 mil­joo­nan eu­ron vuo­sit­tai­sia sääs­tö­jä. Hen­ki­lös­tö­ku­lu­jen osuus Nes­teen lii­ke­toi­min­nan ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta on 2,5 pro­sent­tia.

– Hen­ki­lös­tö­ku­luil­la tätä pe­liä ei rat­kais­ta. Kil­pai­lu­ky­vyn tur­vaa­mi­sek­si tar­vi­taan mui­ta kei­no­ja. Hy­väl­lä joh­ta­mi­sel­la ja ha­lul­la ke­hit­tää toi­min­taa saa­daan toi­min­ta sel­lai­sek­si kuin ha­lu­taan. Täl­lai­nen joh­ta­mi­nen toi­min­nas­tam­me vain puut­tuu täl­lä het­kel­lä. Hen­ki­lös­tö on tar­jon­nut ke­hi­ty­si­de­oi­ta ja tar­jou­tu­nut aut­ta­maan tai spar­raa­maan asi­oi­den val­mis­te­lus­sa, mut­ta apu ei ole kel­van­nut.

Vuo­ro­pu­he­lu toi­mii hen­ki­lös­tö­ryh­mien ar­vi­on mu­kaan Nes­teel­lä huo­nos­ti.

– Yh­teis­työ pa­ra­ni­si esi­mer­kik­si sil­lä, et­tä hen­ki­lös­tön edus­ta­jat otet­tai­siin ta­kai­sin Nes­teen joh­to­ryh­mä­työs­ken­te­lyyn. Eu­roop­pa­lai­sis­sa yri­tyk­sis­sä on ol­lut käy­tän­tö­nä, et­tä hen­ki­lös­tön edus­ta­jat ovat mu­ka­na yri­tyk­sen joh­to­ryh­mäs­sä. Näin on Nes­teel­lä­kin ai­kai­sem­min toi­mit­tu.