JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nälkäpäivän lipaskeräys on 28 -30.9., ja digikeräys jatkuu lokakuun loppuun saakka.

Nälkäpäivän lipaskeräys on 28 -30.9., ja digikeräys jatkuu lokakuun loppuun saakka.

SPR Varsinais-Suomi

Uutiset
24.9.2023 13.00

Nälkäpäivän katast­ro­fi­varoja käytetään myös kotimaassa

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Näl­kä­päi­vä­nä ke­rä­tään va­ro­ja jär­jes­tön ka­tast­ro­fi­ra­has­toon. Näl­kä­päi­vän li­pas­ke­räys jär­jes­te­tään 28.–30.9., ja di­gi­ke­räys jat­kuu lo­ka­kuun lop­puun saak­ka.

Näl­kä­päi­vä-ke­räyk­sen avul­la Pu­nai­nen Ris­ti voi aut­taa esi­mer­kik­si tu­li­pa­lo­jen uh­re­ja kaik­ki­al­la Suo­mes­sa tai lä­het­tää apua maa­il­mal­la ta­pah­tu­vaan krii­siin. Ka­tast­ro­fi­ra­has­to mah­dol­lis­taa Pu­nai­sen Ris­tin no­pe­an avun sil­loin kun sitä tar­vi­taan.

Vii­me vuo­den ai­ka­na Pu­nai­nen Ris­ti on ol­lut mu­ka­na aut­ta­mas­sa yh­teen­sä 13 äkil­li­ses­sä on­net­to­muus­ta­pah­tu­mas­sa Var­si­nais-Suo­men pii­rin alu­eel­la. Ko­ti­maan apu on sekä ai­neel­lis­ta apua et­tä hen­kis­tä tu­kea, jota voi­daan an­taa sil­loin, kun hen­ki­löä koh­taa äkil­li­nen on­net­to­muus­ti­lan­ne, esi­mer­kik­si tu­li­pa­lo.

– Mo­net ei­vät tie­dä, et­tä Pu­nai­sen Ris­tin ka­tast­ro­fi­ra­has­ton va­ro­ja käy­te­tään myös ko­ti­maas­sa. Esi­mer­kik­si vuon­na 2022 Var­si­nais-Suo­men pii­rin alu­eel­la näi­tä va­ro­ja käy­tet­tiin ko­ti­maan apuun noin 10 000 eu­roa. Vii­me vuon­na Var­si­nais-Suo­men pii­rin alu­eel­la ke­rät­tiin Näl­kä­päi­vä­nä 83 600 eu­roa. Us­kon et­tä ih­mi­set ha­lu­a­vat tä­nä­kin vuon­na aut­taa apua tar­vit­se­via, to­te­aa jär­jes­tö­pääl­lik­kö Sir­pa Leh­ti­mä­ki SPR Var­si­nais-Suo­men pii­ris­tä.

SPR:n pai­kal­li­sil­la osas­toil­la on Va­kan alu­eel­la run­saas­ti eri­lai­sia ta­pah­tu­mia.

Ka­lan­nin osas­to käyn­nis­tää Näl­kä­päi­vä-ke­räyk­sen pe­rin­tei­sel­lä lei­pä­myyn­nil­lä tors­tai­na 28.9. klo 9 al­ka­en. Per­jan­tai­na 29.9. klo 10 al­ka­en on myyn­nis­sä Näl­kä­päi­vä­lei­vän li­säk­si suo­sit­tua her­ne­keit­toa. Mu­kaan kan­nat­taa ot­taa oma as­tia ja kä­teis­tä ra­haa. Ke­räys­lip­pai­ta löy­tyy Ka­lan­nin pai­kal­li­sis­ta yri­tyk­sis­tä ja myös kou­lut ovat mu­ka­na.

Kar­ja­lan osas­to jär­jes­tää ke­räyk­sen myy­mäl­lä limp­pu­ja ovel­ta ovel­le kes­ki­viik­ko­na 20.9. niin kau­an kuin nii­tä riit­tää.

Kus­ta­vin osas­to jär­jes­tää li­pas­ke­räyk­sen ja myy Näl­kä­päi­vä­lei­pää Sa­len edes­sä per­jan­tai­na 29.9. klo 10–16 ja lau­an­tai­na 30.9. klo 10–14. Li­säk­si ke­räys­lip­pai­ta on Kus­ta­vin yri­tyk­sis­sä ja kou­lus­sa.

Le­mun osas­to jär­jes­tää li­pas­ke­räyk­sen lau­an­tai­na 30.9. klo 9–12 As­kais­ten to­ril­la ja klo 13–14 Le­mun Sa­len edes­sä. Li­säk­si ke­räys­lip­paat myös Le­mun ja As­kais­ten kou­luis­sa.

Mas­kun osas­to to­teut­taa li­pas­ke­räyk­sen tors­tai­na 28.9. ja per­jan­tai­na 29.9. K-Su­per­mar­ket Mas­kun edus­tal­la klo 10–17, myyn­nis­sä myös Mas­kun lei­po­mon Näl­kä­päi­vä-lei­pää. Ke­räys­lip­paat myös Mas­kun Tok­man­nin ja K-Su­per­mar­ket Mas­kun kas­soil­la. Ke­räyk­ses­sä ovat mu­ka­na myös Mas­kun ala-as­teet Ku­rit­tu­la, Tam­me­nah­jo ja Sei­ke­lä.

Me­ri­mas­kun osas­to jär­jes­tää ke­räyk­sen tors­tai­na 28.9. ja per­jan­tai­na 29.9. Me­ri­mas­kun ala­kou­lus­sa kai­kil­la luo­kil­la sekä Me­ri­mas­kun kir­jas­tos­sa.

Mie­tois­ten osas­to myy tors­tai­na 28.9. klo 11 al­ka­en Py­heen ky­lä­to­ril­la her­ne­keit­toa suo­raan sop­pa­ty­kis­tä. Keit­to myy­dään val­miik­si pa­kat­tu­na tai omaan as­ti­aan, lou­nas­taa voi myös pai­kan pääl­lä. Per­jan­tai­na 29.9. klo 10 al­ka­en Py­heen ky­lä­to­ril­la ovat vuo­ros­sa Näl­kä­päi­vä­ar­pa­jai­set. Kum­pa­na­kin päi­vä­nä myyn­nis­sä myös Näl­kä­päi­vä­lei­pää sekä li­pas­ke­räys. Ke­räys­lip­paat myös alu­een lii­key­ri­tyk­sis­sä tors­tais­ta lau­an­tai­hin.

My­nä­mä­en osas­to jär­jes­tää Näl­kä­päi­vä­ke­räyk­sen 28.–30.9. Li­pas­ke­rää­jäk­si voi il­moit­tau­tua osoit­tees­sa my­na­ma­ki@pu­nai­nen­ris­ti.fi. Mu­kaan voi tul­la yk­sin, ka­ve­rin tai per­heen kans­sa, tai haas­taa työ­po­ru­kan tai vaik­ka har­ras­tus­ka­ve­rit mu­kaan aut­ta­mi­sen ket­juun – tun­ti­kin riit­tää. Per­jan­tai­na 29.9. klo 11 al­ka­en on My­nä­mä­en to­ril­la Näl­kä­päi­vä­ta­pah­tu­ma, jos­sa li­pas­ke­räys ja myyn­nis­sä Näl­kä­päi­vä­lei­pää, her­ne­keit­toa lit­ran as­ti­ois­sa sekä Apuom­mel­ker­hon tuot­tei­ta. Osal­lis­tua voi myös Mo­bi­le­pa­yl­la nu­me­roon 13279, jol­loin lah­ja tal­len­tuu My­nä­mä­en osas­ton sal­doon.

Naan­ta­lin osas­ton va­paa­eh­toi­set jär­jes­tä­vät Näl­kä­päi­vä­ke­räyk­sen tors­tai­na ja per­jan­tai­na pai­kal­li­sis­sa mar­ke­teis­sa Uk­ko-Pe­kas­sa, S-Mar­ke­tis­sa ja Iso­kip­pa­ris­sa. Myös Ku­pa­ri­vuo­ren ja Ry­mät­ty­län kou­lu sekä Naan­ta­lin lu­kio ovat mu­ka­na Näl­kä­päi­vä­ke­räyk­ses­sä.

Nou­si­ais­ten osas­to myy pe­rin­tei­ses­ti her­ne­keit­toa ja näl­kä­päi­vä­lei­pää per­jan­tai­na 29.9. klo 9 al­ka­en pa­kat­tu­na lit­ran ra­si­oi­hin Num­mel­la S-Mar­ke­tin edus­tal­la sekä to­ril­la klo 10–12 (van­ha Kam­ma­ri). To­ril­la keit­toa myös puo­len lit­ran ra­si­ois­sa. Myyn­tiä jat­ke­taan lau­an­tai­na, jos myy­tä­vää riit­tää. Num­mel­la myös li­pas­ke­räys per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na. Kou­lu­lai­set ke­rää­vät va­ro­ja kou­luis­sa ja ko­tin­sa lä­his­töl­lä.

Tai­vas­sa­lon osas­to to­teut­taa li­pas­ke­räyk­sen Sa­len ja K-Mar­ke­tin edus­toil­la tors­tai­na 28.9. ja per­jan­tai­na 29.9. klo 15–18 sekä lau­an­tai­na 30.9. klo 9–13. Tai­vas­sa­lon yh­te­näis­kou­lu on myös mu­ka­na Näl­kä­päi­väs­sä. Lau­an­tai­na 30.9. Näl­kä­päi­vä­ta­pah­tu­mas­sa to­ril­la klo 9–13 li­pas­ke­räys ja myyn­nis­sä näl­kä­päi­vä­lei­pää, kah­via, ar­po­ja sekä mui­ta tuot­tei­ta.

Uu­den­kau­pun­gin osas­ton li­pas­ke­rää­jät 28.–29.9. klo 10–18. kaup­po­jen edus­toil­la. Lip­pai­den ja­ko­pis­te on osas­ton toi­mi­pis­tees­sä (Ys­tä­vän­tu­pa, Ali­nen­ka­tu 26).