JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
16.4.2024 12.55

Naantalin Energian tulos voitolliseksi

Naan­ta­lin Ener­gia Oy:n lii­ke­vaih­to kas­voi vii­me vuon­na 6,3 pro­sent­tia 11,9 mil­joo­naan eu­roon. Kas­vu joh­tui pää­o­sin ura­koin­ti­lii­ke­toi­min­nan kas­vus­ta sekä säh­kön siir­to- ja myyn­ti­hin­to­jen nou­sus­ta.

Yh­ti­ön lii­ke­tu­los oli 1,3 mil­joo­naa eu­roa ja tu­los en­nen ti­lin­pää­tös­siir­to­ja ja ve­ro­ja 1,0 mil­joo­naa eu­roa. In­ves­toin­nit yl­si­vät 2,5 mil­joo­naan eu­roon.

 Naan­ta­lin Ener­gi­an säh­kö­verk­ko­lii­ke­toi­min­nan lii­ke­vaih­to kas­voi vii­me vuon­na 5,7 pro­sent­tia 4,8 mil­joo­naan eu­roon. Ener­gi­aa siir­ret­tiin 135,4 mil­joo­naa ki­lo­wat­ti­tun­tia, mikä on 0,8 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuon­na 2022, jol­loin säh­köä käy­tet­tiin 136,4 mil­joo­naa ki­lo­wat­ti­tun­tia.

– Ku­lu­tuk­sen las­ku joh­tuu pää­a­si­as­sa ko­ti­ta­louk­sien säh­kön­käy­tön vä­he­ne­mi­ses­tä läm­pi­män al­ku­vuo­den vuok­si. To­sin vii­me vuo­den kol­me vii­meis­tä kuu­kaut­ta oli­vat kyl­miä, mikä osal­taan nos­ti koko vuo­den säh­kön­käyt­töä. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti säh­kön­käyt­tö vä­he­ni enem­män kuin Naan­ta­lin Ener­gi­an alu­eel­la. Tämä joh­tuu Naan­ta­lin kas­vus­ta, ja vii­me vuon­na saim­me 205 uut­ta säh­kön­käyt­tö­paik­kaa, ker­too Naan­ta­lin Ener­gi­an toi­mi­tus­joh­ta­ja Pasi Haa­ra­la.

 Säh­kö­verk­ko­lii­ke­toi­min­nan tu­los en­nen ti­lin­pää­tös­siir­to­ja ja ve­ro­ja oli 1,5 mil­joo­naa eu­roa.

 

Säh­kön­myyn­ti- ja tuo­tan­to­lii­ke­toi­min­to­jen lii­ke­vaih­to nou­si hie­man ja oli 6,2 mil­joo­naa eu­roa. Tu­los en­nen ti­lin­pää­tös­siir­to­ja ja ve­ro­ja pa­ra­ni, mut­ta oli edel­leen tap­pi­ol­li­nen -0,5 mil­joo­naa eu­roa.

– Vuon­na 2022 tu­lok­sen ro­mah­dut­ti Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­hank­keen alas­kir­jaus sekä vuot­ta ai­em­min al­ka­nut säh­kön mark­ki­na­hin­nan äkil­li­nen ja raju hin­nan­nou­su, jota vas­taan ei pys­tyt­ty suo­jau­tu­maan. Vii­me vuon­na tu­los­ta ra­sit­ti­vat osak­kuu­syh­ti­öm­me Kan­te­leen Voi­man tuo­tan­to­lai­tok­sen ala­sa­jo ja uu­den pro­jek­tin aloit­ta­mi­sen li­sä­ra­hoi­tus, ker­too Haa­ra­la.

 Ura­koin­ti­lii­ke­toi­min­nan lii­ke­vaih­to kas­voi 88 pro­sent­tia 0,9 mil­joo­naan eu­roon. Tu­los en­nen ti­lin­pää­tös­siir­to­ja ja ve­ro­ja oli noin 35 000 eu­roa.

In­ves­toin­nit oli­vat vii­me vuon­na noin 2,5 mil­joo­naa eu­roa, jos­ta­suu­rin osa käy­tet­tiin ver­kos­ton laa­jen­ta­mi­seen, kor­vau­sin­ves­toin­tei­hin ja uu­den säh­kö­a­se­man val­mis­te­lu­töi­hin.

Tänä vuon­na ko­ko­nai­sin­ves­toin­nit ovat noin 2,1 mil­joo­naa eu­roa. Naan­ta­lin sa­ta­man alu­een vie­reen Sa­ha­ran­nan luo­laan ra­ken­ne­taan uu­si säh­kö­a­se­ma. Ra­ken­ta­mi­nen al­kaa osin jo syk­syl­lä pai­not­tu­en kui­ten­kin vuo­teen 2025. Säh­kö­a­se­ma on val­mis vuo­den 2026 ke­säl­lä.

– Uu­del­la säh­kö­a­se­mal­la ja sii­hen liit­ty­väl­lä ver­kos­tol­la on iso mer­ki­tys säh­kön toi­mi­tus­var­muu­del­le koko Naan­ta­lin alu­eel­la, ker­too Pasi Haa­ra­la. 

Maa­nan­tai­na pi­det­ty yh­ti­ö­ko­kous päät­ti pi­tää yh­ti­ön hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­non en­nal­laan. Hal­li­tuk­sen var­si­nai­set jä­se­net ovat Jan Lindst­röm (pu­heen­joh­ta­ja), Ei­ja Ar­vo­nen (va­ra­pu­heen­joh­ta­ja), Jan­ne Muik­ku­la, Ris­to Rin­ne (asi­an­tun­ti­ja­jä­sen), Eli­na Sa­lo­kan­gas ja Ari Wan­den. Va­ra­jä­se­net ovat Jyr­ki Hei­no ja Åke Nyb­lom.

Näköislehdet

Kysely