JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Huolin koulun myynti-ilmoituksessa on runsaasti liitteitä, muun muassa sisäilmatutkimuksen raportti.

Huolin koulun myynti-ilmoituksessa on runsaasti liitteitä, muun muassa sisäilmatutkimuksen raportti.

Kuvakaappaus Huutokaupat.com-sivulta

Uutiset
Mynämäki
16.7.2021 8.30

Mynämäki myy kiinteistöjä netti­huu­to­kau­passa

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­en kun­ta myy par­hail­laan kah­ta käy­tös­tä pois­ta­maan­sa kiin­teis­töä huu­to­kau­pat.com-pal­ve­lus­sa.

Tar­jous­ten pe­rus­teel­la ovat myyn­nis­sä My­nä­mä­en kes­kus­tan lä­hei­syy­des­sä Veh­maan­tien var­res­sa si­jait­se­va Huo­lin kou­lu sekä Mie­tois­ten kir­kon­ky­läl­lä si­jait­se­va en­ti­nen Hii­ren­kor­van päi­vä­ko­ti.

Kum­mas­sa­kin on hin­ta­va­raus, jon­ka täyt­ty­es­sä kun­ta si­tou­tuu myy­mään koh­teen kor­keim­man tar­jouk­sen te­ki­jäl­le. Mi­kä­li hin­ta­va­raus ei täy­ty, kun­ta pi­dät­tää oi­keu­den hy­väk­syä tai hy­lä­tä kor­kein tar­jous.

Net­ti­huu­to­kaup­pa päät­tyy per­jan­tai­na 27.8. il­lal­la.

Huu­to­kau­pas­sa jä­te­tyn kor­keim­man tar­jouk­sen kä­sit­te­ly ta­pah­tuu My­nä­mä­en kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa ja kun­nan­val­tuus­tos­sa. En­nen pää­tök­sen­te­koa os­ta­jan pi­tää esi­tel­lä ja hy­väk­syt­tää myy­jäl­le koh­teen suun­ni­tel­tu käyt­tö­tar­koi­tus.

Koh­teis­sa on ol­lut esit­te­ly hei­nä­kuus­sa ja toi­nen esit­te­ly on 10.8.

Huu­to­kaup­paan voi osal­lis­tua myös hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pai­kan pääl­lä jät­tä­mäl­lä myy­jäl­le kir­jal­li­nen si­to­va tar­jous. Kaik­ki tar­jouk­set re­kis­te­röi­dään jul­ki­sik­si koh­teen il­moi­tuk­seen.

Huo­lin kou­lu­ra­ken­nuk­sen ker­ro­sa­la on 448 ne­li­ö­tä ja kou­lun en­ti­sen ta­lous­ra­ken­nuk­sen 150 ne­li­ö­tä. Tont­ti on 1,4 heh­taa­ria.

Vuon­na 1910 ra­ken­net­tua kou­lu­ra­ken­nus­ta on pe­rus­kor­jat­tu vuon­na 1983 ja laa­jen­net­tu vuon­na 1993. Myyn­ti-il­moi­tuk­sen liit­tee­nä on tie­dot vuon­na 2017 teh­dys­tä si­säil­ma­tut­ki­muk­ses­ta ja vuon­na 2019 teh­dys­tä as­bes­ti- ja hait­ta-ai­ne­kar­toi­tuk­ses­ta.

Vuo­den 2017 lo­pus­ta läh­tien tyh­jil­lään ol­leet ra­ken­nuk­set myy­dään pe­rus­teel­lis­ta kor­jaus­ta vaa­ti­vi­na.

Hii­ren­kor­van 195 ne­li­ön suu­rui­nen päi­vä­ko­ti myy­dään pur­ku­kun­toi­se­na. Mää­rä­a­la on 3900 ne­li­ö­tä.

Kin­teis­tö si­jait­see ase­ma­kaa­va-alu­eel­la, jos­sa on kaa­va­mer­kin­tä YS, las­ten päi­vä­hoi­toa pal­ve­le­vien ra­ken­nus­ten kort­te­li­a­lue.

Vuon­na 1978 ra­ken­net­tu ra­ken­nus on ol­lut tyh­jil­lään ke­vääs­tä 2020 al­ka­en.