JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
14.9.2021 11.56

Mynämäki kirjelmöi susivaarasta

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­en kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­li maa­nan­tain ko­kouk­ses­saan Jou­ni Syré­nin (kesk) ja 30 muun val­tuu­te­tun aloi­tet­ta, jos­sa pyy­det­tiin kun­taa ko­hon­neen su­si­vaa­ran pois­ta­mi­sek­si ot­ta­van yh­teyt­tä po­lii­si­vi­ra­no­mai­siin, riis­ta­kes­kuk­seen ja maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­öön.

Kun­nan­hal­li­tus päät­ti lä­het­tää kir­jeet mai­ni­tuil­le ta­hoil­le. Po­lii­sia vaa­di­taan ryh­ty­mään vä­lit­tö­mäs­ti toi­men­pi­tei­siin taa­ja­man lä­hei­syy­des­sä oles­ke­le­vien su­sien kaa­ta­mi­sek­si, riis­ta­kes­kuk­sel­ta vaa­di­taan va­hin­ko­pe­rus­teis­ten kaa­to­lu­pien myön­tä­mis­tä ja mi­nis­te­ri­öl­tä kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen sal­li­mis­ta alu­eel­la.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten aloi­te tien­var­sien mai­nos­näy­töis­tä an­net­tiin yri­ty­sa­si­a­mie­hen ja joh­to­ryh­män val­mis­tel­ta­vak­si. Kun­nan­hal­li­tus to­te­aa pää­tök­ses­sään, et­tä val­mis­te­lus­sa tu­lee kuul­la pai­kal­lis­ta yrit­tä­jäyh­dis­tys­tä ja sel­vit­tää mah­dol­li­nen yh­teis­työ My­nä­mä­en Yri­tys­voi­ma Oy:n kans­sa. Kos­ka di­gi­taa­li­set näyt­tö­tau­lut ovat kal­lii­ta, tu­lee sel­vit­tää myös avus­tus­mah­dol­li­suu­det.

Pää­tet­tiin, et­tä kun­ta osal­lis­tuu MTK-Var­si­nais-Suo­men Koh­ti tu­le­vaa -tie­don­vä­li­tys­hank­kee­seen vuo­si­na 2022 ja 2023 esi­te­tyl­lä mää­räl­lä seit­se­män eu­roa per tu­kea ha­ke­nut yri­tys. Eh­to­na on, et­tä muut­kin kun­nat osal­lis­tu­vat hank­keen osa­ra­hoi­tuk­seen.

My­nä­mä­es­sä oli vii­me vuon­na 227 maa­ta­lous­tu­kea saa­nut­ta ti­laa.

Hank­keen tar­koi­tuk­se­na on tu­kea ja val­men­taa maa­ta­lou­sy­rit­tä­jää va­rau­tu­maan ja re­a­goi­maan toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­siin niin et­tä maa­ta­lou­sy­rit­tä­jä­toi­min­nan edel­ly­tyk­set säi­ly­vät.

Pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lil­le myön­net­tiin pe­rin­tö­va­rois­ta 700 eu­ron avus­tus, jol­la ka­te­taan Pil­ke-toi­min­taan osal­lis­tu­vien my­nä­mä­ke­läis­ten mat­ka­kus­tan­nuk­sia ja toi­min­nan tar­vi­ke­han­kin­to­ja.