JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tänä jouluna tuomiokirkon kuusi tulee Mynämäestä. Arkistokuvassa vuodelta 2016 kuusi Nousiaisista.

Tänä jouluna tuomiokirkon kuusi tulee Mynämäestä. Arkistokuvassa vuodelta 2016 kuusi Nousiaisista.

Arkisto / Sari Honkasalo

Uutiset
Mynämäki
17.11.2023 11.43

Mynämäestä valtakunnan ykköskuusi

Tu­run tuo­mi­o­kir­kon eteen jou­lun ajak­si pys­ty­tet­tä­vä kuu­si tu­lee tänä vuon­na My­nä­mä­es­tä. Tu­run kau­pun­ki ker­too per­jan­tai­na jul­kai­se­mas­saan tie­dot­tees­sa, et­tä kuu­sen Tu­run kau­pun­gil­le lah­joit­ta­vat Tar­ja Vuo­ren­pää ja An­te­ro Met­sä­ran­ta My­nä­mä­es­tä. Kuu­si saa­puu Tuo­mi­o­kir­kon­to­ril­le kes­ki­viik­ko­na 22.11. noin yh­den ai­kaan il­ta­päi­väl­lä. Va­lot syt­ty­vät kuu­sen ok­sil­le lau­an­tai­na 25.11.

My­nä­mä­ke­läi­nen pi­ha­kuu­si täyt­ti val­ta­kun­nan yk­kös­kuu­sen tar­kat vaa­ti­muk­set. Kuu­sen tu­lee ol­la 20–25 met­riä kor­kea, tuu­hea, so­pu­suh­tai­nen ja kau­niin vih­reä vie­lä ke­sän­kin jäl­keen. Pi­ha­pii­rin kuu­sen sat­tui bon­gaa­maan Kun­te­cin työ­maa­pääl­lik­kö Jaa­na Sa­ras­te, jon­ka jo­ka­vuo­ti­nen työ­teh­tä­vä on jär­jes­tää kuu­si kan­sal­lis­py­hä­kön eteen.

– Ajan vii­kon­lop­pui­sin My­nä­mä­en läpi ja olen kiin­nit­tä­nyt huo­mi­o­ni ko­me­aan kuu­seen. Ker­ran sit­ten kä­vin soit­ta­mas­sa ovi­kel­loa ja ky­syin, jos­ko omis­ta­jat oli­si­vat val­mii­ta lah­joit­ta­maan kuu­sen jou­lu­kau­pun­gil­le. Kuu­si ei ole en­nä­tyk­sel­li­sen pit­kä vaan kau­nein tä­män vuo­den tar­jok­kais­ta, Sa­ras­te va­lai­see.

An­te­ro Met­sä­ran­ta is­tut­ti kuu­sen ko­ti­pi­hal­leen vuon­na 1985. Nyt kuu­sen ok­sat yl­tä­vät jo vii­den met­rin pää­hän ta­los­ta. Vaik­ka kuu­sen juu­ret ovat­kin pin­nas­sa, ei Met­sä­ran­nal­la ole suo­jai­san kas­vu­pai­kan an­si­os­ta ol­lut huol­ta puun kaa­tu­mi­ses­ta. Sen si­jaan to­maat­tien kyp­sy­mi­nen kas­vi­huo­nees­sa kuu­sen var­jos­sa on ol­lut mie­les­sä puun kaa­toa suun­ni­tel­les­sa. Kuus­ta ei ku­kaan jää kuu­lem­ma kai­paa­maan.

– Is­tu­tim­me vel­je­ni kans­sa nel­jä kuus­ta, kun po­jat oli­vat ihan pie­niä. Nyt kuu­set ovat iso­ja ja po­jat ai­kui­sia ja asu­vat ihan naa­pu­ris­sa. Po­jat­kin iloit­se­vat sii­tä, et­tä en­sim­mäi­nen kuu­sis­ta on jo kaa­det­tu ja pää­sem­me seu­raa­vas­ta näin hel­pol­la, Met­sä­ran­ta ker­too.

Kuu­si kul­je­te­taan Tur­kuun po­lii­si­saat­tu­ees­sa ja lii­ken­tee­noh­jaa­jien avus­tuk­sel­la. Reit­ti mie­ti­tään tar­kas­ti, sil­lä maan­tie­sil­lat ja jyr­kät mut­kat es­tä­vät kul­je­tuk­sen. Il­ma­joh­to­jen va­ral­ta mit­ta-au­to ajaa edel­lä var­mis­ta­mas­sa, et­tei­vät ok­sat ota kiin­ni säh­kö­kaa­pe­lei­hin. Tar­vit­ta­es­sa kaa­pe­lei­ta nos­te­taan ja avo­joh­dois­ta kat­kais­taan vir­ta.

Kul­je­tuk­sen kes­to riip­puu sääs­tä. Tuu­le­ton läm­min sää hel­pot­taa kuu­sen las­taus­ta ja ok­sien si­to­mis­ta, kun taas vas­taa­vas­ti tuu­li ja pak­ka­nen han­ka­loit­ta­vat ja hi­das­ta­vat las­taa­mis­ta. Mat­kaan My­nä­mä­el­tä Tuo­mi­o­kir­kon­to­ril­le me­nee noin tun­ti. Kuu­sen pys­ty­tys aloi­te­taan heti kul­je­tuk­sen pääs­tyä pe­ril­le noin yh­den ai­kaan il­ta­päi­väl­lä.

Kuu­sen reit­ti: Jär­ven­kal­li­on­tie – Po­rin­tie – Tur­ku–Nou­si­ai­nen-moot­to­ri­tie  –  Myl­ly­mä­en­tie – Sep­pä­län­tie – Rus­kon­tie – Van­ha Rau­man­tie (Pa­lo­vuo­ren­tie) – Kus­ta­vin­tie – Rau­man­tie (Vt 8) – Vou­din­ka­tu – Ohi­kul­ku­tie – Hä­meen Val­ta­tie – Tam­mi­tie – Van­ha Hä­meen­tie – Cho­rel­lin­ka­tu – Hä­meen­tie – Hä­meen­ka­tu – Aka­te­mi­an­ka­tu.

Puun ty­ves­tä sa­ha­taan kaa­don yh­tey­des­sä kak­si kiek­koa, jois­ta toi­nen jää puun lah­joit­ta­jal­le ja toi­nen Tu­run kau­pun­gil­le. Vuo­si­ren­kais­ta on las­ket­ta­vis­sa kuu­sen ikä. Kaa­don yh­tey­des­sä sel­vi­ää myös kuu­sen pai­no, run­gon lä­pi­mit­ta ja lat­vuk­sen hal­kai­si­ja.

Tänä jou­lu­na kuu­si saa ok­sil­leen 724 led-lamp­pua. Va­lot sy­ty­te­tään lau­an­tain 25.11. jou­lu­na­vaus­juh­las­sa kel­lo 16.10., ja ne saa­vat pa­laa ai­na Nuu­tin­päi­vään saak­ka.

2000-lu­vun kuu­sis­ta tämä on en­sim­mäi­nen My­nä­mä­es­tä. Ai­em­min nii­tä on Va­kan alu­eel­ta tul­lut Mas­kus­ta vuo­si­na 2005, 2012, 2019 ja 2020 ja Nou­si­ai­sis­ta vuo­si­na 2009, 2011 ja 2016.