JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
16.4.2024 16.11

Mynämäessä tulossa äänestykseen 14 kuntalaisten ehdotusta

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­en kun­nal­la käy­tet­tä­vis­sä ole­van osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin 10 000 eu­ron käyt­tä­mi­seen tuli kun­ta­lai­sil­ta 21 eh­do­tus­ta. Kun­nan­hal­li­tus va­lit­si niis­tä ää­nes­tyk­seen 14.

Eh­do­tuk­set ovat: gril­li­laus­paik­ka/laa­vu ur­hei­lu­kes­kuk­sen met­sään, Hiit­ti­ön­mä­en leik­ki­puis­ton kun­nos­tus, kau­si­va­lais­tus­ta ja va­lo­pui­ta Mie­tois­ten kir­kon­ky­lään, koi­ra­puis­to My­nä­mä­keen, My­nä­jo­en vir­taa­man pa­ran­ta­mi­nen, lai­tu­ri Mie­tois­ten Ta­vas­ti­lan sil­lan ku­pee­seen, nuor­ten oles­ke­lu­paik­ko­jen ke­hit­tä­mi­nen esi­mer­kik­si ul­ko­ti­lois­sa, Mie­tois­ten kun­to­sa­li­lait­tei­den uu­si­mi­nen, Py­hän jo­ki­ran­nan ja to­ri­a­lu­een ke­hit­tä­mi­nen (esi­mer­kik­si lai­tu­ri, penk­ke­jä, in­fo­tau­lu), ke­vy­en lii­ken­teen väy­län as­fal­toin­ti ja va­lais­tus suo­ja­tiel­tä Tel­kän­tien ris­teyk­seen Veh­maan­tien ete­lä­puo­lel­la, ur­hei­lu­kes­kuk­sen ke­hit­tä­mi­nen kai­ke­ni­käis­ten puu­ha-alu­ee­na, koko kun­nan yh­tei­nen ke­sä­kau­den pää­tös­ta­pah­tu­ma, ku­ten ve­net­si­a­lai­set, maat­ram­po­lii­ni ur­hei­lu­kes­kuk­sen Lei­jo­na­puis­toon sekä kir­sik­ka­puis­to uu­den kä­ve­ly­sil­lan tun­tu­maan ja sil­lan va­lais­tus.

Lis­ta si­säl­tää kak­si koh­det­ta, joi­ta esi­tet­tiin kah­des­sa eh­do­tuk­ses­sa.

Ää­nes­tys jär­jes­te­tään 22.4.–5.5. vä­li­se­nä ai­ka­na kun­nan säh­köi­ses­sä jär­jes­tel­mäs­sä. Jo­kai­nen yli 10-vuo­ti­as my­nä­mä­ke­läi­nen voi ää­nes­tää, ja ää­nes­tää voi yh­den ker­ran per hen­ki­lö.

Kun­nan­hal­li­tus va­lit­see mää­rä­ra­ho­jen puit­teis­sa to­teu­tet­ta­van hank­keen eni­ten ää­niä saa­neis­ta eh­do­tuk­sis­ta 20.5. ko­kouk­ses­saan.

Ää­nes­tyk­sen ul­ko­puo­lel­le jä­tet­tiin vii­si eh­do­tus­ta, joi­ta ei oli­si pys­ty­nyt bud­jet­ti­sum­mal­la to­teut­ta­maan. Näis­tä­kin joh­to­ryh­mä ar­vi­oi mui­ta to­teut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

Le­pis­tön­tiel­le Ha­le­o­jan­tien ja Kilk­ka­mä­en­tien vä­li­sel­le osuu­del­le eh­do­te­tus­ta ke­vy­en­lii­ken­teen­väy­läs­tä to­det­tiin, et­tei osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin mää­rä­ra­ha rii­tä edes suun­nit­te­luun, mut­ta Ely:n kans­sa käyn­nis­te­tään neu­vot­te­lu väy­län tar­peel­li­suu­des­ta. Sa­moin to­det­tiin myös Van­hal­le Tu­run­tiel­le eh­do­te­tuis­ta hi­das­teis­ta.

Bud­jet­ti ei rii­tä myös­kään Ur­hei­lu­kes­kuk­seen eh­do­tet­tui­hin kun­to­por­tai­siin. Nii­den to­teut­ta­mi­seen py­ri­tään sel­vit­tä­mään muu­ta ra­hoi­tus­ta.

Eh­do­tuk­ses­ta ra­ken­taa Hä­mö­län­tien pääs­tä joen toi­sel­le puo­lel­le kir­kon ohi kä­ve­ly­reit­ti ja puis­to, to­det­tiin ide­an ole­van hyvä mut­ta mää­rä­ra­ha ei sii­hen rii­tä.

Ki­vi­jär­ven sau­nan au­ki­o­lo­ai­ko­jen pa­lau­tus­ta kos­ke­vaa eh­do­tus­ta ei vie­ty ää­nes­tyk­seen, kos­ka ai­em­mal­la mal­lil­la on ol­lut haas­tei­ta ja toi­min­ta­kult­tuu­ri huo­no. Asi­as­ta to­det­tiin kui­ten­kin, et­tä sau­nan toi­min­ta­muo­toa ke­hi­te­tään ja et­si­tään esimr­kik­si yh­teis­työ­kum­po­pa­nei­ta sau­nan yl­lä­pi­toon.

Näköislehdet

Kysely