JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
21.1.2022 12.27

Mynämäen seurakunta ei lähde liitos­neu­vot­te­luihin Vehmaan kanssa

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­en seu­ra­kun­ta ei läh­de mu­kaan Veh­maan seu­ra­kun­nan eh­dot­ta­miin lii­tos­neu­vot­te­lui­hin. Kirk­ko­neu­vos­to päät­ti asi­as­ta 12.1. ko­kouk­ses­saan.

Kiel­teis­tä kan­taa pe­rus­tel­laan sil­lä, et­tä My­nä­mä­en seu­ra­kun­nal­la on hei­ken­ty­väs­sä ta­lous­ti­lan­tees­sa edes­sään isot in­ves­toin­nit, jot­ka tu­le­vat ra­sit­ta­maan seu­ra­kun­nan ta­lout­ta mer­kit­tä­väs­ti. Li­säk­si to­de­taan, et­tä Veh­maal­la on kun­nal­lis­ta yh­teis­työ­tä Uu­den­kau­pun­gin suun­taan, mut­ta My­nä­mä­en asi­oin­ti­suun­ta on 8-tie.

Veh­maan seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to on ky­sy­nyt neu­vot­te­lu­ha­luk­kuut­ta myös Uu­den­kau­pun­gin seu­ra­kun­nal­ta, jon­ka kirk­ko­neu­vos­to päät­ti 19.1. ko­kouk­ses­saan läh­teä neu­vot­te­lui­hin mu­kaan.

Asia tuli kä­sit­te­lyyn, kun Veh­maan seu­ra­kun­ta teki vii­me mar­ras­kuus­sa tuo­mi­o­ka­pi­tu­lil­le aloit­teen seu­ra­kun­ta­ja­on muut­ta­mi­seen liit­ty­väs­tä sel­vi­tyk­ses­tä. Toi­vee­na esi­tet­tiin neu­vot­te­lu­ja Uu­den­kau­pun­gin ja My­nä­mä­en seu­ra­kun­tien kans­sa.

Tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin ja seu­ra­kun­tien edus­ta­jat pi­ti­vät te­ams-ko­kouk­sen asi­an tii­moil­ta, ja tuo­mi­o­ka­pi­tu­li tie­dus­te­li kirk­ko­neu­vos­toil­ta, mi­ten ne suh­tau­tu­vat mah­dol­li­sen oh­jaus­ryh­män luo­mi­seen ja lii­tos­neu­vot­te­lu­tun­nus­te­lun aloit­ta­mi­seen.

My­nä­mä­en seu­ra­kun­nan joh­to­ryh­mä pyy­si pa­la­ve­ris­sa näh­tä­väk­seen Veh­maan seu­ra­kun­nan vuo­den 2020 ti­lin­pää­tök­sen sekä al­ku­tie­to­ja kiin­teis­töis­tä, hen­ki­lös­tös­tä ja ta­lou­des­ta kirk­ko­neu­vos­ton pää­tök­sen­te­on poh­jak­si.

Veh­maal­la on kor­jaus­tar­vet­ta kir­kon ik­ku­nois­sa ja pel­ti­ka­tos­sa sekä van­has­sa kel­lo­ta­pu­lis­sa, pap­pi­las­sa ja Vink­ki­län seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa. Seu­ra­kun­nan ta­lou­den haas­tee­na on tu­le­vai­suu­des­sa se, et­tei vuo­si­ka­te rii­tä kat­ta­maan pois­to­ja.

My­nä­mä­en seu­ra­kun­nas­sa ta­lous on tois­tai­sek­si py­sy­nyt ta­sa­pai­nos­sa, mut­ta kol­men kir­kon ja yh­den ru­kous­huo­neen kun­nos­sa­pi­to on haas­te My­nä­mä­en ko­koi­sel­le seu­ra­kun­nal­le. Hei­ken­ty­viin ta­lou­del­li­siin re­surs­sei­hin on suun­ni­tel­mal­li­ses­ti va­rau­dut­tu muun mu­as­sa vä­hen­tä­mäl­lä hen­ki­lös­töä elä­köi­ty­mis­ten yh­tey­des­sä sekä päät­tä­mäl­lä luo­pua osas­ta kiin­teis­tö­jä.