JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
14.6.2024 20.51

Mynämäen säästö­eh­do­tukset listattu – kunnanhallitus käsittelee maanantaina

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­en kun­nas­sa on ke­vään ai­ka­na sel­vi­tet­ty toi­men­pi­tei­tä, joil­la voi­daan ta­sa­pai­not­taa ta­lout­ta vuo­si­na 2024–26, ja nyt työ­ryh­män esi­tys on me­nos­sa maa­nan­tai­na kun­nan­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn. Lo­pul­li­ses­ti sen hy­väk­syy val­tuus­to, ja ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­man toi­men­pi­teis­tä, ku­ten kiin­teis­tö­jen myyn­neis­tä pää­te­tään kus­ta­kin myö­hem­min erik­seen.

Ker­ta­luon­tei­sia tu­lo­ja suun­ni­tel­laan saa­ta­van For­tum-hal­lin ja Ki­vi­jär­ven vuok­ra­sau­nan myyn­nis­tä sekä tont­ti­myyn­nin te­hos­ta­mi­ses­ta.

Tu­lo­ve­rop­ro­sent­tia kaa­vail­laan ko­ro­tet­ta­vak­si 0,3 pro­sent­tiyk­si­köl­lä sekä ko­ro­tuk­sia esi­te­tään myös kiin­teis­tö­ve­roi­hin ja kun­nan pal­ve­lu­jen asi­a­kas­mak­sui­hin.

Si­vis­tys­toi­men me­no­ja on tar­koi­tus vä­hen­tää kou­lu­jen ret­kiä vä­hen­tä­mäl­lä, op­ti­moi­mal­la kou­lu­kul­je­tuk­sia esi­mer­kik­si reit­ti­suun­nit­te­lul­la ja sääs­tä­mäl­lä op­pi­ma­te­ri­aa­lis­ta.

Tek­ni­ses­sä toi­mes­sa sääs­tö­jä on suun­ni­tel­tu saa­ta­vak­si muut­ta­mal­la työ­ta­po­ja ja li­sää­mäl­lä oman työn osuut­ta il­man hen­ki­lös­tö­li­säyk­siä.

Kai­kil­la toi­mi­a­loil­la sääs­tö­ta­vak­si esi­te­tään tal­koo­va­pai­den käyt­töö­not­toa. Kai­kil­la toi­mi­a­loil­la esi­te­tään myös työ­hy­vin­voin­nin vah­vis­ta­mis­ta, hen­ki­lös­tön si­tout­ta­mis­ta ja sai­raus­pois­sa­o­lo­jen vä­hen­tä­mis­tä pit­käl­lä täh­täi­mel­lä.

Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys esi­te­tään teh­tä­väk­si vuo­si­na 2024–25 niin, et­tä se kat­taa kaik­ki toi­mi­a­lat, ja työ­hön os­te­taan ul­ko­puo­lis­ta asi­an­tun­te­mus­ta.

Ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­mas­ta ar­vi­oi­daan ker­ty­vän noin nel­jän mil­joo­nan eu­ron sääs­tö: ku­lu­va­na vuon­na 734 000 eu­roa, seu­raa­va­na vuon­na 1,8 mil­joo­naa eu­roa ja 1,6 mil­joo­naa eu­roa vuon­na 2026.

Kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­maa en­si maa­nan­tain 17.6. ko­kouk­ses­saan. Esi­tyk­set pe­rus­te­lui­neen ovat lu­et­ta­vis­sa kun­nan si­vul­la kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tys­lis­tal­la.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely