JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Älykylä sijoittuu peltoalueille. Pienet metsäkumpareet säilytetään.

Älykylä sijoittuu peltoalueille. Pienet metsäkumpareet säilytetään.

Arctic Smart Village / Juri Laurila

Uutiset
Mynämäki
26.11.2020 13.50

Mynämäen Älykylä sovitetaan maalais­mai­semaan

Tei­ja Uit­to

Kin­tik­ka­lan alu­eel­le suun­ni­tel­ta­vas­ta Ga­do­lin Äly­ky­läs­tä pi­det­tiin kes­ki­viik­koil­ta­na avoin työ­pa­ja. Vaik­ka ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin ko­ro­nan vuok­si etä­nä, se ei my­nä­mä­ke­läis­ten in­nos­tus­ta ve­rot­ta­nut yh­tään.

– Hy­vin­hän tämä näin­kin su­jui, ark­ki­teh­ti Jo­han­na Ke­ro­vuo­ri Arc­tic Smart Vil­la­ge Oy:sta ke­hui työ­pa­jan päät­teek­si.

Ti­lai­suu­teen osal­lis­tui kol­mi­sen­kym­men­tä ih­mis­tä: yh­dis­ty­sak­tii­ve­ja, pai­kal­li­sia asuk­kai­ta sekä päät­tä­jiä. Il­lan ai­ka­na löy­tyi no­pe­as­ti yh­tei­nen sä­vel, min­kä­lai­nen Äly­ky­lä My­nä­mä­keen ha­lu­taan.

Ark­ki­teh­ti oli piir­tä­nyt alus­ta­van hah­mo­tel­man, mi­ten ta­lot voi­si­vat si­joit­tua Kin­tik­ka­lan alu­eel­le. Pää­väy­läs­tä, Kin­tik­ka­lan­ties­tä, er­kaan­tuu kak­si uut­ta tie­tä, joi­den var­teen uu­dis­ra­ken­nuk­set si­joit­tui­si­vat. Ky­län kes­kel­le Ke­ro­vuo­ri oli hah­mo­tel­lut kes­ku­sym­py­rää, jos­sa oli­si paik­ka ky­lä­ta­lol­le, pai­koi­tuk­sel­le sekä las­ten leik­ki­a­lu­eel­le, jon­ka al­le si­joit­tui­si au­rin­ko­e­ner­gi­an läm­mön­va­raus­kent­tä.

Ke­ro­vuo­ri ko­ros­ti, et­tä hah­mo­tel­ma oli hy­vin alus­ta­va ja hä­nen ai­ko­muk­se­naan on muut­taa sii­tä heti pari koh­taa.

Äly­ky­län alue on ko­ko­nai­suu­des­saan yh­tä kiin­teis­töä, ta­loil­le kui­ten­kin osoi­tet­tai­siin omat pi­hat. Ra­ken­nus­ten koos­ta työ­pa­jas­sa ol­tiin sitä miel­tä, et­tä ta­lo­ko­ko­ja pi­täi­si ol­la 3– 4, jot­ta alu­eel­le voi­si muut­taa lap­si­per­hei­tä, pa­ris­kun­tia sekä yk­si­na­su­via.

Sii­tä oli myös yk­si­mie­li­syys, et­tä alu­een suun­nit­te­lun pi­tää kun­ni­oit­taa maa­lais­mai­se­ma.

– Ym­pä­ris­tö pi­tää huo­mi­oi­da, ra­ken­ta­mi­nen pi­tää to­teut­taa maa­lais­mai­se­maa ar­vos­ta­en, yk­si työ­pa­jaan osal­lis­tu­neis­ta ki­teyt­ti.

Si­tä­kin pi­det­tiin sel­vä­nä, et­tä kun kyse on tu­le­vai­suu­den Äly­ky­läs­tä, tek­no­lo­gis­ten rat­kai­su­jen li­säk­si ky­läs­sä pi­tää ot­taa huo­mi­oon eko­lo­gi­set ar­vot myös ra­ken­ta­mi­ses­sa. Työ­pa­jas­sa eh­do­tet­tiin, et­tä ky­lään ra­ken­net­tai­siin puu­ta­lo­ja. Si­tä­kin vi­si­oi­tiin, et­tä yk­si ta­lois­ta voi­tai­siin ra­ken­taa sa­ves­ta, kun My­nä­mä­es­sä sa­vi­ra­ken­ta­mi­nen on ol­lut muu­ten­kin esil­lä.

Ta­lo­jen ul­ko­a­sus­ta ei löy­ty­nyt vie­lä kes­ki­viik­koil­ta­na yk­si­mie­li­syyt­tä. Osa kan­nat­ti pe­rin­teis­tä ra­ken­nus­tyy­liä, osa taas kai­pa­si mo­der­nia ark­ki­teh­tuu­ria.

Ky­lä­ta­loa kaik­ki pi­ti­vät mer­kit­tä­vä­nä. Työ­pa­jaan osal­lis­tu­neet toi­voi­vat, et­tä ky­lä­ta­lo oli­si avoin myös ky­län ul­ko­puo­lel­la asu­vil­le.

– Ky­lä­ta­lol­la voi­si ol­la peli-il­to­ja, ky­läyh­dis­tys voi­si jär­jes­tää ta­pah­tu­mia, ta­lol­la voi­si ol­la vas­taa­not­to­huo­ne, jo­hon voi­si tul­la hie­ro­ja tai kam­paa­ja, yk­si nel­jäs­tä työ­pa­jas­ta lis­ta­si ide­oi­taan.

Myös as­kar­te­lu­ti­laa tai työ­ti­laa, jos­sa voi­si teh­dä puu­töi­tä tai ku­toa mat­to­ja, eh­do­tet­tiin ky­lä­ta­lol­le.

Osal­lis­tu­jat ja­et­tiin ide­oin­nis­sa nel­jään työ­pa­jaan ja kai­kis­sa syn­tyi yl­lät­tä­vän sa­man­kal­tai­sia ide­oi­ta.

Alu­eel­le ha­lu­taan eri-ikäi­sil­le myös mah­dol­li­suuk­sia lii­kun­taan: lap­sil­le leik­ki­ti­laa sekä kent­tä, jos­sa voi­si pe­la­ta len­to­pal­loa, ten­nis­tä tai ko­ri­pal­loa. Kei­no­nur­me­a­kin eh­do­tet­tiin jal­ka­pal­lo­ken­täk­si.

Alu­eel­le voi­si ra­ken­taa myös puu­läm­mit­tei­sen sau­nan, joka oli­si yh­teis­käy­tös­sä.

– Mi­ni­ta­loi­hin tus­kin kan­nat­taa omaa sau­naa ra­ken­taa, to­te­si myös toi­mi­tus­joh­ta­ja Juri Lau­ri­la Arc­tic Smart Vil­la­ges­ta.

Kun­nan­joh­ta­ja Sei­ja Ös­ter­berg muis­tut­ti, et­tä Kin­tik­ka­lan­tien var­res­sa si­jait­se­va te­ol­li­suus­hal­li ei kuu­lu Äly­ky­län suun­nit­te­lun pii­riin, ei­vät­kä myös­kään jo ole­mas­sa ole­vat ta­lot.

Suun­nit­te­lu­a­lue on kaik­ki­aan noin vii­si heh­taa­ria. Oma­ko­ti­ta­loil­le voi suun­ni­tel­la 1 500– 2 000 ne­li­ön tont­te­ja, tai täs­sä ta­pauk­ses­sa piha-alu­ei­ta.

Kin­tik­ka­lan alu­eel­ta on kes­kus­taan kol­mi­sen ki­lo­met­riä. Työ­pa­jas­sa muis­tu­tet­tiin, kuin­ka hie­noon maa­lai­sym­pä­ris­töön Äly­ky­lää suun­ni­tel­laan, lä­hel­lä on muun mu­as­sa My­nä­jo­ki, Su­ni­lan kar­ta­no, luon­to­päi­vä­ko­ti ja ui­ma­paik­ka. Lau­ri­la ar­vi­oi­kin, et­tä alu­een mark­ki­noin­ti tus­kin on vai­ke­aa.

– My­nä­mä­en Äly­ky­län mark­ki­noin­ti osuu hy­vään ai­kaan, kun lap­si­per­heet ovat kiin­nos­tu­nei­ta maal­le­muu­tos­ta. Lap­sil­le ha­lu­taan hyvä kas­vu­ym­pä­ris­tö.

Hän us­koi, et­tä myös Äly­ky­län re­surs­si­vii­saat ener­gi­a­rat­kai­sut, kier­to­ta­lous­rat­kai­sut sekä ja­ka­mis­ta­lous kiin­nos­ta­vat lap­si­per­hei­tä, mut­ta myös se­ni­o­ri-ikäi­siä.

– Osuus­kun­ta voi hank­kia yh­teis­käyt­töön esi­mer­kik­si au­ton, ve­neen, säh­kö­pol­ku­pyö­rän tai vaik­ka­pa ret­kei­ly­va­rus­tei­ta.

Fak­ta

Ga­do­lin Äly­ky­lä on nyt suun­nit­te­lu­vai­hees­sa.

Kil­pai­lu­tus­ten ja kus­tan­nus­las­ken­nan jäl­keen ky­län mark­ki­noin­ti al­kaa to­den­nä­köi­ses­ti en­si ke­vää­nä.

Kun Äly­ky­läs­tä kiin­nos­tu­nei­ta on riit­tä­väs­ti, pe­rus­te­taan osuus­kun­ta, joka ra­ken­nut­taa ta­lot.

Äly­ky­län to­teut­ta­mi­seen me­nee 1– 3 vuot­ta.