JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Inkeri Parviainen haastatteli virtuaalisen sihytilaisuuden alussa monitoimitalon johtajaa Pertti Parpalaa.

Inkeri Parviainen haastatteli virtuaalisen sihytilaisuuden alussa monitoimitalon johtajaa Pertti Parpalaa.

Kuvakaappaus Youtubesta

Uutiset
Uusikaupunki
18.11.2020 11.10

Monitoimitalon johtaja korostaa talon yhtei­söl­li­syyden merkitystä

Jen­ni Ky­län­pää

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa etäyh­teyk­sin jär­jes­te­tys­sä vir­tu­aa­li­ses­sa si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­kes­ku­sil­las­sa oli maa­nan­tai­na vie­raa­na ou­lu­lai­sen Ri­ta­har­jun mo­ni­toi­mi­ta­lon joh­ta­ja ja reh­to­ri Pert­ti Par­pa­la. Ri­ta­har­jun kou­lu on täl­lä het­kel­lä Suo­men suu­rin pe­rus­kou­lu.

Ri­ta­har­jun mo­ni­toi­mi­ta­lo on avat­tu kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Siel­lä sa­man ka­ton al­la ovat yh­te­näi­nen pe­rus­kou­lu, päi­vä­ko­ti, kir­jas­to ja nuo­ri­so­toi­mi. Pert­ti Par­pa­la ker­toi, et­tä näi­den li­säk­si ti­lo­ja käyt­tä­vät myös muun mu­as­sa ur­hei­lu­seu­rat, yh­dis­tyk­set, seu­ra­kun­ta ja kan­sa­lai­so­pis­to.

– Ovet ava­taan aa­mui­sin seit­se­män ai­kaan, kun lap­sia tu­lee päi­vä­hoi­toon. Kel­lo 23 as­ti il­lal­la ti­lois­sa on toi­min­taa. Ti­lo­ja käy­te­tään myös päi­vä­sai­kaan jo ker­ho­toi­min­taan mo­ni­puo­li­ses­ti hy­väk­si, mut­ta eten­kin kel­lo 16 jäl­keen eri­lai­nen har­ras­tus­toi­min­ta on ak­tii­vis­ta, Par­pa­la ker­toi.

Pert­ti Par­pa­la ker­too, et­tä kym­me­nes­sä vuo­des­sa mo­ni­toi­mi­ta­lon toi­min­ta­kult­tuu­ri on va­kiin­tu­nut, mut­ta yh­tei­sen hy­vän eteen teh­dään myös koko ajan töi­tä.

Yh­tei­söl­li­syyt­tä Par­pa­la ko­ros­ti vah­va­na osa­na mo­ni­toi­mi­ta­lon kult­tuu­ria.

– Mi­nua usein ky­see­na­lais­te­taan, kun sa­non, et­tä meil­lä on yh­tei­söl­li­nen kou­lu ja mo­ni­toi­mi­ta­lo. Kyl­lä lä­hes 1500 op­pi­laan kou­lu ja vie­lä si­tä­kin suu­rem­pi mo­ni­toi­mi­ta­lo voi ol­la yh­tei­söl­li­nen, Par­pa­la sa­noi.

– Ky­läyh­tei­sö on meil­le hy­vin tär­keä ar­vo Ri­ta­har­jun mo­ni­toi­mi­ta­los­sa. Us­kon yh­tei­söl­li­syy­den il­ma­pii­rin he­rää­vän Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa­kin si­hyn myö­tä, Par­pa­la sa­noi.

Ri­ta­har­jun mo­ni­toi­mi­ta­los­sa lap­sen kas­va­tus­pol­ku on pit­kä: päi­vä­ko­dis­ta pe­rus­kou­lun lop­puun. Tu­le­vas­sa si­hys­sä kaa­ri voi ol­la jopa pi­dem­pi: päi­vä­ko­dis­ta abi­tu­rien­tik­si.

Pert­ti Par­pa­la ker­toi, et­tä Ou­lus­sa Ri­ta­har­jun mo­ni­toi­mi­ta­lol­le pe­rus­tet­tiin ta­lon avaa­mi­sen yh­tey­des­sä niin sa­not­tu mo­ni­am­ma­til­li­nen joh­to­ryh­mä.

– Kun talo avat­tiin, ryh­mäl­le oli eh­dot­to­mas­ti tar­vet­ta. Nyt kym­me­nes­sä vuo­des­sa roo­lit, myös oma roo­li­ni, ovat muut­ta­neet muo­to­aan.

Par­pa­la myön­tää, et­tä Ou­lus­sa­kin oli aluk­si omia haas­tei­taan. Yh­teis­työn syn­ty­mi­nen vaa­ti opet­te­lua.

– Yh­teis­työ­hön ja toi­nen toi­sil­ta op­pi­mi­seen pi­tää kan­nus­taa. Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on toi­mit­tu jo etu­kä­teen hie­nos­ti, kun tu­le­via käyt­tä­jiä on kuun­nel­tu, Par­pa­la san­po.

Par­pa­la kan­nus­taa myös roh­ke­aan ja jä­mäk­kään pää­tök­sen­te­koon.

– Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa­kin eteen tu­lee taa­tus­ti en­sim­mäi­si­nä toi­min­ta­vuo­si­na asi­oi­ta, ihan ar­ki­si­a­kin, jois­ta vain pi­tää teh­dä jä­mä­käs­ti pää­tök­siä, Par­pa­la sa­noi.

Fak­ta

Uu­den­kau­pun­gin si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen si­joit­tu­vat:

Päi­vä­ko­ti (87 las­ta)

Pe­rus­kou­lu (noin 800 op­pi­las­ta)

Lu­kio (200 opis­ke­li­jaa)

Nuo­ri­so­pal­ve­lut

Kau­pun­ki­vers­tas, di­gi­taa­li­nen oma­toi­mi­kir­jas­to

Kan­sa­lai­so­pis­to ja mu­siik­ki­o­pis­to

Iso si­sä­lii­kun­ta­hal­li, mo­ni­toi­mi­hal­li

Ui­ma­hal­li

Ti­lo­ja muil­le toi­mi­joil­le