JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palkinnot luovuttivat piirihallituksen puheenjohtaja Jussi Mertsola ja piirin toiminnanjohtaja Janina Andersson piirin syyskokouksessa.

Palkinnot luovuttivat piirihallituksen puheenjohtaja Jussi Mertsola ja piirin toiminnanjohtaja Janina Andersson piirin syyskokouksessa.

MLL

Uutiset
25.11.2021 12.26

MLL:n palkinnot Maskuun, Lemuun, Mynämäkeen ja Perniöön

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Var­si­nais-Suo­men pii­ri piti 24.11. sään­tö­mää­räi­seen syys­ko­kouk­seen, jos­sa ja­et­tiin tun­nus­tus­ta ak­tii­vi­sil­le ja ah­ke­ril­le va­paa­eh­toi­sil­le ja yh­dis­tyk­sil­le. Pal­kin­to­ja ja­et­tiin tänä vuon­na nel­jäs­sä eri ka­te­go­ri­as­sa.

Vuo­den va­lin­nat me­ni­vät Mas­kuun, Le­muun, My­nä­mä­el­le ja Per­ni­öön.

Vuo­den va­paa­eh­toi­sek­si va­lit­tiin MLL Mas­kun hal­li­tuk­sen sih­tee­ri Sini Sal­mi­nen, joka on toi­mi­nut lä­hes kai­kis­sa luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä hal­li­tus­kau­sien­sa ai­ka­na.

MLL Mas­kun pu­heen­joh­ta­ja Ka­ta­rii­na Aal­to ku­vai­lee Sal­mis­ta "hal­li­tuk­sen sel­kä­ran­gak­si ja yh­dis­tyk­sen moot­to­rik­si". Aal­lon mu­kaan on Sal­mi­sen an­si­o­ta, et­tä hän on pys­ty­nyt yli­pään­sä toi­mi­maan pu­heen­joh­ta­ja­na ja et­tä toi­min­ta on jat­ku­nut.

– Si­niin voi luot­taa, hän hoi­taa var­mas­ti kai­ken, mitä on hä­nen kans­saan so­vit­tu ja enem­män­kin. Hän te­kee hal­li­tus­työ­tä puh­taas­ti sii­tä syys­tä, et­tä pi­tää yh­dis­tyk­sem­me toi­min­nan joh­to­a­ja­tus­ta mer­ki­tyk­sel­li­se­nä ja toi­min­nan jat­ku­mis­ta tär­ke­ä­nä. Sini on ai­na pai­kal­la, kun hän­tä tar­vi­taan ja tart­tuu toi­meen. Meil­lä on yh­dis­tyk­se­nä ol­lut suu­ria vai­keuk­sia va­paa­eh­tois­ten löy­ty­mi­ses­sä ja joh­to­kol­mi­kol­le on sii­tä syys­tä ka­saan­tu­nut iso osuus pa­kol­li­sis­ta hom­mis­ta.

MLL:n Var­si­nais-Suo­men pii­rin vuo­den te­ok­si va­lit­tiin Le­mun ui­ma­ran­ta (Kuur­na­pään ui­ma­ran­ta).

MLL Le­mun yh­dis­tys pi­tää ui­ma­ran­taa yl­lä tal­koo­työl­lä. Yh­dis­tys oli myös mu­ka­na Le­a­der-hank­kees­sa, jon­ka myö­tä ran­nal­le saa­tiin uu­si pöy­tä, pen­kit sekä pont­to­ni­lai­tu­ri, joka on si­joi­tet­tu ve­teen niin, et­tä sin­ne pää­see ui­den hyp­pi­mään.

Kai­kil­le avoin ui­ma­ran­ta on ol­lut suo­sit­tu jo pit­kään. Siel­lä on muun mu­as­sa pi­det­ty ui­ma­kou­lu­ja. Muu­ten­kin ak­tii­vi­nen MLL Le­mun yh­dis­tys on mah­dol­lis­ta­nut ko­ro­na­ke­si­nä upe­an pal­ve­lun pai­kal­li­sil­le per­heil­le.

Vuo­den nuo­rek­si MLL:n Var­si­nais-Suo­men pii­ri va­lit­si Ant­ti Pit­kä­ran­nan.

MLL My­nä­mä­en Ant­ti Pit­kä­ran­ta on teh­nyt ko­ro­na-ai­ka­na yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jan Tan­ja Ran­ta­pe­ren kans­sa tie­de­vi­de­oi­ta Yo­u­Tu­been. Tie­det­tä on teh­ty sel­lai­sil­la vä­li­neil­lä, joi­ta joka ko­dis­ta löy­tyy jo val­miik­si. Vi­de­ot in­nos­ta­vat ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä ko­kei­le­maan tie­det­tä myös ko­to­na. Nuo­ri tie­tei­li­jä näyt­te­lee vi­de­ois­sa sekä kä­si­kir­joit­taa ja edi­toi ne. Vi­de­oi­ta löy­tyy usei­ta MLL My­nä­mä­en yh­dis­tyk­sen FB-si­vul­ta.

MLL:n Var­si­nais-Suo­men pii­rin vuo­den yh­dis­tyk­sek­si va­lit­tiin Per­ni­ön MLL