JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
22.1.2022 8.45

Merituu­li­voi­malle soveltuvat alueet kartoitettu

Me­ri­tuu­li­voi­mal­le so­vel­tu­via alu­ei­ta on kar­toi­tet­tu uu­des­sa tut­ki­muk­ses­sa, jos­sa ta­sa­pai­no­tet­tiin tuu­li­voi­man kan­nat­ta­vuus ja vai­ku­tuk­set ih­mi­sel­le ja me­ri­luon­nol­le. Par­haim­mil­la alu­eil­la tuu­li­voi­man tuo­tan­to on kan­nat­ta­vaa, mut­ta hai­tat sekä ih­mi­sil­le et­tä me­ri­luon­nol­le py­sy­vät pie­ni­nä. So­pi­via alu­ei­ta löy­tyi kai­kil­ta me­ri­a­lu­eil­ta.

La­jaan tut­ki­muk­seen osal­lis­tui tut­ki­joi­ta kuu­des­ta suo­ma­lai­ses­ta or­ga­ni­saa­ti­os­ta. Tut­ki­muk­ses­sa tun­nis­tet­tiin me­ri­a­lu­eet, mis­sä tuu­li­voi­maa voi­daan ra­ken­taa kan­nat­ta­vas­ti ja il­man muil­le elin­kei­noil­le, ih­mi­sil­le tai me­ri­luon­non mo­ni­muo­toi­suu­del­le ai­heu­tu­via suu­ria hait­to­ja.

Tuu­li­voi­man tuot­ta­mis­ta avo­me­rel­lä puol­ta­vat hy­vät tuu­li­o­lo­suh­teet ja vä­häi­nen hait­ta asu­tuk­sel­le sa­mal­la, kun sitä hi­das­ta­vat kor­ke­at ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­set ja olo­suh­teet me­rel­lä. Epä­var­muut­ta on ai­heut­ta­nut myös tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­vien lu­pap­ro­ses­sien hi­taus, mikä osin joh­tuu tar­pees­ta ar­vi­oi­da toi­min­nan seu­rauk­set me­ri­luon­nol­le.

Nyt jul­kais­tus­sa tut­ki­muk­ses­sa me­ri­tuu­li­voi­man kan­nat­ta­vuus ar­vi­oi­tiin tuu­li­voi­ma­puis­ton koko elin­kaa­ren ajal­ta: ra­ken­ta­mi­ses­ta tuo­tan­toon ja lo­pul­ta ra­ken­nel­mien pur­kuun as­ti.

Ih­mi­seen koh­dis­tu­via vai­ku­tuk­sia ar­vi­oi­tiin mää­rit­tä­mäl­lä, kuin­ka mo­neen asu­muk­seen tuu­li­puis­to nä­kyi­si, sekä et­sien alu­eet, joil­la hait­ta muil­le elin­kei­noil­le, ku­ten avo­me­ri­ka­las­tuk­sel­le tai ka­lan­kas­va­tuk­sel­le, oli­si mah­dol­li­sim­man vä­häi­nen.

Ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­vik­si te­ki­jöik­si las­ket­tiin muun mu­as­sa alu­een vä­häi­nen mai­se­ma-ar­vo esi­mer­kik­si te­ol­li­suu­sa­lu­ei­den lä­hi­a­lu­eil­la.

Tut­ki­muk­ses­sa mää­ri­tet­tiin myös alu­eet, min­ne tuu­li­voi­maa ei kan­na­ta suun­ni­tel­la ra­ken­ta­mi­sen ai­heut­ta­mien to­den­nä­köis­ten ris­ti­rii­to­jen ta­kia.

– Kai­kil­le Suo­men me­ri­a­lu­eil­le on mah­dol­lis­ta si­joit­taa suu­ri­a­kin tuu­li­puis­to­ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, il­man mer­kit­tä­vää hait­taa ran­ni­kon asuk­kail­le ja elin­kei­noil­le, vie­lä­pä niin, et­tä vai­ku­tuk­set me­ri­luon­nol­le jää­vät vä­häi­sek­si, to­te­aa tut­ki­muk­sen pää­te­ki­jä FT Eli­na Vir­ta­nen Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­ses­ta.

Laa­jim­mat tuu­li­voi­ma­tuo­tan­toon so­pi­vat alu­eet löy­ty­vät Pe­rä­me­rel­tä, Me­ren­kur­kun ete­lä­puo­lel­ta sekä Sel­kä­me­ren kes­ki- ja ete­lä­o­sis­ta.

– So­pi­vat alu­eet ovat yleen­sä kes­ki­sy­viä ja kau­ka­na asu­tuk­ses­ta, ei­kä nii­den lä­hei­syy­des­sä ole mer­kit­tä­viä luon­to­ar­vo­ja, Vir­ta­nen ker­too.

Pie­nem­piä tuu­li­voi­ma­tuo­tan­toon so­pi­via alu­ei­ta on tut­ki­muk­sen mu­kaan myös Suo­men­lah­del­la.

Tut­ki­muk­ses­sa in­no­va­tii­vis­ta oli luon­non, ih­mi­sen ja ta­lou­den sa­ma­nai­kai­nen huo­mi­oin­ti.

– Työs­sä käy­te­tyt ai­neis­tot ovat kor­ke­a­re­so­luu­ti­oi­sia, mo­ni­puo­li­sia ja hy­vä­laa­tui­sia. Me­ne­tel­mäl­lä pys­tyt­tiin ar­vi­oi­maan kus­tan­nus­ten alu­eel­li­nen ja­kau­tu­mi­nen ja ta­sa­pai­not­ta­maan me­ri­tuu­li­voi­ma­tuo­tan­non, ih­mi­sen ja me­ri­luon­non edut, to­te­aa tut­ki­muk­sen oh­jaa­ja At­te Moi­la­nen Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Luon­non­tie­teel­li­ses­tä kes­kus­mu­se­os­ta.

Tut­ki­mus­tu­lok­sia voi­daan käyt­tää uu­sien me­ri­tuu­li­voi­ma­hank­kei­den si­joit­ta­mi­seen kes­tä­väl­lä ta­val­la. Jo­kai­nen tuu­li­voi­ma­han­ke vaa­tii oman ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tin­sa, mut­ta tut­ki­muk­ses­sa tuo­te­tut kar­tat voi­vat oh­ja­ta hank­kei­ta sin­ne, mis­sä ra­ken­ta­mi­nen on kan­nat­ta­vaa ja odo­tet­ta­vis­sa ole­vat vai­ku­tuk­set ih­mi­siin ja me­ri­luon­toon vä­häi­siä.