JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Merimetsoyhdyskuntaa kuvanneen riistakameran kuvassa näkyy, miten merikotkat ovat ryhmittyneet lentokyvyttömien poikasten ympärille. Merikotkien vanavedessä kärkkyvät varikset ja lokit.

Merimetsoyhdyskuntaa kuvanneen riistakameran kuvassa näkyy, miten merikotkat ovat ryhmittyneet lentokyvyttömien poikasten ympärille. Merikotkien vanavedessä kärkkyvät varikset ja lokit.

Birdlife Suomi ry

Uutiset
6.8.2022 11.15

Merikotka vaikuttaa merkittävästi Itämeren merimetsoihin

Uu­den tut­ki­muk­sen mu­kaan kas­va­va me­ri­kot­ka­kan­ta vai­kut­taa sekä me­ri­met­son pe­si­mäyh­dys­kun­tien si­jain­tiin et­tä nii­den poi­kas­tuot­toon. Me­ri­kot­kal­la on yhä mer­kit­tä­väm­pi roo­li me­ri­met­so­kan­nan ra­joit­ta­ja­na. Suo­men me­ri­met­so­kan­ta ei ole enää kas­va­nut vuo­den 2015 jäl­keen.

Me­ri­kot­kan run­sas­tu­mi­nen niin Suo­mes­sa kuin muu­al­la Itä­me­ren pii­ris­sä on yk­si luon­non­suo­je­lun mer­kit­tä­vis­tä me­nes­tys­ta­ri­nois­ta. Me­ri­kot­kan li­säk­si myös me­ri­met­so­kan­ta run­sas­tui Suo­mes­sa voi­mak­kaas­ti vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­ta al­ka­en.

Vii­me vuo­si­na me­ri­kot­kan ja me­ri­met­son vuo­ro­vai­ku­tus on yleis­ty­nyt, ja me­ri­met­so­yh­dys­kun­tien lä­hei­syy­des­sä teh­dyt me­ri­kot­ka­ha­vain­not ovat run­sas­tu­neet eri puo­lil­la Itä­mer­ta eri­tyi­ses­ti 2010-lu­vul­ta al­ka­en.

Tuo­re tut­ki­mus ko­ko­aa yh­teen, mi­ten ra­vin­to­ket­jun huip­pu­pe­to me­ri­kot­ka vai­kut­taa ka­laa syö­vien me­ri­met­so­jen pe­sin­tään.

Vai­ku­tuk­set ovat mo­ni­nai­set: me­ri­kot­ka voi syö­dä sekä me­ri­met­so­jen mu­nia et­tä poi­ka­sia ja myös va­ras­taa me­ri­met­so­jen pyy­dys­tä­miä ka­lo­ja. Li­säk­si me­ri­kot­ka pe­lot­taa ai­kui­sia me­ri­met­so­ja pe­sil­tään, jol­loin me­ri­met­son mu­nat ja poi­ka­set jää­vät alt­tiik­si saa­lis­ta­vil­le lo­keil­le ja va­ris­lin­nuil­le.

– Me­ri­kot­kan vai­ku­tus nä­kyy jo me­ri­met­so­jen hau­don­ta­vai­hees­sa. Suo­men­lah­den ja Saa­ris­to­me­ren me­ri­met­so­yh­dys­kun­nis­sa, jois­sa näh­tiin me­ri­kot­kia, oli vä­hem­män mu­nia kuin yh­dys­kun­nis­sa, jois­sa kot­kien ei näh­ty vie­rai­le­van, ker­too yli-in­ten­dent­ti Alek­si Le­hi­koi­nen Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Luon­non­tie­teel­li­ses­tä kes­kus­mu­se­os­ta Luo­muk­ses­ta.

Mu­nien ja poi­kas­ten saa­lis­tuk­sen vält­tä­mi­sek­si me­ri­met­sot pa­laa­vat usein pe­sil­leen, jos me­ri­kot­ka py­syy yh­dys­kun­nas­sa aloil­laan.

Yh­des­sä yh­dys­kun­nas­sa voi kui­ten­kin vie­rail­la sa­ma­nai­kai­ses­ti usei­ta kot­kia, sil­lä eten­kin pe­si­mät­tö­mät esi­ai­kui­set me­ri­kot­kat liik­ku­vat par­ves­sa. Sekä Suo­mes­sa et­tä Sak­sas­sa on näh­ty ti­lan­tei­ta, jos­sa yh­des­sä me­ri­met­so­yh­dys­kun­nas­sa on sa­maan ai­kaan jopa noin 30 me­ri­kot­kaa.

– Me­ri­kot­kan ai­heut­ta­ma saa­lis­tus ja häi­rin­tä voi toi­si­naan ol­la niin suur­ta, et­tä me­ri­met­so­yh­dys­kun­ta ei tuo­ta ke­säl­lä yh­tään jäl­ke­läis­tä. Vuo­des­ta toi­seen jat­ku­va saa­lis­tus on muu­ta­mas­sa vuo­des­sa joh­ta­nut jopa pa­rin tu­han­nen pe­sän suu­rui­sen yh­dys­kun­nan pe­sin­tö­jen lop­pu­mi­seen, ker­too tut­ki­ja Pek­ka Ru­sa­nen Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­ses­ta.

Useis­sa Eu­roo­pan mais­sa, myös Suo­mes­sa, me­ri­met­so­yh­dys­kun­nat ovat muut­ta­neet pe­si­mä­paik­kaan­sa kot­kien lii­an voi­mak­kaan saa­lis­tuk­sen myö­tä. Esi­mer­kik­si Vi­ros­sa me­ri­met­so­yh­dys­kun­tien mää­rä on suu­rin alu­eil­la, joil­la si­jait­see vä­hi­ten me­ri­kot­kien pe­siä. Suo­mes­sa ul­ko­saa­ris­ton me­ri­met­so­yh­dys­kun­nat ovat vä­hen­ty­neet voi­mak­kaas­ti ja pe­sin­nät pai­not­tu­vat yhä enem­män si­sä­saa­ris­toon.

Val­ta­o­sa me­ri­met­son Suo­men pe­si­mä­kan­nas­ta on 2010-lu­vul­ta al­ka­en kes­kit­ty­nyt suu­riin yli 500 pa­rin yh­dys­kun­tiin. Suu­res­sa yh­dys­kun­nas­sa osa lin­nuis­ta voi on­nis­tua pe­sin­näs­sään kot­kien saa­lis­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta. Vaik­ka me­ri­kot­kan saa­lis­tus on yhä voi­mis­tu­nut vii­me vuo­si­na, kot­kat ei­vät kui­ten­kaan ai­heu­ta me­ri­met­so­yh­dys­kun­nil­le tap­pi­oi­ta kai­kil­la pe­si­mä­pai­koil­la.

Me­ri­met­son hei­ken­ty­nyt poi­kas­tuot­to vai­kut­taa pe­si­mä­kan­nan ko­koon pa­rin kol­men vuo­den vii­veel­lä, kun su­ku­kyp­syy­si­än saa­vut­ta­nei­ta me­ri­met­so­ja pa­laa en­tis­tä vä­hem­män syn­nyin­seu­duil­leen. Suo­men me­ri­met­so­kan­ta ei ole kas­va­nut vuo­den 2015 jäl­keen, ja ai­van vii­me vuo­si­na kan­ta on ol­lut lie­väs­sä las­kus­sa.

Tut­ki­mus jul­kais­tiin kan­sain­vä­li­ses­sä Ar­dea-tie­de­sar­jas­sa.