JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
11.4.2024 18.20

Maskussa, Mynämäessä ja Nousiaisissa koulutusta uusille vertais­lii­kut­ta­jille

My­nä­mä­en, Nou­si­ais­ten ja Mas­kun lii­kun­ta­pal­ve­lut to­teut­ta­vat yh­teis­työs­sä ver­tais­lii­kut­ta­ja­kou­lu­tuk­sen, joka on tar­koi­tet­tu kai­kil­le ikäih­mis­ten lii­kun­nas­ta ja sen oh­jaa­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään kol­me­na päi­vä­nä huh­ti- ja tou­ko­kuun ai­ka­na.

Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na pe­reh­dy­tään ver­tai­soh­jaa­ja­ta­soi­ses­ti ikäih­mis­ten lii­kun­na­noh­jauk­seen sekä voi­ma- ja ta­sa­pai­no­har­joit­te­luun. Kou­lu­tus an­taa hy­vät edel­ly­tyk­set toi­mia ver­tais­lii­kut­ta­ja­na eri lii­kun­ta­o­lo­suh­teis­sa.

– Kou­lu­tuk­sis­sa kes­ki­ty­tään voi­ma- ja ta­sa­pai­no­har­joit­te­luun, kos­ka ne ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä ikään­ty­nei­den toi­min­ta­ky­vyn säi­lyt­tä­mi­sen kan­nal­ta, ker­too My­nä­mä­en kun­nan ikäih­mis­ten va­paa-ai­ka­koor­di­naat­to­ri Su­san­na Suo­mi­nen.

Ikäih­mis­ten hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä edis­tä­vä ver­tais­lii­kut­ta­ja­toi­min­ta pe­rus­tuu ikäih­mis­ten lii­kun­na­noh­jauk­seen ver­tais­ten eli tois­ten ikäih­mis­ten ve­tä­mä­nä. 

Osal­lis­tu­jil­ta ei vaa­di­ta lii­kun­nan am­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta vaan kiin­nos­tus lii­kun­taa koh­taan ja halu kan­nus­taa mui­ta­kin liik­ku­maan riit­tä­vät. 

– Ver­tais­lii­kun­nan vet­reyt­tä­vis­tä vai­ku­tuk­sis­ta hyö­ty­vät kaik­ki osa­puo­let, sekä osal­lis­tu­jat, et­tä ver­tais­lii­kut­ta­ja it­se, Suo­mi­nen muis­tut­taa.

Ver­tais­lii­kut­ta­ja­na voi toi­mia mo­nel­la ta­val­la; esi­mer­kik­si ryh­män oh­jaa­ja­na, kun­to­sa­li­ka­ve­ri­na, ver­tai­soh­jaa­ja­na naa­pu­rus­tos­sa, ul­ko­ryh­män ve­tä­jä­nä, ko­ti­jump­pa­ka­ve­ri­na jne.

Toi­min­taan voi läh­teä mu­kaan ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy 12 lä­hi­o­pe­tus­tun­tia, si­säl­tä­en te­o­ri­aa ja käy­tän­nön har­joit­te­lua.

Kou­lu­tus­päi­vät ovat kes­ki­viik­ko­na 24.4. Mas­kus­sa, per­jan­tai­na 3.5. My­nä­mä­es­sä ja kes­ki­viik­ko­na 8.5. Nou­si­ai­sis­sa, joka päi­vä klo 10–14. 

Kou­lu­tus on mak­su­ton ja se si­säl­tää kou­lu­tus­päi­vät, kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lit, ruo­kai­lun kou­lu­tus­päi­vä­nä sekä to­dis­tuk­sen.

Jär­jes­tä­jä­kun­nis­sa tar­jo­taan ver­tais­lii­kut­ta­jil­le myös lii­kun­nal­li­seen elä­män­ta­paan in­nos­ta­via etu­ja, ku­ten esi­mer­kik­si mak­sut­to­mia kun­to­sa­li­kort­te­ja.

Kou­lut­ta­ja­na toi­mi­vat My­nä­mä­en, Mas­kun ja Nou­si­ais­ten lii­kun­ta­pal­ve­lui­den työn­te­ki­jät. 

Il­moit­tau­tu­mi­set 19.4. men­nes­sä oman kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin:

han­na.pen­na­nen@mas­ku.fi tai 044-738 8242, su­san­na.suo­mi­nen@my­na­ma­ki.fi tai 040-630 8001 ja jou­ni.kan­gas­nie­mi@nou­si­ai­nen.fi tai 044-4355 303.

Näköislehdet

Kysely