JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Masku
15.9.2021 14.45

Masku päivittää maapolitiikkaa

Vesa Pent­ti­lä

Mas­kun kun­ta käyn­nis­tää maa­po­liit­ti­sen oh­jel­man tar­kis­tuk­sen. Ny­kyi­nen oh­jel­ma on hy­väk­syt­ty vuon­na 2012.

Maa­po­li­tiik­kaan kuu­lu­vat maa-alu­ei­den han­kin­taan, luo­vut­ta­mi­seen, so­pi­mus­ten laa­ti­mi­seen, luo­vu­tu­seh­toi­hin, tont­tien ra­ken­ta­mi­sen edis­tä­mi­sen ja maa­o­mai­suu­den hal­lin­noi­mi­seen liit­ty­vät toi­met. Maa­po­li­tiik­ka kyt­key­tyy kaa­voi­tuk­seen sekä asun­to- ja elin­kei­no­po­li­tiik­kaan

Mer­kit­tä­vim­piä oh­jel­maan vai­kut­ta­via muu­tok­sia ovat vii­me vuo­si­na ol­leet Tu­run seu­dun maan­käy­tön yh­teis­työn ja MAL-jär­jes­tel­män lin­jauk­set. Li­säk­si on tar­koi­tus ar­vi­oi­da maan­luo­vu­tuk­seen ja kaa­voi­tuk­seen liit­ty­viä pe­ri­aat­tei­ta.