JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Poliisi muistuttaa loppusyksyn riskeistä tieliikenteessä.

Poliisi muistuttaa loppusyksyn riskeistä tieliikenteessä.

Arkisto / Sari Honkasalo

Uutiset
13.10.2023 10.59

Loppusyksy on riskiaikaa liikenteessä

Lop­pu­syk­sy on tie­lii­ken­ne­on­net­to­muus­ti­las­to­jen mu­kaan ris­ki­al­tis­ta ai­kaa tie­lii­ken­tees­sä. Lo­ka­kuus­sa kuo­le­maan joh­ta­neis­sa on­net­to­muuk­sis­sa kes­ki­mää­räi­nen me­neh­ty­nei­den mää­rä on­net­to­muut­ta koh­den on mui­ta vuo­den kuu­kau­sia kor­ke­am­pi.

Mar­ras­kuu puo­les­taan on ti­las­tois­sa heti ke­sä­kuu­kau­sien jäl­keen syn­kin­tä ai­kaa on­net­to­muuk­sis­sa me­neh­ty­nei­den ko­ko­nais­mää­ris­sä.

Po­lii­si pyr­kii loka-mar­ras­kuus­sa eh­käi­se­mään on­net­to­muuk­sia kiin­nit­tä­mäl­lä val­von­nas­saan huo­mi­o­ta on­net­to­muuk­sien ris­ki­te­ki­jöi­hin.

Mar­ras­kui­sin ta­pah­tu­nei­den kuo­lon­ko­la­rei­den uh­reis­ta hie­man yli kol­ma­so­sa on suo­jat­to­mia tien­käyt­tä­jiä, eli ja­lan­kul­ki­joi­ta tai pol­ku­pyö­räi­li­jöi­tä. Tämä on suu­rin suo­jat­to­mien tien­käyt­tä­jien osuus ver­rat­tu­na mui­hin vuo­den kuu­kau­siin.

Pää­o­sa, eli noin kak­si kol­ma­so­saa me­neh­ty­neis­tä on mar­ras­kuus­sa hen­ki­lö­au­tois­sa ol­lei­ta. Kuo­le­maan joh­ta­nei­den on­net­to­muuk­sien taus­ta­te­ki­jöi­nä on usein yli­no­peus ja syk­syl­le tyy­pil­li­set liuk­kaat ajo-olo­suh­teet, jot­ka ovat joh­ta­neet tiel­tä suis­tu­mi­seen koh­ta­lok­kain seu­rauk­sin.

Po­lii­si kiin­nit­tää lop­pu­syk­sys­tä huo­mi­o­ta yli­no­peuk­sien ja suo­jat­to­mien tien­käyt­tä­jien nä­ky­vyy­den val­von­taan, ku­ten pol­ku­pyö­riin pi­me­än ja hä­mä­rän ai­kaan. Eri­tyi­ses­ti liuk­kai­den ke­lien ai­kaan ja pi­mey­den ra­joit­ta­es­sa nä­ky­vyyt­tä on tär­ke­ää huo­leh­tia nä­ky­vyyt­tä pa­ran­ta­vis­ta suo­ja- ja tur­va­vä­li­neis­tä ja nou­dat­taa sal­lit­tu­ja ajo-no­peuk­sia.

Hei­jas­ti­met ja hei­jas­tin­lii­vit ovat kor­vaa­mat­to­mia suo­ja­vä­li­nei­tä nä­ky­vyy­den hei­ken­ty­es­sä tal­vea koh­ti. Pol­ku­pyö­rien ja au­to­jen ajo­va­lo­jen toi­mi­vuus on var­mis­tet­ta­va. No­peus­ra­joi­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen an­taa re­a­goin­ti­ai­kaa yl­lät­tä­viin ti­lan­tei­siin lii­ken­tees­sä.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely