JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kunnanjohtaja Rauno Peltola (oik.) esittelee vuoden kesäkustavilaiselle jaettavaa kiertopalkintoa. Antti Siusluoto (vas.) ja Vesa Liukkonen kertovat lohen olevan markkinoilla pääroolissa.

Kunnanjohtaja Rauno Peltola (oik.) esittelee vuoden kesäkustavilaiselle jaettavaa kiertopalkintoa. Antti Siusluoto (vas.) ja Vesa Liukkonen kertovat lohen olevan markkinoilla pääroolissa.

Jenni Kylänpää

Uutiset
Kustavi
4.8.2022 7.30

Lohimarkkinat tuovat tauon jälkeen taas vipinää Kustaviin

Jen­ni Ky­län­pää

Lo­hi­mark­ki­nat tuo­vat vi­pi­nää Kus­ta­vin kes­kus­taan tu­le­va­na lau­an­tai­na jo 43. ker­ran. Pari ai­em­paa ke­sää on Kus­ta­vis­sa vie­tet­ty ko­ro­nan vuok­si il­man Lo­hi­mark­ki­noi­ta, mut­ta nyt Li­ons Club Kus­ta­vi on päät­tä­nyt taas tuo­da kes­kus­taan mark­ki­na­tun­nel­maa. Mark­ki­nat al­ka­vat lau­an­tai­na 6.8. kel­lo 9 ja päät­ty­vät kel­lo 15.

– Kus­ta­vin kun­ta mah­dol­lis­taa ta­pah­tu­man an­ta­mal­la Ki­vi­maan kou­lun pi­han meil­le käyt­töön, mai­nit­see mark­ki­na­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Vesa Liuk­ko­nen.

Lo­hi­mark­ki­noi­den jär­jes­te­lyis­sä ovat mu­ka­na kaik­ki 30 lei­jo­na­vel­jeä, Li­ons la­dyt sekä muut per­heen­jä­se­net. Kaik­ki­aan mark­ki­noi­ta val­mis­te­lee noin 100 tal­koo­lais­ta.

– Tämä on klu­bin suu­rin ak­ti­vi­teet­ti, ja täl­lä ke­rä­tään ra­haan hy­vän­te­ke­väi­syy­teen, sekä tän­ne Kus­ta­viin pai­kal­li­ses­ti ja myös kan­sal­li­ses­ti. Kaik­ki tuot­to, mitä mark­ki­noil­la saa­daan ka­saan, oh­ja­taan hy­vän­te­ke­väi­syy­teen, ker­too Vesa Liuk­ko­nen.

Lo­hi­mark­ki­noil­la on pe­rin­tei­ses­ti vie­rail­lut hy­vin vä­keä. Liuk­ko­nen ar­ve­lee, et­tä kä­vi­jöi­tä on pää­sään­töi­ses­ti ol­lut noin 4000 paik­keil­la, jos­kus huip­pu­vuo­si­na enem­män­kin.

– Kus­ta­vin kes­kus­tas­sa park­ki­paik­ko­ja on ra­jal­li­ses­ti, eli toi­vom­me mark­ki­na­vie­rail­ta ym­mär­rys­tä ja kär­si­väl­li­syyt­tä.

Lo­hi­mark­ki­noil­la ni­men­sä mu­kai­ses­ti lohi ha­lu­taan nos­taa vah­vas­ti esil­le. Loh­ta ja lo­hi­herk­ku­ja on mark­ki­noil­la tar­jol­la eri muo­dois­sa. Tänä vuon­na muun mu­as­sa Kus­ta­vis­sa asu­va ra­vin­to­loit­si­ja Ant­to Me­las­nie­mi on mark­ki­noil­la val­mis­ta­mas­sa pie­nen erän lo­hi­pit­saa.

– Lo­hi­pit­sa on tänä vuon­na mei­dän uu­tuus­jut­tu. Muu­ten mark­ki­na­oh­jel­ma on ai­ka pe­rin­teis­tä. Pai­kal­la on kok­ki­na ka­laa kä­sit­te­le­mäs­sä myös Ant­ti Vah­te­ra, joka sekä val­mis­taa loh­ta, et­tä an­taa mark­ki­na­vie­rail­le vink­ke­jä ka­lan val­mis­ta­mi­seen, Liuk­ko­nen ker­too.

Mark­ki­noil­la juon­to­teh­tä­vis­tä vas­taa Mark­ku Heik­ki­lä ja mu­sii­kis­ta Lau­ra Pe­rä­lä trio.

Vuo­den ke­sä­kus­ta­vi­lai­nen jul­kis­te­taan mark­ki­noil­la kel­lo 13.

– Ke­sä­kus­ta­vi­lai­nen va­li­taan tänä vuon­na jo 14. ker­ran, ker­too mark­ki­noi­den oh­jel­ma­vas­taa­va Ant­ti Sius­luo­to.

Kus­ta­vin Ah­to jär­jes­tää kun­nan kans­sa myös pe­rin­tei­sen Lo­hi­höl­kän kel­lo 12 al­ka­en. Hölk­kä­mat­kat ovat 6 ki­lo­met­riä ja 12 ki­lo­met­riä.