JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
10.7.2024 12.55

Liikenneturva: yöaikaan ajaminen lisää väsymy­son­net­to­muuksia

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa, et­tä ajo öi­seen ai­kaan on on­net­to­muu­sal­tis­ta ai­kaa vä­sy­myk­sen ta­kia. Tyy­pil­li­sim­mil­lään vä­sy­my­son­net­to­muu­det ovat ke­sä­ai­kaan ta­pah­tu­via koh­taa­mi­son­net­to­muuk­sia tai tiel­tä suis­tu­mi­sia. Ke­sä­juh­lat ja muut ke­sän ta­pah­tu­mat joh­ta­vat myö­häi­siin ajo­ai­koi­hin ja vä­sy­nei­siin kul­jet­ta­jiin.

– Ke­sä­juh­lien ja -ta­pah­tu­mien jäl­keen tu­lee hel­pos­ti läh­det­tyä aja­maan yö­tä vas­ten. Va­loa riit­tää pit­kään, ei­kä vä­sy­mys­tä vält­tä­mät­tä huo­maan en­nen kuin on het­ken is­tu­nut ra­tin ta­ka­na. Jos kes­ken ajon al­kaa vä­syt­tää, on syy­tä pi­tää tau­ko, Lii­ken­ne­tur­van yh­teys­pääl­lik­kö Tuu­la Tas­ki­nen sa­noo.

Jos uu­vah­dus is­kee kes­ken ajo­mat­kan, kan­nat­taa hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si le­väh­dys­paik­ko­ja tai huol­to­a­se­mia. Vip­pas­kons­tit eli kei­not, joil­la py­ri­tään vält­tä­mään py­säh­ty­mi­siä ovat ris­ki­alt­tii­ta. Vain uni aut­taa se­lät­tä­mään vä­sy­myk­sen, pelk­kä le­pää­mi­nen ei rii­tä.

Unen puut­teen ja yön pik­ku­tun­tien li­säk­si pit­kään val­vo­mi­nen ja yk­si­toik­koi­nen ajo­ym­pä­ris­tö al­tis­ta­vat vä­sy­mi­sel­le ra­tin ta­ka­na. Usein on­net­to­muu­det sat­tu­vat tu­tuis­sa ym­pä­ris­töis­sä.

– Ris­ki­nä ei ole pelk­kä nu­kah­ta­mi­nen, vaan myös kes­kit­ty­mi­sen her­paan­tu­mi­nen ja hi­das re­a­goin­ti tark­kaa­vai­suut­ta vaa­ti­vis­sa ti­lan­teis­sa, Tas­ki­nen sa­noo.

Vin­kit vir­ke­ään ajoon

1 Nuku edel­li­se­nä yö­nä vä­hin­tään 6 tun­tia tai enem­män.

2 Läh­de riit­tä­vän ajois­sa liik­keel­le pi­dem­mil­le mat­koil­le.

3 Nuku tar­vit­ta­es­sa päi­vä­u­net en­nen mat­kaa.

4 Mie­ti etu­kä­teen tau­ko­pai­kat ja tau­o­ta ajo.

5 Väl­tä aja­mis­ta aa­mu­yön tun­tei­na klo 01–06.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely