JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Päätoimittaja Vesa Penttilä (oik.) ja toimittajat Jesse Ranta, Jenni Kylänpää, Sari Honkasalo, Anneli Perkiö ja Saara Huovinen testasivat, miltä lehden jutut kuulostavat koneäänen lukemina.

Päätoimittaja Vesa Penttilä (oik.) ja toimittajat Jesse Ranta, Jenni Kylänpää, Sari Honkasalo, Anneli Perkiö ja Saara Huovinen testasivat, miltä lehden jutut kuulostavat koneäänen lukemina.

Uutiset
12.4.2024 6.30

Lehteä voi myös kuunnella – Vakan verkko­si­sältöön on tehty uudistuksia

Saa­ra Huo­vi­nen

Va­kan nä­köis­leh­den jut­tu­ja on voi­nut kuun­nel­la verk­ko­si­vu­jen kaut­ta run­saan vuo­den ajan. Nyt käyt­töön on päi­vi­tet­ty uu­si ää­ni­syn­tee­si, jon­ka laa­tu on huo­mat­ta­vas­ti ai­em­paa pa­rem­pi.

Toi­mit­ta­jat tes­ta­si­vat tiis­tai­na, mil­tä omat ju­tut kuu­los­ta­vat uu­den ko­ne­ää­nen lu­ke­mi­na.

– On kyl­lä ai­ka iso pa­ran­nus.

– Tätä keh­taa jo suo­si­tel­la­kin lu­ki­joil­le.

Ko­ne­ää­ni lu­kee esi­mer­kik­si nu­me­rot ai­em­paa luon­te­vam­min, ja ää­nes­sä on enem­män vä­riä. Noin joka toi­sen ju­tun lu­kee nai­sen ää­ni, joka toi­sen mie­sää­ni.

Uu­dis­tuk­sen myö­tä kuun­te­luo­mi­nai­suus on pian tu­los­sa myös jo­kai­sen verk­ko­ju­tun yh­tey­teen, ja se on help­po löy­tää ju­tun alus­ta ot­si­kon lä­hel­tä.

Myös nä­köis­leh­den kuun­te­lua on pa­ran­net­tu. Leh­den voi kuun­nel­la läpi hel­pos­ti sil­loin­kin, kun ei esi­mer­kik­si au­toa aja­es­sa tai len­kil­lä pys­ty kat­so­maan pu­he­li­men näyt­töä. Näy­tön pyyh­käi­sy­o­mi­nai­suuk­sil­la voi hel­pos­ti siir­tyä seu­raa­vaan jut­tuun tai tau­ot­taa kuun­te­lua.

Vak­ka ha­lu­aa pal­vel­la lu­ki­jaa mo­ni­puo­li­ses­ti, ja ot­taa sik­si käyt­töön koko ajan ke­hit­ty­vää tek­no­lo­gi­aa etu­pai­not­tei­ses­ti. Ko­ne­ää­nen ke­hi­tys on ot­ta­nut iso­ja harp­pauk­sia vas­ta ai­van vii­me ai­koi­na.

– Me­di­an käyt­tä­mi­nen muut­tuu, ja yhä enem­män myös esi­mer­kik­si ää­ni­kir­jat ja pod­cas­tit saa­vat suo­si­o­ta. Me ha­lu­am­me ol­la mu­ka­na muu­tok­ses­sa, ja on hyvä pys­tyä tar­jo­a­maan si­säl­töä mo­nil­la ta­voin. Myös es­teet­tö­myy­den huo­mi­oi­mi­nen on tär­ke­ää, toi­mit­ta­ja Jes­se Ran­ta sa­noo.

Mui­ta­kin muu­tok­sia on verk­ko­leh­des­sä teh­ty käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen pa­ran­ta­mi­sek­si. Esi­mer­kik­si etu­si­vul­la nä­ky­vien jut­tu­jen mää­rää on li­sät­ty ja si­vuil­la liik­ku­mis­ta muu­tet­tu joh­don­mu­kai­sem­mak­si.

Myös ha­ku­toi­min­to­ja on pa­ran­net­tu. Verk­ko­leh­den ha­ku­kent­tä tuo esil­le ha­lu­tun ha­ku­sa­nan si­säl­tä­vät yk­sit­täi­set ju­tut vuo­sien ajal­ta. Nä­köis­leh­den va­li­kos­ta löy­ty­väl­lä ha­ku­toi­min­nol­la voi ha­kea van­ho­jen leh­tien si­vu­ja, jois­sa ha­ku­sa­na esiin­tyy.

Ole­tu­sa­se­tuk­se­na nä­köis­leh­den käyt­tä­mi­ses­sä on, et­tä leh­den si­vuil­la ole­vaa jut­tua na­paut­ta­mal­la sii­tä avau­tuu lu­et­ta­vak­si ju­tun verk­ko­ver­sio. Ha­lu­tes­saan ju­tut voi lu­kea myös niin kuin lu­ki­si ne pa­pe­ri­leh­den si­vuil­ta suo­raan.

– Verk­ko­ver­si­ois­sa voi ol­la mu­ka­na sel­lai­si­a­kin ku­via, jot­ka ei­vät ole pa­pe­ri­leh­teen mah­tu­neet, ja jopa vi­de­o­ta. Vi­de­oi­ta on vii­me ai­koi­na jul­kais­tu muun mu­as­sa Veh­maan van­han kun­nan­ta­lon pur­ka­mi­ses­ta ja piz­zan­pais­tos­ta Nou­si­ais­ten Il­mas­to- ja ruo­ka­mes­suil­la, pää­toi­mit­ta­ja Vesa Pent­ti­lä ker­too.

Verk­ko­leh­den lu­ke­mi­nen mo­bii­li­lait­teel­la on yleis­ty­nyt.

Va­kan te­ke­män ky­se­lyn mu­kaan verk­ko­leh­den lu­ki­jois­ta 63 pro­sent­tia lu­kee leh­teä pu­he­li­mel­la.

Käyt­tö­ko­ke­mus­ta pa­ran­taa, mi­kä­li Va­kan si­vus­tos­ta tai nä­köis­leh­des­tä te­kee pu­he­li­men al­ku­näy­töl­le ku­vak­keen mui­den so­vel­lus­ten rin­nal­le.

Tämä on­nis­tuu pu­he­lin­mal­lis­ta ja käyt­tö­jär­jes­tel­mäs­tä riip­pu­en va­lit­se­mal­la esi­mer­kik­si ko­men­not ”Kiin­ni­tä pää­si­vul­le”, ”Li­sää al­ku­näy­töl­le” tai ”Li­sää sivu koh­tee­seen -> Al­ku­näyt­tö”.

Näköislehden yläpalkista avautuu valikko, jossa on uusia ominaisuuksia.

Näköislehden yläpalkista avautuu valikko, jossa on uusia ominaisuuksia.

Fak­ta

Nä­köis­leh­den ylä­pal­kis­ta avau­tu­vaan va­lik­koon on tuo­tu uu­sia omi­nai­suuk­sia.

Nä­köis­leh­teä voi kuun­nel­la jut­tu ker­ral­laan va­lit­se­mal­la va­li­kos­ta "Kuun­te­len ju­tut". Kun tä­män jäl­keen na­paut­taa ha­lut­tua jut­tua, ko­ne­ää­ni al­kaa lu­kea.

"Kuun­te­le koko leh­ti" -va­lin­nal­la ko­ne­ää­ni lu­kee leh­den alus­ta al­ka­en. Pu­he­li­mel­la seu­raa­vaan jut­tuun voi hy­pä­tä pyyh­käi­se­mäl­lä va­sem­mal­le.

Ole­tu­sa­se­tuk­se­na on "Avaan ju­tut ik­ku­naan", joka tar­koit­taa, et­tä nä­köis­leh­des­tä avau­tuu lu­et­ta­vak­si ju­tun verk­ko­ver­sio. Verk­ko­ver­si­os­sa voi ol­la mu­ka­na sel­lai­si­a­kin ku­via, jot­ka ei­vät ole pa­pe­ri­leh­teen mah­tu­neet. Mu­ka­na voi ol­la myös vi­de­o­ta tai jut­tu voi ol­la ra­ken­net­tu vi­su­aa­li­sek­si liu­ku­teks­ti­ar­tik­ke­lik­si.

"Luen ju­tut si­vul­ta" kan­nat­taa va­li­ta, mi­kä­li ha­lu­aa lu­kea nä­köis­leh­teä kuin se oli­si pa­pe­ril­le pai­net­tu.

Näköislehdet

Kysely