JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Kustavi
22.5.2023 14.40

Kustavin ja Brändön yhteistyö tiivistyy

Vesa Pent­ti­lä

Kus­ta­vin ja Brän­dön kun­nat pyr­ki­vät tii­vis­tä­mään yh­teis­työ­tään. Kus­ta­vin kun­nan­hal­li­tus esit­tää Brän­döl­le, et­tä kun­nat aloit­tai­si­vat yh­teis­ten ke­hit­tä­mis­koh­tei­den val­mis­te­lun.

Kun­tien yh­teis­työn ke­hit­tä­mi­nen on ol­lut esil­lä ke­vään ai­ka­na kun­nan­joh­ta­jien kes­kus­te­luis­sa, jois­sa on löy­det­ty koh­tei­ta muun mu­as­sa mat­kai­lus­sa, elin­kei­no­toi­min­nas­sa, kult­tuu­ris­sa ja edun­val­von­nas­sa. Yk­sit­täi­si­nä ide­oi­na esil­le ovat nous­seet esi­mer­kik­si pyö­rä­mat­kai­lu­reit­ti ja ve­nei­li­jöil­le suun­ni­tel­tu reit­ti.

Kus­ta­vi pi­tää tär­ke­ä­nä kah­den kun­nan kun­ta­lais­ten ja ke­sä­a­suk­kai­den yh­tey­den­pi­don li­sää­mis­tä. Ta­voit­tei­ta ovat muun mu­as­sa yh­tei­sen saa­ris­to­lais­kult­tuu­rin edis­tä­mi­nen ja saa­ris­to­lai­si­den­ti­tee­tin yl­lä­pi­tä­mi­nen.

Kus­ta­vil­la on käy­tet­tä­vis­sä kol­men vuo­den mää­rä­ai­kai­sel­la so­pi­muk­sen Veh­maan, Tai­vas­sa­lon ja Kus­ta­vin yh­tei­nen pro­jek­ti­pääl­lik­kö, jon­ka toi­men­ku­vaan kuu­lu­vat eten­kin elin­kei­no­e­lä­män ke­hit­tä­mi­nen ja han­ke­neu­von­ta.