JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vehmaalla on uusi puukoulu.

Vehmaalla on uusi puukoulu.

Arkisto / Saara Huovinen

Uutiset
3.3.2021 11.25

Kunnille neuvontaa puura­ken­ta­mi­sesta

Jul­ki­sen puu­ra­ken­ta­mi­sen neu­von­ta­pal­ve­lu aut­taa kun­tia nii­den puu­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Ta­voit­tee­na on vauh­dit­taa jul­ki­sen sek­to­rin puun käyt­töä ra­ken­ta­mi­ses­sa, mikä tu­kee osal­taan Suo­men pääs­tö­vä­hen­nys­toi­mia ja il­mas­to­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta. Neu­von­ta­pal­ve­lus­ta vas­taa Mo­ti­va ja sen ra­hoit­taa ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö jul­kai­si syk­syl­lä 2020 yh­des­sä si­dos­ryh­mien kans­sa laa­di­tut jul­ki­sen puu­ra­ken­ta­mi­sen kan­sal­li­set ta­voit­teet, joi­den mu­kaan puu­ra­ken­ta­mi­sen mark­ki­na­o­suus kai­kes­ta jul­ki­ses­ta uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­ta on 31 pro­sent­tia vuon­na 2022 ja 45 pro­sent­tia vuon­na 2025. Taus­tal­la ta­voit­teen aset­ta­mi­ses­sa ovat il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lin­tä ja pyr­ki­mys koh­ti vä­hä­hii­li­sem­pää ra­ken­ta­mis­ta.

Ko­ke­muk­sen ja tie­don puu­te kui­ten­kin hi­das­taa puu­ra­ken­ta­mi­sen yleis­ty­mis­tä mo­nis­sa kun­nis­sa. Vuon­na 2019 puun mark­ki­na­o­suus kai­kes­ta jul­ki­ses­ta uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­ta oli 15 pro­sent­tia.

– Jul­ki­nen ra­ken­nut­ta­ja on kuin moot­to­ri puu­ra­ken­ta­mi­sen edis­tä­mi­ses­sä: jul­kis­ten puu­ra­ken­nus­hank­kei­den kas­vat­ta­ma ky­syn­tä vah­vis­taa puu­hun liit­ty­vää osaa­mis­ta ja ke­hit­tää alaa en­tis­tä kil­pai­lu­ky­kyi­sem­mäk­si niin Suo­men si­säl­lä kuin ul­ko­mail­le tä­hyil­tä­es­sä. Tuon moot­to­rin ha­lu­am­me nyt star­ta­ta kun­nol­la, ku­vaa asi­an­tun­ti­ja Je­mi­na Suik­ki ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ös­tä.

– Neu­von­nal­la ha­lu­am­me hel­pot­taa puu­ra­ken­ta­mis­hank­kei­den suun­nit­te­lua ja lä­pi­vien­tiä kun­nis­sa. Puu­ra­ken­ta­mi­sen li­sään­ty­mi­nen kun­nis­sa edel­lyt­tää puun mo­ni­nais­ten mah­dol­li­suuk­sien ym­mär­tä­mis­tä sekä en­tis­tä pa­rem­paa suun­nit­te­lu-, han­kin­ta- ja kaa­voi­tu­so­saa­mis­ta. Tär­ke­äs­sä roo­lis­sa ovat myös sii­hen liit­ty­vien eri­tyis­piir­tei­den, ku­ten pa­lo­tur­val­li­suus­nä­kö­koh­tien huo­mi­oin­ti, sa­noo Mo­ti­van joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Har­ri Hei­na­ro.

Puu­ra­ken­ta­mi­sen neu­von­ta­pal­ve­lu tar­jo­aa tie­toa ja vas­tauk­sia jul­ki­sen puu­ra­ken­ta­mi­sen haas­ta­viin ky­sy­myk­siin. Kun­tien ky­sy­myk­siin vas­taa­vat alan asi­an­tun­ti­jat.

Mo­ti­va jär­jes­tää kun­nil­le ja kau­pun­geil­le mak­sut­to­mia verk­ko­kou­lu­tuk­sia jul­ki­sen puu­ra­ken­ta­mi­sen eri tee­mois­ta vuo­si­na 2021–2022. Kou­lu­tus­ten tee­mat liit­ty­vät muun mu­as­sa han­kin­toi­hin, kaa­voi­tuk­seen ja maan­käyt­töön, puu­ra­ken­ta­mi­sen kun­ta- ja han­kin­tast­ra­te­gi­oi­hin, elin­kaa­ri­ar­vi­oin­tiin, ener­gi­a­te­hok­kuu­teen, pa­lo­mää­räyk­siin ja akus­tiik­kaan.

Mo­ti­va ko­ko­aa myös kak­si vauh­dit­ta­ja­ryh­mää, jot­ka tar­jo­a­vat nii­hin osal­lis­tu­vil­le kun­nil­le konk­reet­tis­ta ke­hit­tä­mi­sa­pua, ver­tais­tu­kea ja asi­an­tun­ti­joi­den nä­ke­mys­tä puu­ra­ken­ta­mi­seen. Ke­vääl­lä 2021 käyn­nis­ty­vä ryh­mä kes­kit­tyy uu­dis­ra­ken­nuk­siin ja syk­syl­lä 2021 käyn­nis­ty­vä ryh­mä kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen.

Vuon­na 2019 jul­ki­nen sek­to­ri ra­ken­si uu­sia ra­ken­nuk­sia yh­teen­sä 2,8 mil­jar­dil­la eu­rol­la. Uu­dis­ra­ken­nus­ten yh­teen­las­ket­tu ti­la­vuus oli 6,9 mil­joo­naa kuu­ti­o­ta, jos­ta puu­ra­ken­nus­ten osuus oli rei­lu mil­joo­na kuu­ti­o­ta. Vii­me vuo­si­na puun käyt­tö on kas­va­nut jul­ki­sel­la sek­to­ril­la eri­tyi­ses­ti ope­tus- ja var­hais­kas­va­tuk­sen ra­ken­nuk­sis­sa. Myös puu­ker­ros­ta­lo­jen mää­rä on kas­va­nut voi­mak­kaas­ti vii­me vuo­si­na.