JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pekka Hyysalo kannusti Kurittulan koululaisia kaveruuteen.

Pekka Hyysalo kannusti Kurittulan koululaisia kaveruuteen.

Vesa Penttilä

Uutiset
Masku
20.11.2020 13.28

Koulussa kivaa kiusaamatta

Vesa Pent­ti­lä

Kym­me­nen vuot­ta sit­ten las­ket­te­luon­net­to­muu­des­sa va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­neel­la Pek­ka Hyy­sa­lol­la oli per­jan­tai­na pai­na­vaa asi­aa Mas­kun Ku­rit­tu­lan ala­kou­lu­lai­sil­le. Kyse oli kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta.

– En ha­lua ol­la mi­tään vas­taan. Kun pi­de­tään yh­des­sä ki­vaa, sil­loin ei ole sel­lais­ta kiu­saa­mis­ta, jota pi­täi­si vas­tus­taa. Kun pi­de­tään toi­sis­tam­me huol­ta, niin kou­lun­käyn­ti voi ol­la ra­jat­to­man haus­kaa. Ei jä­te­tä ke­tään yk­sin, Hyy­sa­lo vink­ka­si.

Sport­ti­nen Hyy­sa­lo pär­jä­si nuo­ruus­vuo­si­naan mo­nis­sa la­jeis­sa.

– Eten­kin las­ket­tu oli tör­ke­än siis­tiä. Li­säk­si surf­faus ja muut ve­siur­hei­lu­la­jit oli­vat lem­pi­jut­tu­ja­ni. Ui­ma­hy­pyt oli­vat ihan hui­kei­ta.

Kou­lu­ai­koi­na Hyy­sa­loa kiin­nos­ti vain yk­si asia: it­sen­sä ke­hit­tä­mi­nen ur­hei­li­ja­na.

– En vä­lit­tä­nyt yh­tään, mi­ten luok­ka­ka­ve­reil­la ja muil­la ys­tä­vil­lä meni. Saa­toin ol­la han­ka­la myös opet­ta­jil­le. Ai­kui­set ih­mi­set ei­vät kui­ten­kaan ot­ta­neet sitä ras­kaas­ti.

Hyy­sa­lo myön­si ka­tu­van­sa käy­tös­tään.

– Olin il­keä ja vä­lin­pi­tä­mä­tön luok­ka­ka­ve­rei­ta koh­taan. Jos sai­sin ve­det­tyä ta­kai­sin tyh­mät kom­ment­ti­ni, niin te­ki­sin sen heti. Kun tämä ei on­nis­tu, niin pyy­dän, et­tä äl­kää teh­kö sa­mo­ja vir­hei­tä.

Ku­rit­tu­lan kol­mos­luok­ka­lai­set pää­si­vät tent­taa­maan vie­rai­li­jaa. Vuon­na 2010 sat­tu­nut on­net­to­muus kiin­nos­ti.

– Olim­me ku­vaa­mas­sa elo­ku­vaa Yl­läk­sel­lä. Vii­mei­sen päi­vän vii­mei­ses­sä hy­pys­sä tein vai­ke­aa temp­pua, kun ta­kaa tuli tuu­len­puus­ka. Se heit­ti mi­nut hir­ve­än isos­ta hyp­py­ris­tä rin­tee­seen 100 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dis­ta. Sain va­ka­van ai­vo­vam­man, mut­ta sii­tä ole ää­ret­tö­män kii­tol­li­nen, et­tä sel­vi­sin hen­gis­sä. Nyt yri­tän ot­taa jo­kai­ses­ta päi­väs­tä kai­ken ir­ti, Hyy­sa­lo to­te­si.

Ky­pä­rä pe­las­ti Hyy­sa­lon hen­gen.

– Pyy­dän jo­kais­ta muis­ta­maan, kun taas ke­säl­lä läh­det­te pyö­räi­le­mään, et­tä ky­pä­rää käyt­tä­mäl­lä voit­te tur­va­ta omaa hen­ke­än­ne.

Hyy­sa­lon mu­kaan jo­kai­nen päi­vä on mah­dol­li­suus op­pia jo­ta­kin uut­ta yhä jat­ku­vas­sa toi­pu­mis­vai­hees­sa.

– Al­ku­vai­heis­sa olin ne­li­raa­ja­hal­vaan­tu­nut ja va­jo­sin koo­maan. Sen jäl­keen en pys­ty­nyt edes pu­hu­maan. Nyt kaik­ki val­mis­taa huo­mi­seen ja tu­le­viin haas­tei­siin.

Hyy­sa­lon vie­rai­lu Mas­kus­sa liit­tyi teks­tii­li­pal­ve­lu­a­lan per­hey­ri­tyk­sen Lindst­röm Oy:n kou­lu­kiu­saa­mis­ta eh­käi­se­vään val­ta­kun­nal­li­seen Vä­li­tä-kam­pan­jaan.