JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
20.11.2022 10.34

Kompos­toin­nista tehtävä ilmoitus

Asuin­kiin­teis­töil­lä ta­pah­tu­vas­ta keit­ti­ö­bi­o­jät­teen kom­pos­toin­nis­ta on il­moi­tet­ta­va jä­te­vi­ra­no­mai­sel­le vii­meis­tään 31.12.

Oma­ko­ti­a­su­jat il­moit­ta­vat omas­ta kom­pos­toin­nis­taan, ja use­am­man asuin­kiin­teis­tön yh­teis­kom­pos­toin­nis­ta, sa­moin kuin asui­nyh­ti­ön osak­kai­den yh­tei­ses­ti jär­jes­tä­mäs­tä kom­pos­toin­nis­ta, teh­dään vain yk­si il­moi­tus jär­jes­tet­tyä kom­pos­toin­tia koh­den.

Il­moi­tus­vel­vol­li­suus kos­kee kaik­kia asuin­kiin­teis­tö­jä, joil­la kom­pos­toi­daan keit­ti­ös­sä syn­ty­vää bi­o­jä­tet­tä. Pel­kän puu­tar­ha­jät­teen kom­pos­toin­nis­ta ei tar­vit­se il­moit­taa.

Mas­kun, My­nä­mä­en, Nou­si­ais­ten, Naan­ta­lin ja Uu­den­kau­pun­gin alu­eel­ta il­moi­tuk­sia ot­taa vas­taan 18 kun­nan omis­ta­ma Lou­nais-Suo­men Jä­te­huol­to (LSJH). Il­moi­tuk­sen voi teh­dä sen verk­ko­si­vuil­ta löy­ty­väs­sä säh­köi­ses­sä asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa.

Tie­to kom­pos­toin­nis­ta siir­tyy LSJH:n kaut­ta Lou­nais-Suo­men alu­een jä­te­huol­to­lau­ta­kun­nan jät­teen­kul­je­tus- ja kom­pos­ti­re­kis­te­riin.

Il­moi­tuk­sen voi teh­dä myös lo­mak­keel­la, joka on toi­mi­tet­ta­va jä­te­huol­to­vi­ra­no­mai­sel­le pos­tit­se. Tu­los­tet­ta­va lo­ma­ke löy­tyy jä­te­huol­to­lau­ta­kun­nan verk­ko­si­vuil­ta.

Bi­o­jät­teen kom­pos­toin­tia kos­ke­va il­moi­tus­vel­vol­li­suus pe­rus­tuu jä­te­la­kiin.

Kom­pos­toin­ti­tie­to­jen ke­rää­mi­nen mah­dol­lis­taa asuk­kai­den oma­toi­mi­ses­ti kom­pos­toi­man bi­o­jät­teen ot­ta­mi­sen mu­kaan val­ta­kun­nal­li­sen kier­rä­te­tyn yh­dys­kun­ta­jät­teen mää­rän las­ken­taan.

Kom­pos­toin­tia kos­ke­via tie­to­ja käy­te­tään myös apu­na kom­pos­toin­nin vaih­to­eh­to­na ole­van bi­o­jät­teen kiin­teis­tö­koh­tai­sen eril­lis­ke­räyk­sen suun­nit­te­lus­sa ja to­teu­tuk­ses­sa.