JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
16.3.2023 11.50

Koira­re­kis­terin asioin­ti­palvelu avautuu toukokuussa

Ruo­ka­vi­ras­ton koi­ra­re­kis­te­ri ote­taan käyt­töön vai­heit­tain. Koi­ra­re­kis­te­rin en­sim­mäi­nen osuus avau­tuu käyt­töön 8. tou­ko­kuu­ta, jon­ka jäl­keen yk­si­tyis­hen­ki­löt voi­vat il­moit­taa koi­ran­sa re­kis­te­riin. Yh­dis­tys- ja yri­tys­toi­mi­joil­le asi­oin­ti avau­tuu myö­hem­min, vii­meis­tään elo­kuus­sa.

Koi­ra­re­kis­te­rin avau­dut­tua koi­ran sen het­ki­nen hal­ti­ja il­moit­taa koi­ran re­kis­te­riin. Il­moi­tuk­sia re­kis­te­riin ei ole tar­peen teh­dä ta­kau­tu­vas­ti.

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö on vah­vis­ta­nut hin­nan koi­rien re­kis­te­röin­nil­le. Säh­köi­sen asi­oin­nin kaut­ta teh­tä­vä koi­ran re­kis­te­röin­ti tai hal­ti­jan vaih­dos mak­saa 10 eu­roa. Hin­ta on 19 eu­roa koi­ral­ta, jos re­kis­te­röin­nin tai hal­ti­jan vaih­dok­sen te­kee pa­pe­ri­lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­tit­se.

Koi­ra­re­kis­te­rin mak­sul­la ka­te­taan re­kis­te­röin­ti- ja asi­a­kas­pal­ve­lun ai­heut­ta­mat ku­lut, joi­ta Ruo­ka­vi­ras­to on ar­vi­oi­nut use­am­man vuo­den ai­ka­jän­teel­lä.

Koi­ra­re­kis­te­rin käyt­töö­no­ton myö­häs­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta pen­nut tu­lee si­rut­taa en­nen luo­vu­tus­ta seu­raa­val­le hal­ti­jal­le tai vii­meis­tään 3 kuu­kau­den iäs­sä. En­nen vuot­ta 2023 syn­ty­neet koi­rat tu­lee si­rut­taa tä­män vuo­den lop­puun men­nes­sä. Tun­nis­tus­mer­kit­si­jän tu­lee an­taa si­rut­ta­mis­taan koi­ris­ta eläin­ten hal­ti­jal­le tun­nis­tus­to­dis­tus.

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö on ar­vi­oi­nut, et­tä pa­kol­li­nen tun­nis­tus­mer­kin­tä ja re­kis­te­röin­ti saat­tai­si­vat osal­taan edis­tää koi­rien vas­tuul­lis­ta kas­va­tus- ja myyn­ti­toi­min­taa ja si­ten eh­käis­tä pen­tu­teh­tai­lua ja koi­rien lai­ton­ta maa­han­tuon­tia.

Koi­ra­re­kis­te­rin asi­a­kas­pal­ve­lu on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa tam­mi­kuun alus­sa ja vas­taa tar­vit­ta­es­sa ai­hee­seen liit­ty­viin ky­sy­myk­siin jo en­nen re­kis­te­rin avau­tu­mis­ta.