JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
15.4.2021 7.05

Keskelle kylää syntyi pionipuisto

Ai­van My­nä­mä­en kes­kus­taan on lä­hes huo­maa­mat­ta ra­ken­tu­nut jo­ta­kin hy­vin eri­tyis­laa­tuis­ta. Pi­o­ne­ja ja eri­kois­kas­ve­ja har­ras­ta­va Sari Kan­te­lo on mie­hen­sä Juha Lai­neen kans­sa muo­kan­nut jou­to­maa­na ol­lees­ta pel­los­ta pi­o­ni­puu­tar­ha­puis­ton.

– Täs­sä nyt nä­kee, mitä ta­pah­tuu, kun pi­o­ni­har­ras­ta­jan oma piha tu­lee täy­teen, ja hul­luus siir­tyy seu­raa­val­le as­teel­le, Sari nau­raa.

Niin, sil­loin kat­se kään­tyy naa­pu­rin ton­til­le, ja Sa­ril­la sii­nä oli kun­nan omis­ta­ma pel­to­a­lue, joka on kaa­voi­tet­tu lä­hi­vi­he­ra­lu­eek­si.

Hän ky­syi kun­nas­ta, sai­si­ko ryh­tyä omal­la kus­tan­nuk­sel­laan ra­ken­ta­maan alu­eel­le pi­o­ni­puu­tar­haa, ja lupa hel­ti­si. So­pi­mus laa­dit­tiin niin, et­tä kun­ta vuok­ra­si puis­ton yl­lä­pi­toa vas­taan, ja kas­vit ovat Sa­rin ja Ju­han omis­tuk­ses­sa.

Sari kyl­lä­kin epäi­lee, et­tei kun­nan­vi­ras­tol­la ihan us­kot­tu, et­tä pi­o­nis­ti on to­sis­saan. Mut­ta nyt, muu­ta­man vuo­den ko­van puur­ta­mi­sen jäl­keen epäi­lyk­siä tus­kin on. Puis­to al­kaa jo näyt­tää sil­tä, mil­lai­sek­si hän sen mie­les­sään vi­si­oi.

Hän to­te­aa­kin, et­tä pii­rus­tuk­sia ei ole mis­sään muu­al­la kuin hä­nen pääs­sään.

– Ei ku­kaan ar­vaa­kaan, mi­ten pal­jon täs­sä on ol­lut hom­maa. Mut­ta il­man Kau­ko Ky­län­pää­tä täs­tä ei oli­si tul­lut mi­tään, heil­tä on saa­tu ko­ne­a­pua ja muu­ta. Hä­nel­lä­kin on us­koa ja ha­lua pa­nos­taa kes­kus­tan viih­ty­vyy­teen, ja tämä on ol­lut hä­nen puo­lel­taan su­per­suu­ri pa­nos­tus ja kult­tuu­ri­te­ko, Sari kiit­tää.

Pi­o­ni­puis­tos­ta on tar­koi­tus teh­dä paik­ka, jo­hon ih­mi­set pää­se­vät kä­ve­le­mään, kat­se­le­maan ja is­tus­ke­le­maan, ja tu­tus­tu­maan pi­o­nien li­säk­si myös eri­lai­siin pe­ren­noi­hin, pui­hin ja pen­sai­siin.

Pi­o­ne­ja on jo kaik­ki­aan noin 300 eri­lais­ta la­ji­ket­ta. Osan Sari on kas­vat­ta­nut vie­res­sä si­jait­se­vas­sa omas­sa puu­tar­has­saan sie­me­nes­tä as­ti. Hän har­ras­taa myös ris­teyt­tä­mis­tä, eli it­se ke­hi­tet­ty­jä uu­sia pi­o­ne­ja­kin puis­tos­sa on.

Sari Kan­te­lo toi­mii ak­tii­vi­ses­ti Suo­men pi­o­nis­tit ry:ssä, jon­ka "iso­sis­ko" on naa­pu­ri­maan Svens­ka Pi­ons­käl­ls­ka­pet.

– Yh­des­sä hei­dän kans­sa ol­laan maa­il­man suu­rin pi­o­ni­seu­ra, yh­teen­sä yli tu­hat jä­sen­tä. Ta­voit­tee­na on kai­ken kaik­ki­aan li­sä­tä pi­o­ni­tie­tout­ta, ja haa­vee­na on­kin, et­tä kun ko­ro­na-ajas­ta pääs­tään, tääl­lä pi­o­ni­puis­tos­sa voi­si pi­tää esi­mer­kik­si lu­en­to­ja.

My­nä­mä­keen yk­si­tyi­sen toi­mes­ta syn­ty­nyt pi­o­ni­puu­tar­ha on he­rät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta alan har­ras­ta­jis­sa jo Ame­rik­kaa myö­ten. Siel­lä toi­mii kat­to­jär­jes­tö Ame­ri­can Pe­o­ny So­cie­ty, joka esi­mer­kik­si re­kis­te­röi uu­det pi­o­nit maa­il­man­laa­jui­ses­ti.

Puu­tar­ha on ol­lut Sa­rin har­ras­tuk­se­na ai­na, ja pi­o­nit vei­vät hä­net mu­ka­naan kau­neu­del­laan ja help­po­hoi­toi­suu­del­laan.

– Suu­rin vie­hä­tys tuli sii­tä, kun ym­mär­sin mi­ten pal­jon eri­lai­sia pi­o­ne­ja on. Et­tä on pal­jon muu­ta­kin kuin se ylei­sin mum­mon­mö­kin vaa­le­an­pu­nai­nen ker­rat­tu pi­o­ni. Se muu­ten on ni­mel­tään "Saa­ra" eli Sa­rah Bern­hard, maa­il­man suo­si­tuin pi­o­ni, ei­kä suot­ta!

Yh­tä osaa puis­tos­ta Sari kut­suu ni­mi­ri­veik­si, ja niis­sä kas­va­vien pi­o­nien luo on tu­los­sa in­for­maa­ti­o­sei­näl­le tie­toa pi­o­neis­ta.

Puis­tos­sa on pal­jon eri­lai­sia pi­o­ni­la­jik­kei­ta, jo­ten ku­kin­ta-ai­ka­kin on pit­kä, noin kak­si kuu­kaut­ta.

Kos­ka puis­to ra­ken­tuu täy­sin oma­kus­tan­tei­ses­ti pa­ris­kun­nan voi­ma­va­ro­jen mu­kaan, on puis­tos­sa käy­tet­ty pal­jon kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lia. Osa on saa­tu kun­nal­ta, osa yk­si­tyi­sil­tä ja osa yri­tyk­sil­tä.

Kan­te­lo har­ras­taa myös kas­vi­res­cue-toi­min­taa.

– Tän­ne on ha­et­tu pal­jon pe­las­tuk­sia eli kas­ve­ja, joi­ta ih­mi­set ei­vät ole enää ha­lun­neet pi­tää pi­hoil­laan, esi­mer­kik­si jos ne ovat kas­va­neet lii­an isoik­si. Myös ra­ken­nus­työ­mail­ta olen käy­nyt kas­ve­ja ha­ke­mas­sa.

Sari ha­lu­aa luo­da puis­toon "huo­nei­ta", jol­loin kaik­kea ei näe heti. Ta­voit­tee­na on saa­da luo­tua puis­toon pie­nil­mas­to, jois­sa viih­ty­vät eri­lai­set kas­vit.

– Se on haas­teel­lis­ta, kos­ka tämä on pel­toa, jos­sa ei ole val­mii­na pui­ta. Mut­ta on­nek­si tän­ne oli vuo­sien var­rel­la tuo­tu ka­so­ja täy­te­maa­ta, joi­den avul­la tän­ne saa kor­keu­se­ro­ja.

Sari tun­nus­tau­tuu myös ki­vi­hul­luk­si, jo­ten nii­tä löy­tyy pal­jon is­tu­tu­sa­lu­ei­den reu­na­mil­ta.

– Kivi on ikui­nen, ja mitä van­hem­mak­si se tu­lee, sitä kau­niim­pi se on.

Ta­voit­tee­na on, et­tä kun puis­ton is­tu­tuk­set saa­daan val­miik­si, sin­ne oli­si­vat ter­ve­tul­lei­ta myös kas­vien kans­sa puu­has­te­lus­ta kiin­nos­tu­neet puis­to­kum­mei­na.

– Täs­sä on mel­ko­lail­la pal­jon it­sel­le hoi­det­ta­vak­si, jo­ten apu on tar­peen. Var­mas­ti täs­sä kes­kus­tan alu­eel­la­kin on ih­mi­siä, joil­la ei ole omaa pi­haa hoi­det­ta­va­na, mut­ta kiin­nos­tus­ta oli­si. Tai sel­lai­sia, joil­la riit­täi­si oman pi­han li­säk­si ener­gi­aa muu­al­le­kin, Sari Kan­te­lo vink­kaa.

Sari Hon­ka­sa­lo

Fak­ta

Pi­o­ni­puu­tar­ha­puis­to si­jait­see Kes­kus­ka­dun ja Klee­mo­lan­kaa­ren vä­li­sel­lä alu­eel­la. Sen si­vus­ta kul­kee ke­vy­en lii­ken­teen väy­lä. Port­ti puis­toon on väy­län var­rel­la.

Eri­lai­sia is­tu­tu­sa­lu­ei­ta on run­saan 3000 ne­li­ön alu­eel­la, muun mu­as­sa luon­non­pi­o­ne­ja, lac­tif­lo­ria, hyb­ri­de­jä ja itoh-pi­o­ne­ja sekä pui­ta, eri­koi­suuk­si­na muun mu­as­sa tai­ka­päh­ki­nä ja mul­pe­ri­puu.

Puis­to on ai­dat­tu ja sin­ne tu­lee ole­maan ku­kin­ta-ai­kaan va­paa pää­sy au­ki­o­lo­ai­koi­na.

Puis­ton elä­mää voi seu­ra­ta Ins­tag­ra­mis­sa: Pi­o­ni­puis­to (Pey­o­ny­park).

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely