JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
25.1.2023 11.38

Kemera-tuetut metsän­hoi­totyöt vähentyneet Varsinais-Suomessa

Var­si­nais-Suo­mes­sa käy­tet­tiin val­ti­on ke­me­ra-tu­kea nuor­ten met­sien hoi­toon, suo­met­sien hoi­toon, met­sä­tei­hin ja ter­veys­lan­noi­tuk­siin vii­me vuon­na 1,194 mil­joo­naa eu­roa. Va­ro­ja oli va­rat­tu Var­si­nais-Suo­mes­sa 2 110 000 eu­roa.

Var­si­nais-Suo­mes­sa teh­tiin ke­me­ra-tu­el­la nuo­ren met­sän hoi­to­töi­tä 3900 heh­taa­ria. Tu­kea käy­tet­tiin 1 035 000 eu­roa. Mää­rä oli al­le kak­si kol­ma­so­saa sii­tä, kuin­ka pal­jon met­sän­hoi­to­töi­tä oli­si ol­lut mah­dol­lis­ta teh­dä tu­el­la.

– Tu­kea käy­tet­tiin vä­hi­ten koko ny­kyi­sen, vuon­na 2015 al­ka­neen ke­me­ra-tu­ki­jär­jes­tel­män ai­ka­na. Eri­tyi­sen huo­les­tut­ta­vaa on tai­mi­koi­den var­hais­hoi­don vä­häi­nen mää­rä. Mo­nen kun­nan alu­eel­la mää­rä on vä­hem­män kuin kol­man­nes tar­pees­ta, kom­men­toi ra­hoi­tus- ja tar­kas­tus­pääl­lik­kö Ari Nik­ko­la Suo­men met­sä­kes­kuk­ses­ta.

Met­sä­tei­den pe­rus­pa­ran­nuk­siin tu­kea mak­set­tiin Var­si­nais-Suo­meen ja Sa­ta­kun­taan yh­teen­sä 227 000 eu­roa, jol­la tei­tä kun­nos­tet­tiin 30 ki­lo­met­riä. Suo­met­sien hoi­toon tu­kea mak­set­tiin 107 000 ja ter­veys­lan­noi­tuk­siin 33 000 eu­roa.

Ym­pä­ris­tö­tu­kea mak­set­tiin vii­me vuon­na met­sä­no­mis­ta­jil­le Var­si­nais-Suo­mes­sa 624 000 eu­ro­aa. Sum­ma oli hie­man edel­lis­tä vuot­ta vä­hem­män. Ym­pä­ris­tö­tu­el­le oli­si ol­lut käyt­töä mää­rä­ra­ho­ja enem­män ja osa met­sä­no­mis­ta­jien ha­ke­muk­sis­ta siir­tyi mak­suun täl­le vuo­del­le.

Ym­pä­ris­tö­tu­kea ja luon­non­hoi­don ra­hoi­tus­ta on li­sät­ty edel­leen. Tänä vuon­na mää­rä­ra­ho­ja on käy­tös­sä koko maas­sa yh­teen­sä 15,8 mil­joo­naa eu­roa, joka on lä­hes kak­sin­ker­tai­nen mää­rä ver­rat­tu­na vii­me vuo­den ra­hoi­tuk­seen. Li­säk­si Hel­mi-oh­jel­man to­teu­tuk­seen on myön­net­ty 1,7 mil­joo­naa eu­roa.

Met­sä­kes­kus myön­tää ym­pä­ris­tö­tu­kea met­sä­no­mis­ta­jil­le kor­vauk­se­na met­sän mää­rä­ai­kai­ses­ta suo­je­lus­ta. Ym­pä­ris­tö­tu­ki­so­pi­muk­sel­la met­sä­no­mis­ta­ja si­tou­tuu jät­tä­mään ar­vok­kaan luon­to­ym­pä­ris­tön hak­kui­den ja met­sän­hoi­to­töi­den ul­ko­puo­lel­le 10 vuo­dek­si. Luon­non­hoi­don tu­kea myön­ne­tään esi­mer­kik­si mo­ni­muo­toi­suut­ta edis­tä­viin ku­lo­tuk­siin, eli­nym­pä­ris­tö­jen hoi­toon ja kun­nos­tuk­seen sekä ve­sien­suo­je­luun.

Ke­me­ra-tuki on käy­tös­sä vii­meis­tä vuot­ta. Uu­si met­sä­ta­lou­den kan­nus­te­jär­jes­tel­mä, met­ka, kor­vaa ny­kyi­sen ke­me­ra-tuen vuon­na 2024. Ke­me­ra-ha­ke­muk­sia voi toi­mit­taa Met­sä­kes­kuk­seen 1.10.2023 saak­ka.

Uu­den met­ka-lain voi­maan­tu­lo edel­lyt­tää Eu­roo­pan ko­mis­si­on hy­väk­syn­tää.