JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
28.5.2022 11.45

Kemera-tuen käyttö on edelleen vähentynyt

Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Sa­ta­kun­nas­sa mak­set­tiin maa­no­mis­ta­jil­le met­sän­hoi­to­töi­hin ke­me­ra-tu­kea huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä yh­teen­sä 661 000 eu­roa, mikä on rei­lun kym­me­nen pro­sent­tia vii­me vuot­ta vä­hem­män. Koko maas­sa met­sän­hoi­to­töi­hin mak­set­tiin tu­kea huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä 7,1 mil­joo­naa eu­roa, mikä on 28 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vii­me vuo­den tam­mi-huh­ti­kuus­sa.

Tu­ki­mak­sut vart­tu­nei­den tai­mi­koi­den hoi­toon vä­he­ni­vät noin 10 pro­sent­tia edel­lis­vuo­des­ta. Ener­gi­a­puun hyvä ky­syn­tä nä­kyi kui­ten­kin niin, et­tä pien­puun kor­juu­a­lu­ei­den tu­ki­mak­sut nou­si­vat Var­si­nais-Suo­mes­sa yli 20 pro­sent­tia. Sa­ta­kun­nas­sa vas­taa­vaa nou­sua ei ta­pah­tu­nut.

Met­sä­tei­den pe­rus­pa­ran­nuk­seen tu­kea mak­set­tiin Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Sa­ta­kun­nas­sa yh­teen­sä vain 27 000 eu­roa, mikä on puo­let edel­lis­vuo­den vas­taa­vas­ta jak­sos­ta. Ly­hyt tar­kas­te­lu­jak­so ei kui­ten­kaan an­na vält­tä­mät­tä oi­ke­aa ku­vaa, kos­ka tie­hank­kei­den to­teu­tus kes­tää kau­em­min.

Ym­pä­ris­tö­tu­kea mak­set­tiin al­ku­vuon­na 284 000 eu­roa, mikä on kol­man­nes vii­me vuot­ta enem­män. Ym­pä­ris­tö­tu­ki­hank­keet pai­not­tu­vat Var­si­nais-Suo­meen, mut­ta myös Sa­ta­kun­nas­sa nii­den mää­rä on kas­va­nut. Ym­pä­ris­tö­tu­ki­so­pi­muk­sel­la met­sä­no­mis­ta­ja si­tou­tuu jät­tä­mään ar­vok­kaan luon­to­ym­pä­ris­tön hak­kui­den ja met­sän­hoi­to­töi­den ul­ko­puo­lel­le 10 vuo­dek­si ja saa kor­vauk­sen sii­tä.

Nuo­ren met­sän hoi­don tu­kieh­toi­hin ja tu­ki­ta­soon tu­lee ke­sä­kuun alus­ta läh­tien muu­tok­sia, jot­ka li­sää­vät met­sän­hoi­to­töi­den ja pien­puun ke­ruun kan­nat­ta­vuut­ta. Tuki nou­see 450 eu­roon heh­taa­ril­ta, jos nuo­ren met­sän hoi­don yh­tey­des­sä ke­rä­tään pien­puu­ta. Ai­em­min vas­taa­va tuki on ol­lut 430 eu­roa heh­taa­ril­ta. Muu­tok­sil­la ha­lu­taan li­sä­tä nuo­ren met­sän hoi­toa ja pien­puun kor­juu­ta Suo­men met­sis­sä.