JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
28.5.2022 8.15

Kehätien parantamisesta työpaja Naantalissa

Väy­lä­vi­ras­to ke­rää pa­lau­tet­ta E18 Tu­run ke­hä­tien pa­ran­ta­mi­ses­ta Naan­ta­lin ja Rai­si­on vä­lil­lä työ­pa­ja­ti­lai­suuk­sis­sa ja kart­ta­ky­se­lyl­lä.

Väy­lä­vi­ras­to laa­tii tie­suun­ni­tel­maa tii­viis­sä yh­teis­työs­sä alu­een kau­pun­kien kans­sa. Tie­suun­ni­tel­man luon­nok­set ovat näh­tä­vil­lä 1.6.2022 al­ka­en hank­keen verk­ko­si­vuil­la (https://va­y­la.fi/naan­ta­li-rai­sio), ja nii­tä kä­si­tel­lään kun­ta­koh­tai­sis­sa työ­pa­jois­sa.

Naan­ta­lis­sa työ­pa­ja on 14.6. klo 17‒19.30 kau­pun­gin­ta­lol­la.

Ti­lai­suu­des­sa esi­tel­lään tie­suun­ni­tel­man ti­lan­net­ta ja tar­ken­tu­nei­ta rat­kai­su­ja.

Työ­pa­ja­o­suu­des­sa ko­koon­nu­taan kart­to­jen ja suun­ni­tel­ma­mal­lien ää­reen kes­kus­te­le­maan suun­ni­tel­mis­ta. Osal­lis­tu­jil­la on mah­dol­li­suus an­taa pa­lau­tet­ta suun­ni­tel­luis­ta maan­tei­den, ja­lan­ku­lun ja pyö­rä­lii­ken­teen väy­lien, ka­tu­jen ja yk­si­tyis­tei­den jär­jes­te­lyis­tä sekä lii­ken­teen ai­heut­ta­mien hait­to­jen alus­ta­vis­ta tor­jun­ta­toi­men­pi­teis­tä ku­ten me­lun­tor­jun­nas­ta.

Naan­ta­lin ti­lai­suu­des­sa esi­tel­lään myös Tu­run ke­hä­tien Naan­ta­lin alu­een ja Vies­ti­tien alus­ta­vaa ase­ma­kaa­va­luon­nos­ta.

Ti­lai­suus on avoin kai­kil­le alu­een asuk­kail­le, maa­no­mis­ta­jil­le ja muil­le asi­as­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Ti­lai­suu­teen pyy­de­tään il­moit­tau­tu­maan tila- ja tar­joi­lu­va­raus­ten vuok­si sekä mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta il­moit­ta­mis­ta var­ten 9.6. men­nes­sä hank­keen verk­ko­si­vu­jen kaut­ta. Osal­lis­tua kui­ten­kin voi, vaik­ka ei oli­si il­moit­tau­tu­nut.

Tie­suun­ni­tel­mas­ta ke­rä­tään kart­ta­ky­se­lyl­lä paik­kaan si­dot­tua pa­lau­tet­ta 14.6.–21.8. Kart­ta­ky­se­lyn au­ki­o­lon ajan link­ki kart­ta­ky­se­lyyn löy­tyy hank­keen verk­ko­si­vuil­ta. Verk­ko­si­vu­jen pa­lau­te­lo­mak­keen kaut­ta voi koko tie­suun­ni­tel­ma­vai­heen ajan an­taa pa­lau­tet­ta ja esit­tää ky­sy­myk­siä.

Li­säk­si hank­kees­ta kiin­nos­tu­neet voi­vat verk­ko­si­vuil­la il­moit­tau­tua pos­ti­tus­lis­tal­le, jon­ka kaut­ta tie­do­te­taan säh­kö­pos­tit­se osal­lis­tu­mis­ti­lai­suuk­sis­ta ja han­ke­si­vu­jen päi­vi­tyk­sis­tä.

Tie­suun­ni­tel­ma pe­rus­tuu vuon­na 2020 hy­väk­syt­tyyn yleis­suun­ni­tel­maan, jos­sa esi­te­tään, et­tä kan­ta­tie 40 ra­ken­ne­taan ne­li­kais­tai­sek­si eri­ta­so­liit­ty­min va­rus­te­tuk­si maan­tiek­si vä­lil­lä Ruo­nan yh­dys­tie–Ju­ha­nin­ku­ja ja pa­ran­ne­taan kak­si­kais­tai­se­na maan­tie­nä vä­lil­lä Hu­ma­lis­ton­tie–Ruo­nan yh­dys­tie.

Kan­ta­tiel­tä 40 pois­te­taan ta­so­liit­ty­mät ja ne kor­va­taan eri­ta­so­liit­ty­mis­sä ja rin­nak­kais­väy­lil­lä.

Tie­suun­ni­tel­mas­sa mää­ri­te­tään tien tark­ka si­jain­ti ja muut yk­si­tyis­koh­dat, ku­ten liit­ty­mi­set tie­hen, mah­dol­li­set uu­det kul­ku­yh­tey­det sekä me­lu­suo­jauk­set.

Eri­tyi­ses­ti tien lä­hi­a­lu­een asuk­kail­le yk­si­tyis­koh­dat ovat mer­kit­tä­viä, sil­lä ne vai­kut­ta­vat asu­mi­seen ja jo­ka­päi­väi­seen toi­min­taan.

Tie­suun­ni­tel­man on tar­koi­tus val­mis­tua lop­pu­ke­säs­tä 2023 ja ta­voit­tee­na on, et­tä han­ke on val­mii­na to­teu­tet­ta­vak­si vuon­na 2025.