JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kalannin ja Ihoden välisen osuuden perustus- ja pylvästyöt alkavat toukokuussa.

Kalannin ja Ihoden välisen osuuden perustus- ja pylvästyöt alkavat toukokuussa.

Satavakka Oy

Uutiset
Uusikaupunki
8.4.2021 14.03

Kalannin ja Rauman välinen voimajohto uusitaan

Sa­ta­vak­ka Oy sa­nee­raa vuon­na 1966 ra­ken­ne­tun 36 ki­lo­met­rin pi­tui­sen voi­ma­joh­don Ka­lan­nin ja Rau­man Kai­ra­ka­dun säh­kö­a­se­man vä­lil­lä. Voi­ma­joh­to sa­nee­ra­taan ny­kyi­sel­le joh­to­ka­dul­le. Voi­ma­joh­to­sa­nee­rauk­sen suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin ke­vääl­lä 2018 ja ura­koit­si­ja­na on TLT Buil­ding Oy.

Pe­rus­tus­työt ja pyl­väi­den ko­koon­pa­no al­kaa vii­kol­la 15 Pit­kä­jär­ven haa­ral­la Rau­mal­la. Voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mi­nen to­teu­te­taan tou­ko-ke­sä­kuus­sa ja uu­si voi­ma­joh­to ote­taan käyt­töön ju­han­nuk­seen men­nes­sä.

Ka­lan­nin suun­nal­ta aloi­te­taan pe­rus­tuk­set ja pyl­väs­työt tou­ko­kuus­sa. Elo­kuus­sa al­kaa var­si­nai­nen voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mi­nen joh­to-osit­tain. Joh­don ra­ken­ta­mi­nen ja käyt­töö­not­to Ka­lan­ti–Iho­de vä­lil­lä on syk­syl­lä.

Voi­ma­joh­to ra­ken­ne­taan Iho­des­ta Rau­mal­le en­si tal­ve­na, ja sa­nee­rausp­ro­jek­ti on val­mis ke­sä­kuun 2022 lop­puun men­nes­sä.

Voi­ma­joh­to­sa­nee­rauk­sen syi­tä ovat puu­pyl­väi­den tek­ni­sen pi­to­a­jan täyt­ty­mi­nen ja maa­doi­tus­vaa­ti­muk­set.

Uu­det pyl­väät ovat te­räs­ra­ken­tei­sia. Uu­si voi­ma­joh­to mah­dol­lis­taa suu­rem­mat siir­to­te­hot ja mah­dol­li­sen ha­jau­te­tun ener­gi­an­tuo­tan­non liit­tä­mi­sen säh­kö­verk­koon.

Ka­lan­ti–Kai­ra­ka­tu-vä­li­nen voi­ma­joh­to on kriit­ti­nen yh­teys alu­een säh­kön­ja­ke­lun kan­nal­ta ja in­ves­toin­ti on mer­kit­tä­vä as­kel suur­jän­ni­te­ver­kon ke­hit­tä­mi­seen ja tu­le­vai­suu­den tar­pei­siin, ker­too Sa­ta­vak­ka Oy tie­dot­tees­saan.