JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
17.6.2022 10.54

Jukola ruuhkauttaa liikennettä Mynämäessä – Vaaraa aiheuttavaan pysäköintiin puututaan

Lou­nais-Suo­men po­lii­si ke­hot­taa tiel­lä­liik­ku­jia va­rau­tu­maan vii­kon­lop­pu­na ruuh­kiin My­nä­mä­en seu­dul­la, sil­lä 17.–19. ke­sä­kuu­ta jär­jes­tet­tä­vä suun­nis­tus­ta­pah­tu­ma Ju­ko­lan vies­ti vai­kut­taa voi­mak­kaas­ti alu­een lii­ken­tee­seen. Isoim­mat lii­ken­ne­ruuh­kat ajoit­tu­vat lau­an­tai­aa­mu­päi­vään.

Li­säk­si po­lii­si muis­tut­taa suun­nis­tus­ta­pah­tu­maan tu­le­via au­toi­li­ja nou­dat­ta­maan py­sä­köin­tiin liit­ty­viä sään­nök­siä ja oh­jei­ta.

Tu­han­sien suun­nis­ta­jien sekä suu­ren ylei­sö- ja toi­mit­si­ja­jou­kon joh­dos­ta alu­eel­la liik­ku­vien tien­käyt­tä­jien on syy­tä va­ra­ta siir­ty­miin nor­maa­lia enem­män ai­kaa.

Ta­pah­tu­ma ai­heut­taa mer­kit­tä­vää hait­taa lii­ken­tee­seen eten­kin My­nä­mä­en kes­kus­tan alu­eel­la sekä Ka­si­tiel­lä (vt 8), Ase­man­tiel­lä (mt 1930), Kus­ta­vin­tiel­lä (mt 192) ja My­nä­mä­en­tiel­lä (mt 1930).

Isoim­mat lii­ken­ne­ruuh­kat ajoit­tu­vat lau­an­tai­aa­mu­päi­vään. Ti­lan­ne teil­lä nor­ma­li­soi­tuu sun­nun­tai­na kel­lo 17 men­nes­sä.

Po­lii­si on nä­ky­väs­ti läs­nä tien pääl­lä ja val­voo ak­tii­vi­ses­ti lii­ken­net­tä My­nä­mä­es­sä ja lä­hi­a­lu­eil­la. Lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sen li­säk­si po­lii­si val­voo eri­tyi­ses­ti kil­pai­lu­kes­kuk­sen ja My­nä­mä­en kes­kus­tan alu­eel­la yleis­tä jär­jes­tys­tä ja tur­val­li­suut­ta.

– Po­lii­sin ta­voit­tee­na on es­tää en­nal­ta va­ka­vat lii­ken­ne­on­net­to­muu­det sekä va­ka­vat jär­jes­tys­häi­ri­öt. Tä­hän py­rim­me lu­pa­hal­lin­non an­ta­mil­la mää­räyk­sil­lä, ak­tii­vi­sel­la val­von­nal­la, tar­vit­ta­es­sa lii­ken­teen oh­jaa­mi­sel­la sekä vies­tin­näl­lä, ker­too yli­ko­mi­sa­rio Mika Pel­to­la Lou­nais-Suo­men po­lii­sis­ta. 

Li­säk­si po­lii­si val­voo, et­tä ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä täyt­tää ko­koon­tu­mis­lain mu­kai­set vel­vol­li­suu­ten­sa lii­ken­tee­noh­jauk­sen, jär­jes­tyk­sen ja tur­val­li­suu­den osal­ta.

Vaa­raa ai­heut­ta­vaan py­sä­köin­tiin puu­tu­taan. Po­lii­si muis­tut­taa suun­nis­tus­ta­pah­tu­maan tu­le­via au­toi­li­joi­ta nou­dat­ta­maan myös py­sä­köin­tiin liit­ty­viä sään­nök­siä ja oh­jei­ta. Si­ten tur­va­taan kaik­kien es­tee­tön liik­ku­mi­nen alu­eel­la ja var­mis­te­taan, et­tä hä­tä­ti­lan­tees­sa pai­kal­le saa­daan no­pe­as­ti apua.

Ajo­neu­vo­jen vir­heel­li­ses­tä py­sä­köin­nis­tä voi ai­heu­tua vaa­raa lii­ken­ne­tur­val­li­suu­del­le ja huo­mat­ta­vaa hait­taa tien käy­töl­le tai muul­le lii­ken­teel­le.

– Mah­dol­li­sen vaa­ran ai­heut­ta­mis­sa ta­pauk­sis­sa po­lii­si voi to­teut­taa ajo­neu­von lähi- tai va­ras­to­siir­ron vä­lit­tö­mäs­ti, Pel­to­la muis­tut­taa.