JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
25.5.2022 14.34

Ihmisen tarpeisiin kuuluu ruoka ja arvostus

Saa­ra Huo­vi­nen

Veh­maal­la ja Lo­ka­lah­del­la pai­kal­li­set kou­lu­lai­set ko­koon­tui­vat kou­lu­jen­sa vie­reis­ten pel­to­jen lai­taan kes­ki­viik­ko­na kyl­vön­siu­nauk­seen.

Mo­lem­mis­sa ti­lai­suuk­sis­sa pu­hu­ja­na vie­rai­li MTK Var­si­nais-Suo­men alu­e­pääl­lik­kö Ter­hi Löfs­tedt, joka ky­se­li lap­sil­ta, mikä mah­taa ol­la ih­mi­sen kaik­kein tär­kein tar­ve. Kuu­lus­sa Mas­low´n tar­ve­hie­rar­ki­as­sa tär­keim­mäl­lä si­jal­la ovat fy­si­o­lo­gi­set tar­peet ku­ten ruo­ka.

– Ruo­ka­tur­va tar­koit­taa, et­tä ruo­kaa on riit­tä­väs­ti, ja se on oi­ke­an­lais­ta. Söi­kö joku aa­mul­la puu­roa? Kii­tos. Kui­tua ja hii­li­hyd­raat­te­ja, ja jos mu­ka­na oli lasi mai­toa, tu­li­vat pro­tei­i­nit­kin kyy­ti­poi­ka­na.

Löfs­tedt muis­tut­ti, mi­ten ruo­ka­tur­vaan kuu­luu myös syö­mäm­me ate­ri­an tur­val­li­suus. Se to­teu­tuu erit­täin hy­vin, kun käyt­tää ko­ti­mai­sia raa­ka-ai­nei­ta.

Ko­ti­mai­nen ruo­ka luo työ­paik­ko­ja, ja maa­ta­lous ta­kaa maa­seu­dun elin­voi­mai­suu­den. Löfs­tedt eh­dot­ti, et­tä van­ha sa­non­ta "tie­dä, mitä syöt" voi­tai­siin muut­taa muo­toon "tie­dä, mi­ten ruo­ka­si on tuo­tet­tu".

Ih­mi­sen tar­ve­hie­rar­ki­aan kuu­luu yh­te­nä osa­na myös ar­vos­te­tuk­si tu­le­mi­sen tun­ne.

– Tä­män päi­vän maa­il­mas­sa, yhä ki­ris­ty­vis­sä kus­tan­nus­pai­neis­sa, ruu­an tuot­ta­ja an­sait­see täy­den ar­vos­tuk­sen te­ke­mäs­tään työs­tä. Kun­ni­oi­tus yk­sin ei yrit­tä­jää elä­tä, mut­ta se ra­ken­taa poh­jan tuot­tei­den oi­keu­den­mu­kai­sel­le hin­noit­te­lul­le. Meil­lä on sa­non­ta mie­hes­tä, joka tie­tää kai­kel­le hin­nan, mut­ta ei min­kään ar­voa. Mi­kä­li em­me nyt ar­vos­ta vil­je­li­jää ja hä­nen tuot­tei­taan, em­me tu­le­vai­suu­des­sa saa ko­ti­mais­ta ruo­kaa mil­lään hin­nal­la, hän muis­tut­ti.

.

Lo­ka­lah­del­la kyl­vön­siu­naa­mi­sen yh­tey­des­sä lau­let­tiin Su­vi­vir­si. Vi­de­on ku­va­si Hil­la Mat­ti­la, joka on työ­har­joit­te­lus­sa Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa.