JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
1.6.2023 16.25

Hyvin­voin­ti­ky­selyyn vastanneet arvostavat yhteistä aikaa

Naan­ta­li, Rai­sio ja Rus­ko to­teut­ti­vat huh­ti­kuus­sa yh­tei­sen hy­vin­voin­ti­ky­se­lyn alu­een­sa lap­si­per­heil­le. Ky­se­lyn avul­la kun­nat ke­rä­si­vät lap­si­per­hei­den ko­ke­mus­tie­toa per­heen hy­vin­voin­tiin vai­kut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä. Ky­se­lyyn vas­ta­si yh­teen­sä 865 hen­ki­löä, jois­ta 327 asui Naan­ta­lin alu­eel­la.

Ky­se­lys­sä kar­toi­tet­tiin mit­kä 1–3 asi­aa tu­ke­vat per­hei­den elä­mää eni­ten. Lä­hes puo­let lap­si­per­heis­tä ko­kee per­heen yh­tei­sen ajan, yh­des­sä te­ke­mi­sen ja pa­ri­suh­de­a­jan yh­te­nä mer­ki­tyk­sel­li­sim­pä­nä elä­mää tu­ke­va­na asi­a­na. Seu­raa­vak­si tär­keim­pi­nä asi­oi­na ko­e­taan iso­van­hem­pien tuki, har­ras­ta­mi­nen ja kou­lu tai op­pi­lai­tos.

Niin tär­keim­mät tu­ki­ver­kot kuin suu­rim­mat haas­teet­kin ovat vas­taa­ja­kun­nis­sa yh­te­ne­vät. Ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne, yh­tei­sen ajan puu­te, tu­ki­ver­kos­ton vä­häi­syys ja kul­ku­yh­tey­det huo­les­tut­ta­vat alu­een per­hei­tä kun­nas­ta riip­pu­mat­ta.

Lap­si­per­hei­den toi­veet ko­ti­kun­nan ke­hit­tä­mis­tar­peis­ta ovat yh­te­ne­vät. Har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia kai­va­taan enem­män, lä­hem­mäs ja mo­ni­puo­li­sem­min. Myös har­ras­tuk­sen kus­tan­nuk­set ha­lu­taan pi­tää mal­til­li­si­na. Eri­tyi­sen kai­vat­tua oli­si kou­lu­päi­vien yh­tey­des­sä ta­pah­tu­va har­ras­tus­toi­min­taa, sekä har­ras­tuk­sia, jois­sa ei oli­si kil­pai­lul­li­sia ta­voit­tei­ta.