JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
19.8.2023 12.50

Hävitä maalijätteet oikein

Tie­sit­kö, et­tä maa­li on suu­rim­pia mik­ro­muo­vin läh­tei­tä maa­il­man val­ta­me­ris­sä? Nyt on kor­kea ai­ka ot­taa tal­teen vin­kit oi­ke­aop­pi­ses­ta maa­li­jät­teen kä­sit­te­lys­tä. Pie­ni­kin pin­ta­re­mont­ti voi ai­heut­taa vää­rin teh­ty­nä suu­ret pääs­töt.

Hel­sin­gin seu­dun asuk­kail­le vuon­na 2019 tee­te­tys­sä ky­se­lys­sä vain puo­let vas­taa­jis­ta tie­si, kuin­ka ve­si­o­hen­tei­sel­la maa­lil­la maa­la­tes­sa käy­tet­ty työ­vä­li­ne tu­li­si puh­dis­taa. Moni ajat­te­lee, et­tä pens­se­lin tai maa­li­te­lan voi huuh­del­la puh­taak­si kä­te­väs­ti juok­se­van ve­den al­la. Vää­rin! Vie­mä­riin va­lu­va maa­li liu­ke­nee vie­mä­ri­ve­teen, ei­kä kaik­kea sii­nä ole­vaa mik­ros­koop­pi­sen pien­tä muo­via saa­da tal­teen jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­la. Nämä mik­ro­muo­vit pää­ty­vät me­riin, me­re­ne­lä­viin ja luon­non kier­to­ku­lun kaut­ta lo­pul­ta myös ih­mi­siin.

Näin puh­dis­tat työ­vä­li­neet oi­kein: pyy­hi yli­mää­räi­nen maa­li maa­li­pur­kin reu­naan tai pa­pe­riin. Jos maa­li on ve­si­o­hen­teis­ta, li­o­ta maa­laus­vä­li­neet ve­del­lä eril­li­ses­sä as­ti­as­sa, jos­sa maa­li sak­kau­tuu as­ti­an poh­jal­le. Li­o­tuk­ses­sa erot­tu­neen kirk­kaan ve­den voi pe­ri­aat­tees­sa kaa­taa vie­mä­riin, mut­ta kaik­ki sak­ka tu­lee ot­taa tal­teen. Mär­kä maa­li­sak­ka kuu­luu vaa­ral­li­seen jät­tee­seen, mut­ta kui­vu­neen maa­li­sa­kan voi lait­taa se­ka­jät­tee­seen. Liu­o­ti­no­hen­tei­sia maa­le­ja ja pens­se­lin­pe­su­ai­nei­ta käy­tet­tä­es­sä syn­ty­vät jät­teet kuu­lu­vat ai­na vaa­ral­li­seen jät­tee­seen. Kirk­kai­ta, erot­tu­nei­ta liu­ot­ti­mia on mah­dol­lis­ta säi­löä ja käyt­tää myös uu­del­leen.

Pin­ta­re­mon­teis­sa käy­te­tyis­sä ai­neis­sa on usei­ta hai­tal­li­sia ke­mi­kaa­le­ja, jot­ka luo­ki­tel­laan vaa­ral­li­sek­si jät­teek­si. Ko­ti­ta­lou­det saa­vat vie­dä vaa­ral­li­sen jät­teen ke­räy­sa­se­mil­le mak­sut­ta jät­tei­tä 50 ki­loon tai 50 lit­raan as­ti. Pin­ta­re­mont­tiin maa­lia kan­nat­taa kui­ten­kin va­ra­ta so­pi­va mää­rä, jot­ta yli­mää­räis­tä huk­kaa ei syn­ny.

Pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­neis­ta syn­ty­vä kuor­mi­tus ym­pä­ris­töl­le on suu­rem­pi kuin moni osai­si ar­va­ta. Yh­den uu­den ar­vi­on mu­kaan val­ta­me­rien mik­ro­muo­veis­ta jopa 58 pro­sent­tia voi ol­la pe­räi­sin muo­vi­poh­jai­sis­ta maa­leis­ta (EA – En­vi­ron­men­tal Ac­ti­on, 2022). Sa­mas­sa tut­ki­muk­ses­sa ar­vi­oi­tiin, et­tä 37 pro­sent­tia maa­lis­ta pää­tyy me­riin vää­rän­lai­sen jät­teen­kä­sit­te­lyn vuok­si. Pidä siis hai­tal­li­set ai­neet pois­sa vie­mä­ris­tä – näin huo­leh­dit yh­tei­sis­tä ve­sis­töis­täm­me ja Itä­me­res­tä!

Ol­li Haa­pa­nen Va­lo­ni­as­ta