JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
4.2.2023 14.50

Ekovinkki: Sähkön kulutus­jous­tolla parannetaan sähkön riittävyyttä

Ener­gi­an hin­nat nou­si­vat en­nä­tys­lu­ke­miin vuon­na 2022, ja kal­leim­mil­laan säh­kös­tä on mak­set­tu yli 60 sent­tiä/kWh. Suu­rin hin­taa nos­ta­va te­ki­jä on Ve­nä­jän Uk­rai­naa vas­taan käy­mä hyök­käys­so­ta, joka on vai­kut­ta­nut Ve­nä­jän kaa­su­toi­mi­tuk­siin. EU:n si­sä­mark­ki­noi­den säh­kön hin­ta on si­dot­tu kaa­sun hin­taan, ja kaa­sus­ta suu­rin osa tuo­daan alu­een ul­ko­puo­lel­ta. Tuo­tan­to­ta­van li­säk­si säh­kön hin­taan vai­kut­ta­vat myös ky­syn­tä ja tar­jon­ta.

Ku­lut­ta­jia on roh­kais­tu säh­kön sääs­töön laa­jal­la rin­ta­mal­la. Nä­ky­vin kam­pan­ja on Mo­ti­van koor­di­noi­ma As­tet­ta alem­mas.

Säh­kön ku­lu­tus­ta on­nis­tut­tiin vä­hen­tä­mään mar­ras-jou­lu­kuus­sa noin 10 pro­sent­tia ver­rat­tu­na edel­lis­vuo­teen. Säh­kön sääs­tön li­säk­si kam­pan­jas­sa oh­ja­taan ku­lu­tus­jous­toon, joka saat­taa ol­la mo­nel­le uu­si ter­mi. Yk­sin­ker­tai­sim­mil­laan säh­kön ku­lu­tus­jous­to tar­koit­taa säh­kön­ku­lu­tuk­sen ajoit­ta­mis­ta nii­hin ai­koi­hin, jol­loin ky­syn­tä on pie­nin­tä, eli öi­hin ja vii­kon­lop­pui­hin.

Säh­kön­ku­lu­tuk­sen hui­put osu­vat ar­ki­aa­mui­hin klo 8–10 vä­lil­le ja ar­ki-il­toi­hin 17–20 vä­lil­le. Ku­lu­tuk­sen oh­jaa­mi­nen pois näil­tä tun­neil­ta tuo kus­tan­nus­sääs­tö­jä pörs­si­säh­köä os­ta­vil­le, mut­ta toi­men­pi­de on tär­keä myös mää­rä­hin­tai­sen so­pi­muk­sen teh­neil­le. Näin pa­ran­ne­taan säh­kön riit­tä­vyyt­tä sil­loin, kun käyt­tö on muu­ten suu­rin­ta.

Ku­lu­tus­jous­tos­sa esi­mer­kik­si pien­ta­lo­jen läm­min­ve­si­va­raa­jan läm­mi­tys kan­nat­taa ajoit­taa mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan yö­ai­kaan. Jätä säh­kö­kiu­kaan läm­mit­tä­mi­nen vii­kon­lop­puun, väl­tä uu­nin käyt­töä suu­rim­pien ku­lu­tus­huip­pu­jen ai­kaan ja ajas­ta tis­ki­ko­ne käy­mään yöl­lä.

Säh­kön hin­nan, tuo­tan­non ja riit­tä­vyy­den ti­laa voi seu­ra­ta vaik­ka­pa pu­he­lin­so­vel­luk­ses­ta. Hy­viä so­vel­luk­sia tä­hän tar­koi­tuk­seen ovat esi­mer­kik­si Fing­ri­din tun­ti­hin­ta ja Koo­di­met­sän säh­kön­seu­ran­ta. Ener­gi­ak­rii­sis­sä pa­ras­ta on kui­ten­kin käyt­tä­mä­tön säh­kö. Ku­lu­tus­jous­to yh­des­sä ener­gi­a­te­hok­kuus­toi­mien kans­sa mah­dol­lis­taa ku­lu­tuk­sen pie­nen­tä­mi­sen ja ku­lu­tus­kuor­mi­tuk­sen ja­ka­mis­ta ta­sai­sem­min.

Ron­ja Ryyp­pö Va­lo­ni­as­ta