JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
2.7.2023 5.35

Ekovinkki: Ota kotikuntasi ilmastotyö haltuun

Var­si­nais-Suo­mes­sa mo­net kun­nat ovat ryh­ty­neet ak­tii­vi­seen il­mas­to­työ­hön ja yli puo­lel­la kun­nis­ta on il­mas­to-oh­jel­ma tai toi­men­pi­de­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­ty tai lop­pu­suo­ral­la. Myös ny­kyi­nen il­mas­to­la­ki edel­lyt­tää kun­tia sel­lai­sen laa­ti­mi­seen, mut­ta alu­eem­me kun­nat ovat ol­leet ak­tii­vi­sia jo en­nen lain vaa­ti­mus­ta.

Asuk­kaa­na et vält­tä­mät­tä kui­ten­kaan tie­dä, mitä ovat ne toi­men­pi­teet, joil­la kun­nas­sa tar­tu­taan il­mas­to­haas­tee­seen tai mitä omas­sa kun­nas­sa on jo teh­ty.

Mene siis kun­nan verk­ko­si­vuil­le ja et­si kä­sii­si il­mas­to-oh­jel­ma tai il­mas­to­suun­ni­tel­ma, se saat­taa ol­la myös ni­mel­tään ym­pä­ris­tö­oh­jel­ma. Kat­so, löy­tyy­kö se kun­nan si­vuil­ta hel­pos­ti ja mitä se pi­tää si­säl­lään. Mie­ti myös, mi­ten oh­jel­mas­sa mää­ri­tel­lyt toi­men­pi­teet liit­ty­vät si­nuun asuk­kaa­na tai esi­mer­kik­si työ­si tai har­ras­tus­te­si kaut­ta? Tu­lee­ko mie­lee­si muu­ta, mitä omas­sa ko­ti­kun­nas­sa­si pi­täi­si teh­dä il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si?

Jos et löy­dä il­mas­to-oh­jel­maa en­sin­kään, voit lait­taa asi­as­ta toi­veen tai kan­nus­ta­van muis­tu­tuk­sen esi­mer­kik­si kun­nan­val­tuus­ton jä­se­nil­le tai vaik­ka­pa kun­nan pa­lau­te­pal­ve­luun. Voit myös kan­nus­taa kun­taa ot­ta­maan asuk­kaat ja toi­mi­jat osak­si il­mas­to-oh­jel­man val­mis­te­lua esi­mer­kik­si asu­kas­ky­se­lyn, kam­pan­jan tai ta­pah­tu­man muo­dos­sa.

Il­mas­to­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen edel­lyt­tää te­ko­ja meil­tä kai­kil­ta. Kun­ta voi vai­kut­taa osaan pääs­töis­tä te­ke­mäl­lä rat­kai­su­ja esi­mer­kik­si kau­ko­läm­pöön, omien kiin­teis­tö­jen­sä ener­gia-asi­oi­hin, ruo­ka­pal­ve­lui­hin tai lii­ken­teen rat­kai­sui­hin liit­ty­en. Lo­put se ovat asuk­kai­den, yri­tys­ten ja mui­den toi­mi­joi­den kä­sis­sä: mil­lais­ta ener­gi­aa käy­täm­me, mi­ten lii­kum­me, mi­ten huo­leh­dim­me ra­ken­nus­ten ener­gi­an­käy­tös­tä, mil­lai­sia tuot­tei­ta ja kuin­ka pal­jon ku­lu­tam­me?

Il­mas­ton­muu­tos ja luon­to­ka­to ovat yh­tei­siä haas­tei­tam­me – voi ol­la kan­nus­ta­vaa tu­tus­tua sii­hen, mitä kaik­kea on jo me­neil­lään.

Riik­ka Les­ki­nen Va­lo­ni­as­ta

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely