JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
2.8.2023 19.57

Ekovinkki: Lähilokerikko voi helpottaa arjen kiertotaloutta

On­ko si­nul­la ol­lut mo­nel­le net­ti­kirp­pis­ten käyt­tä­jäl­le tut­tu­ja han­ka­luuk­sia löy­tää myy­jäl­le ja os­ta­jal­le so­pi­vaa ajan­koh­taa ta­va­roi­den toi­mi­tuk­seen, tai olet­ko jou­tu­nut tus­kai­le­maan lä­hi­ruo­ka­pii­rin han­ka­lien nou­to­ai­ko­jen kans­sa? Näis­sä ti­lan­teis­sa toi­voi­si, et­tä oli­si jo­kin paik­ka, jon­ne myy­jä voi­si vain jät­tää ta­va­ran, jos­ta sen voi­si nou­taa oman ai­ka­tau­lun­sa mu­kaan. Tätä tar­koi­tus­ta pal­ve­le­va yh­teis­käyt­töi­nen lä­hi­lo­ke­rik­ko on help­po pe­rus­taa ja sel­lai­nen voi­si pal­vel­la esi­mer­kik­si ky­lien ja kau­pun­gi­no­sien asuk­kai­den tar­pei­ta.

Lä­hi­lo­ke­rik­ko voi ol­la rat­kai­su mo­niin ta­va­roi­den nou­ta­mi­seen liit­ty­viin pul­miin. Lo­ke­rik­ko toi­mii ikään kuin lä­he­tys­ten vä­li­va­ras­to­na. Yk­si­tyis­hen­ki­löt sekä yri­tyk­set voi­vat jät­tää lo­ke­roon ta­va­roi­ta jon­kun toi­sen nou­det­ta­vak­si. Lä­hi­lo­ke­rik­koa voi­si käyt­tää myös esi­mer­kik­si kun­nan lai­naa­mien tai vuok­raa­mien har­ras­tus­vä­li­nei­den nou­to­pis­tee­nä. Käyt­tö­a­jat riip­pu­vat sii­tä, mi­hin lo­ke­ro on si­joi­tet­tu: ul­ko­ti­lois­sa lo­ke­ro on avoin­na kel­lon ym­pä­ri, mut­ta sa­mal­la il­man val­von­taa al­tis va­hin­gon­te­ol­le. Kau­pat ja muut pal­ve­lut voi­vat si­joit­taa lä­hi­lo­ke­ri­kon ti­loi­hin­sa täy­den­tä­mään pai­kal­li­sia pal­ve­lui­ta. Li­von­saa­ren Osuus­kau­pal­la Naan­ta­lis­sa on tänä ke­sä­nä ko­kei­lu­käy­tös­sä lä­hi­lo­ke­rik­ko, joka toi­mii va­paa­va­lin­tai­sen nu­me­ro­koo­din avul­la. Lo­ke­rik­koa on käy­tet­ty eten­kin ta­va­ran­vaih­toon pai­kal­lis­ten kes­ken sekä unoh­tu­nei­den ta­va­roi­den ja eri­lais­ten pa­pe­rei­den toi­mit­ta­mi­seen.

Tek­ni­siä rat­kai­su­ja lo­ke­ri­kon lu­kit­se­mi­sek­si löy­tyy jo mo­neen ma­kuun. Yk­sin­ker­tai­sim­mil­laan lo­ke­rik­ko voi ol­la kaap­pi, joka on va­rus­tet­tu nu­me­ro­koo­dil­la lu­kit­ta­val­la riip­pu­lu­kol­la, jol­lai­sia myy­dään mar­ke­teis­sa muu­ta­mal­la eu­rol­la. Mark­ki­noil­la on myös lo­ke­rik­ko­rat­kai­su­ja, jois­sa koo­di­lu­ki­tus on si­sään­ra­ken­net­tu­na. Mo­ni­puo­li­sem­pia käyt­tö­ta­po­ja kai­paa­val­le on tar­jol­la ko­ko­nai­suuk­sia, jois­sa ti­lan voi va­ra­ta etu­kä­teen ja va­raus­ta hal­lin­noi­daan äly­pu­he­lin­so­vel­luk­sel­la. Tar­jol­la on myös mo­ni­puo­li­sem­pia rat­kai­su­ja, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat säi­ly­tys­ti­lan va­raa­mi­sen mah­dol­lis­ta­vat säi­ly­tys­ti­lan va­raa­mi­sen ja seu­ran­nan äly­pu­he­lin­so­vel­luk­sen avul­la.

Oi­ke­as­taan vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na uu­sien lä­hi­ja­ke­lun rat­kai­su­jen hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Ky­lis­sä ja asui­na­lu­eil­la kan­nat­taa yh­des­sä miet­tiä omal­le alu­eel­le so­pi­vin rat­kai­su ja läh­teä roh­ke­as­ti ko­kei­le­maan. Li­sä­tie­toa ja vink­ke­jä toi­min­ta­mal­leis­ta saa esi­mer­kik­si Va­lo­ni­an verk­ko­si­vuil­ta.

Pau­la Väi­sä­nen