JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
10.6.2023 14.50

Ekovinkki: Kannusta lapsia ja nuoria aktiivisiksi kansalaisiksi

Yh­teis­kun­nas­sa on mo­nia ta­po­ja osal­lis­tua ja ot­taa vas­tuu­ta yh­tei­sis­tä asi­ois­ta, eli ol­la ak­tii­vi­nen kan­sa­lai­nen. Osal­lis­tu­mi­nen voi tar­koit­taa esi­mer­kik­si naa­pu­rin aut­ta­mis­ta, ta­lo­yh­ti­ön tal­koi­den tai vie­ras­la­ji­tal­koi­den jär­jes­tä­mis­tä omas­sa lä­hiym­pä­ris­tös­sä, tai vaik­ka­pa jär­jes­töis­sä toi­mi­mis­ta ja po­liit­tis­ta ak­ti­vis­mia. Osal­li­suus ja yh­teis­työ ovat avai­na­se­mas­sa myös ym­pä­ris­tök­rii­sin rat­kai­se­mi­ses­sa, jo­ten ak­tii­vi­nen kan­sa­lai­suus on tär­ke­ää täs­sä­kin työs­sä.

Ko­ke­mus sii­tä, et­tä voi vai­kut­taa it­sel­leen tär­kei­siin asi­oi­hin yh­teis­kun­nas­sa, on kes­kei­nen osa ak­tii­vis­ta kan­sa­lai­suut­ta. Tut­ki­mus­ten mu­kaan suo­ma­lais­ten ko­ke­mus ky­vyis­tään vai­kut­taa po­li­tiik­kaan ja sitä kaut­ta yh­teis­kun­taan on kui­ten­kin Eu­roo­pan al­hai­sim­pia, vaik­ka po­liit­ti­nen luot­ta­mus on­kin Eu­roo­pan kor­keim­pia. Li­säk­si Suo­mes­sa on sel­keä su­ku­puo­li­kui­lu ko­e­tus­sa kan­sa­lais­pä­te­vyy­des­sä; mie­het ko­ke­vat pys­ty­vän­sä vai­kut­ta­maan pa­rem­min kuin nai­set.

Vä­es­tö­ryh­mien vä­li­set erot syn­ty­vät jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa, ja sik­si on tär­ke­ää vah­vis­taa eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten ky­kyä toi­mia ak­tii­vi­si­na kan­sa­lai­si­na. Lap­sia ja nuo­ria tu­lee tu­kea niin, et­tä he osaa­vat hank­kia tie­toa yh­teis­kun­nas­ta ja ar­vi­oi­da po­liit­tis­ta jär­jes­tel­mää kriit­ti­ses­ti. Tämä yh­teis­kun­nal­li­sen lu­ku­tai­don op­pi­mi­nen ta­pah­tuu vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ym­pä­ril­lä ole­vien ih­mis­ten kans­sa ko­to­na, kou­lus­sa ja har­ras­tuk­sis­sa.

On pal­jon kei­no­ja, joil­la voi­daan vah­vis­taa las­ten ja nuor­ten us­koa omaan ky­vyk­kyy­teen­sä toi­mia ak­tii­vi­si­na kan­sa­lai­si­na. Tut­ki­tus­ti kou­lus­sa avoin luok­ka­huo­neil­ma­pii­ri, kes­kus­te­lut yh­teis­kun­nas­ta ja po­li­tii­kas­ta sekä mah­dol­li­suus osal­lis­tua kou­lun pää­tök­sen­te­koon ovat hy­viä kei­no­ja vä­lit­tää yh­teis­kun­nal­lis­ta tie­toa op­pi­lail­le ja li­sä­tä hei­dän mah­dol­li­suuk­si­aan vai­kut­taa.

Lap­set saa­vat luon­te­vas­ti mo­ti­vaa­ti­o­ta yh­teis­kun­nal­li­siin tee­moi­hin jo ko­toa: kes­kus­te­le hei­dän kans­saan yh­teis­kun­nas­ta ja po­li­tii­kas­ta, tar­joa eri­lai­sia leh­tiä ja kir­jo­ja lu­et­ta­vak­si, kat­so­kaa uu­ti­sia yh­des­sä. Näin kas­va­tat tie­toi­suut­ta yh­teis­kun­nas­ta sekä it­se­luot­ta­mus­ta ot­taa kan­taa yh­teis­kun­nal­li­siin asi­oi­hin, jot­ta seu­raa­va su­ku­pol­vi ky­ke­nee ai­ka­naan tart­tu­maan toi­meen ak­tii­vi­si­na kan­sa­lai­si­na.

Mi­ri­am Sewón Va­lo­ni­as­ta