JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
6.8.2022 14.00

Ekovinkki: Erota viherpesu aidoista ympäris­tö­te­oista

Ym­pä­ris­tö­tie­toi­suu­den li­sään­ty­es­sä yri­tyk­set tuo­vat ala­ti kas­va­vas­sa mää­rin vas­tuul­li­suut­ta esil­le mai­non­nan ja mark­ki­noin­nin valt­tei­na. Esi­mer­kik­si hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä, eko­lo­gi­suu­des­ta ja kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta pu­hu­taan mo­nen­lai­sis­sa mark­ki­noin­ti­teks­teis­sä ja tuo­te­tie­dois­sa. Ku­lut­ta­jan har­mik­si vi­her­pe­sua, eli ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vien mie­li­ku­vien hyö­dyn­tä­mis­tä mai­non­nas­sa joko ko­ko­naan tai osit­tain val­heel­li­ses­ti, ta­pah­tuu pal­jon. Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus SYKE tut­ki mai­non­nas­sa esiin­ty­viä ym­pä­ris­tö­väit­tä­miä, ja täs­mäl­li­siä las­ken­ta­tu­lok­sia tai eri­tel­tyä tie­toa ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta oli vain 8 pro­sen­tis­sa tar­kas­tel­luis­ta mai­nok­sis­ta, kun taas epä­a­si­al­li­sik­si ar­vi­oi­tiin yli puo­let esi­te­tyis­tä ym­pä­ris­tö­väit­teis­tä. Vaa­tii­kin ku­lut­ta­jal­ta tark­kaa­vai­suut­ta erot­taa epä­luo­tet­ta­va tai epä­mää­räi­nen tie­to ai­dois­ta ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­te­ois­ta.

Kiin­ni­tä huo­mi­o­ta sii­hen, ker­too­ko yri­tys tar­kem­min, mil­lä ta­val­la ja mil­tä osin mai­nok­ses­sa väi­tet­ty ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syys tai hii­li­neut­raa­lius to­teu­tuu. On­ko saa­ta­vil­la tark­ko­ja lu­ku­ja esi­mer­kik­si hii­li­ja­lan­jäl­keen tai ma­te­ri­aa­lei­hin liit­ty­en, tai on­ko koko tuo­tan­to­ket­jus­ta löy­det­tä­vis­sä tie­toa? Mi­kä­li li­sä­tie­toa ei ole hel­pos­ti saa­ta­vil­la joko mai­nok­ses­sa, tuo­te­pak­kauk­ses­sa tai net­ti­si­vuil­la, on to­den­nä­köis­tä, et­tä puut­tei­ta to­si­a­si­al­li­ses­ti­kin on.

Poh­di myös ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sek­si mai­nos­te­tun rat­kai­sun osuut­ta yri­tyk­sen tai tuot­teen ko­ko­nai­suu­den kan­nal­ta: tyy­pil­lis­tä vi­her­pe­sua on esi­mer­kik­si ko­ros­taa pak­kaus­ma­te­ri­aa­lin kier­rä­tet­tä­vyyt­tä, vaik­ka tuo­te it­ses­sään oli­si ym­pä­ris­tön kan­nal­ta on­gel­mal­li­nen. Pi­ka­muo­ti­ket­jut saat­ta­vat mai­nos­taa vas­tuul­li­sia mal­lis­to­ja, vaik­ka to­del­li­suu­des­sa esi­mer­kik­si luo­mu­puu­vil­laa oli­si vain mur­to-osa yri­tyk­sen käyt­tä­mis­tä ma­te­ri­aa­leis­ta. Ve­gaa­ni­suu­del­la mark­ki­noi­tu kos­me­tiik­ka­tuo­te taas saat­taa si­säl­tää ym­pä­ris­töl­le hai­tal­li­sia mik­ro­muo­ve­ja. Myös vi­su­aa­lis­ten te­ho­kei­no­jen suh­teen kan­nat­taa ol­la tark­ka­na: esi­mer­kik­si kier­rä­tys­pah­vin vä­ri­nen pak­kaus, luon­to­tee­mai­set ku­vi­tuk­set tai ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­ti­tun­nuk­sia mu­kai­le­vat, mut­ta epä­vi­ral­li­set lo­got pak­kauk­sis­sa saat­ta­vat joh­taa ku­lut­ta­jaa har­haan.

Vi­her­pe­su ei ole yri­tys­ten ta­hol­ta lä­hes­kään ai­na ta­hal­lis­ta su­mut­ta­mis­ta, ja ak­tii­vi­nen ku­lut­ta­ja voi­kin kan­nus­taa yri­tyk­siä to­den­mu­kai­seen ja lä­pi­nä­ky­väm­pään vies­tin­tään tuo­mal­la esil­le ha­vait­tu­ja epä­koh­tia. Mi­kä­li tör­määt epä­sel­vään tai ky­see­na­lai­seen ym­pä­ris­tö­mark­ki­noin­tiin, kysy yri­tyk­sel­tä li­sä­tie­to­ja ja pyy­dä tar­ken­nuk­sia. Mi­kä­li suo­ra yh­tey­de­not­to yri­tyk­seen ei tuo­ta tu­los­ta, voit il­moit­taa epä­a­si­al­li­ses­ta ym­pä­ris­tö­mark­ki­noin­nis­ta mai­non­taa val­vo­val­le Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­tol­le.

An­na Sam­po Va­lo­ni­as­ta